13227 resultaten

1628-06-08 |

Kroniek Hist Gen Utrecht jg 1848 p 166, 167
Jaartallenindex

de regering van Brussel oorkondt dat dominus Franciscus de Dongelberge, eques auratus, dominus de Herlar in Vilvordia, Zillebeke op verzoek van nobilis vir domicellus Hugo de Mierop dominus de Calslage et Sweeten, attesteert de navolgende documenten betreffende de oude adeldom van de heren van Mierop (qui originem trahunt ex illustri familia de Cuyck) getrokken uit de archieven gelezen te hebben: 1) 1382-11, 2) 1390-01-24, 3) 1381-01-17, 4) 1391 post paschae (na 26 maart), 5) 1374-12-20. Jeronimus van Becberghe, herault ende roy d'armes van Brabant attesteert onder deze akte "dat mij ghebleken is, dat het huys van Myerop gesproten is van de baenderheren van Cuyck ende van ouder hercommen van ridders ghecommen"

1628-08-10 | Heiloo

O.R.A. 73 fol 75v
Jaartallenindex

schout en schepenen van Heiloo oorkonden dat mr Aelbert Florisz, schoolmeester tot Egmond, krachtens zijn procuratie gepasseerd bij Claes Dircsz en Pieter Heyndricsz, burgemeesters van Purmereynde, gepasseerd voor Pieter Aerijaensz Heijligedach, schout tot Egmond en Nanning van Harlaer, schout tot Baccum als getuigen, en Jan Boon Pereijs, secretaris van Egmond, dd 1628-06-28, transporteert aan de eersame Nicolaes van Kinschot, fiscaal voor den Hove van Holland, 1½ gars lants leggende met hem gemeen in een stuk weytlants gelegen over de Ye, west: Aryaen Jansdochter, weduwe van Gerrit Jansz Hogeboom, zuid: Pieter Arentsz en Cornelis Jansz Hogeboom, oost: de ringslut van de Boekelermeer, noord: Pieter Jacobsz

Pieter van Velden, schout van Heyloo, Adriaen Symonsz en Pieter Remmen, schepenen aldaar

1628-08-26 | Haarlem/Beverwijk

R.A.H. O.R.A.
Jaartallenindex

krachtens het mandement van de Hooge Raad dd 26 Juli 1628 heeft Pouwels Blanckerts, deurwaerder, zich ten verzoeke van Cornelis Willemsz Thuijnman, poorter van Haarlem, als man van Machteld Jansdochter, en Gerrit Jansz Wildeman wonende in de Beverwyck, impetranten, zich op 26 Aug. getranspoortert aan de persoon van Johan van Nes als last hebbende van de andere crediteuren, Jan de Vree, brouwer van de 2 Climmende Leeuwen, Cornelis Garbrantsz Borst, mede brouwer van de Passer, Jan Backer, houtcoper, Annitge Arents Coggemans j. dr, Grietge Engelsdochter, beyde dienstboden van zal. mr Cornelis uten Hage, Rem Pietersz cuijper, Sybrant Stam etc, Gerrit Wildeman wonende in de Beverwijk, allen crediteuren van wijlen mr Cornelis uten Hage, en heeft hen gedachvaard met hun vorderingen op 5 sept. a.s., ten huize van wijlen mr Cornelys uten Hage in de Smedestraat

1628-12-19 |

R.A.H. Coll Aanw 135 Caput Sticht fol 18
Jaartallenindex

op deze dag compareerde in de register kamer van Holland wie ? ende heeft in den name ende als gemachtight synde van Cornelia van Laerschot bij procuratie den 6e der vors. maent voor Jan van Heemskercke, den notaris ende getuygen binnen der stede van Heusden gepasseert, versocht dat der leenmannen brief van de rente van 4 gouden Car gld per jaar en de constitutiebrief daarvan, daarop gevolgd, zullen worden gecasseerd hetgeen hierbij geschiedt

getekend: D Gool

marginale aantekening bij de akte dd 1564-02-03 stilo communi

1628 (1) |

R.A. Arnhem Arch Doornenburg Inv no 237
Jaartallenindex

huwelijksvoorwaarden tussen Reiner van Voorst tot Heteren en Johanna van Amstel van Mynden

1629-04-12 | Heemstede

R.A.H. O.R.A. 577 fol 12v
Jaartallenindex

Tryntgen Willemsdochter, weduwe van Frans Barthoudsz Schatter, geassisteerd met Cornelis Adamsz Verwer, transporteert aan Cryn Arentsz, buerman in Heemstede, de opstal van huis staende op de grond van de heer van Heemstede. Erfpacht 3 gld 6st, oost: de Heerewech, west: de Santvaert van de heer van Heemstede, noord: het voetpat van de Sanders, zuid: de watersloot van Pieter van Hulle

1629-03-20 |

V.R.O.A. 1909 p 159 p 302/Arch Detmold Brederode
Jaartallenindex

lijfrentebrieven van de Staten van Utrecht van 500 Kar gld voor Sophia Theodora, Florentina en Trajectina Anna, dochters van Hans Wolfard heer te Brederode

1629-02-07 |

J.A. Jaeger: A.R.A. Hs 3e afd no 1193b p 223
Jaartallenindex

akte gepasseerd voor Jan Pietersz Vekemans, notaris te Dordrecht, waarbij namens Willem van Kerckhem [Kerchem] heer van Haren, stadhouder van het graafschap Loon, als voogd over zijn twee jongeste dochters, Walburg en Elisabeth, erfgenamen van Cornelia de Borchgraeff, aan mr Cornelis van Beveren Byland in eeuwige erfpacht wordt afgestaan (vgl 1619-09-14)

1629-07-27 |

Inv Arch H Geest Den Haag dl I Inv 851
Jaartallenindex

Jacob van Duynen als man van Catharina Maes transporteert aan de H Geest in Den Haag een rentebrief van 56 gld 5st ten laste van het land van Holland

1630-05-22 |

R.A.H. Not Arch Egmond no 787 akte no 122
Jaartallenindex

testament van Joost Arentsz van Haerlem en van zijn vrouw Duyfgen Keysers van Poelenburch; zij vernietigen hun testament voor notaris Cornelis Jansz Baert op 1627-11-05 te Alkmaar verleden. Genoemd: Trijn Keijsers haer zuster en bij haar vooroverlijden haar dochter Jannetje Cornelis en de kinderen van Jan Heynricksz Keijser, haar overleden broeder, met name Griet Jans, Jannetgen Lysbeth Jans en het nagelaten kind van Neeltgen Jansdochter, haar broeders dochters kint