13227 resultaten

1629 (1) | Wimmenum

Arch Gemeente Egmond Inv no 35/Lijnboeken en Lijnmeesters 1629-1805
Jaartallenindex

lynbouck van t helmplanten, register van lijnmeesters met de landen [verkort]: Ie lijn: Cornelis Jansz, groot 42-0, zijn weijtgen voor zijn deur 450-0-0; Pieter van Dyck en mr Aelberts Broeckgen, groot 1015 ½-0-0, zijn laech van coopman 527-0-0; Tonis van de Nol 100-0-0, Moeijesacker 80-0-0, die Capelackers 100-0-0; zijn schoonvader mr Aris (1657-11-16, 1661-08-18, 1670-10-10), 1927-0-0 = totaal 4241½-0-0; IIe lijn: Loeff van Harlaers hooffsteede op den laege geest; IIIe lijn: Pieter Adriaensz, zijn hofstede 200-0-0, ackers voor het huijs 225-0-0, 1 acker 50-0-0, die waeijt 500, Suijckers waeytgen 400-0-0; t laech van t gilt tot Alckmaer 484-0-0; Jan Pieters bruyckwaer van Harper Remmen erven Pieter Walichsz 1004-0-0; Griet Meijnsdochter, breelant groot 700-0-0; de bagijnen tot Haerlem 535-00 = totaal 4098-0-0; IVe lijn: Maerten Claes Tonis van de Nol zijn zwager, hooffstede 195-0-0; de crooft van Lambert Jansz 417-0-0 en benoorden die Nollen 288-0-0; Gerrit Reyersz buyten dyck 887-0-0. Ve lijn: Loeff van Harlaers hoofstede; VIe lijn: Allert Pouwelsz, zijn hofstede 195-0-0; Willem Adriaensz waeijt, groot 250-0-0 (1657-01-16, 1661-01-16 +04, 05, 1662-02-04 (1665-10-04 ?), 1667-01-11, 1670-10-10, 1673-11-22)

1630 (2) | Wimmenum

Arch Gemeente Egmond Inv no 35/Lijnboeken en Lijnmeesters 1629-1805
Jaartallenindex

lynbouck van t helmplanten, register van lijnmeesters met de landen [vervolg]: VIIe lijn: Jan Pietersz, groot 329-0-0; Pieter Jacobsz Crynnen met eygen en bruyckweer 1800-0-0; Gerrit Arentsz eygen en bruyckwaer 1752-0-0. VIIIe lijn: Ariaen Jansz, zijn huis croft 700 roeden; Aecht Willemsdochter 1033 roe; Pieter van Dyck 1812½ roe. IXe lijn: Albert Hillebrantsz (1661-04/05, 1667-01-11) eygen en bruijckwaer groot tesamen 43 roe. Xe lijn: Jan Jacobsz die laege waeyt 556 roe; Wouter Cornelisz bij zijn huijs 203 roe; Ariaen Jacobsz 150 roe; Cornelis Jansz 190 roe; Jacob Cornelisz 535 roed; Trijn Gijssen 570 roe; XIe: Gerrit Cornelisz, sijn eigen groot 430 roe, het oesterlant 2737 roe; Aris Cornelisz zijn broeder met sijn bruijckwaer, groot 1235 roe. XIIe: Claes Diercksz, 2022 roe; Hendrick Allertsz eigen en bruikwaar 1533 roe; Dielff Jacobsz van Cnechten Cornelisz. XIIIe: Adriaen Maertsz, eigen en bruyckwaer, tesamen 2046 roe; Claes Thijsz eygen en bruijckwaer 2485 roe. XIVe: Ariaen Leenertsz, zijn eijgen bruyckwaer en Symon Hillebrantsz tesamen 3514 roe; Cornelis Bastiaensz 500 roe. XVe: Loeff van Harlaer. XVIe: Pieter Symonsz eygen en bruyckwaer tesamen 2800 roe; Jan Gerritsz van der Beeck 575½ roe; Cornelis Jansz eygen en bruyckwaer 800 roe. XVIIe: lijnmeesters Ariaen Valck, 700 roe en Cornelis Jansz Root 550 roe; Thijssen weyt met de ackers van Floris Meijns, groot 985 roe; Jan Symonsz 125 roe; Jacob Jansz op Sammer de halve croft 250 roeden; Anna Remmen Brouckens groot 250 roeden; Wassenaers ackers groot 200 roe; Jan Hendriksz Roodenburch die crooft 600 roe; Ronghen Scheijtvelt 80 roe; die deekensacker groot 108 roe

1629 |

J.A. Jaeger: A.R.A. Hs 3e afd no 1295d p 237
Jaartallenindex

de Staten van Holland verkopen 2 morgen 1 ½ hont en 13 roeden land in het Nieuwelant te 's Gravensande, gekomen van de Regulieren van Bethanien aldaar, aan Joris Willemsz Oudendyck; met akte van transport van deze landen voor het gerecht aldaar

1633-11-10 | Wimmenum

Arch Gemeente Egmond Inv no 2….
Jaartallenindex

Jan Adriaensz en Valck Adriaensz, buren tot Wimmenum, bekennen ontfangen te hebben van Pieter Adriaensz als mede collecteur van de verponding, de somma van 21 Kar gld 3st, ter cause van verscheyden parken duyns by ons aengenomen te beplanten etc. Dergelijke quitanties van Jacob Hendriksz, buerman te Emond op die Hoeve (11-06), Pieter Symonsz (11-10), en van Jacob Arensz en Jan Jansz

1633-09-28 |

Rol Schout en Schepenen Egmond Inv 2083
Jaartallenindex

Aeffgen Jansdochter, weduwe van Frans Jaspersz, eysseressche, contra joncheer Willem Calslaegen [van Cuyck van Myerop], gedaegde: eisschersse stelt dat zij zich altijd als een eerlijke weduwe gedragen heeft, doende haar best om met haar kinderen eerlijk door de wereld te gaan. En dat zij howel zittende in armoede in eerbaarheid door het leven gegaan is. Dat de gedaagde haar verleijt heeft om vleeschelijke gemeenschap met hem te hebben, en dat zij op voorleden donderdag "een jonge zoon heeft gebaert", zonder dat zij na de dood van haar man ooit met iemand vleeschelijke gemeenschap heeft gehad. Zij eist nu 60 Kar gld voor de craamkosten "mitsgaders het geteelde kint met hem te nemen end nog voor haar kleren 600 gld", en uitkering van een alimentatie. Gedaagde verzoekt copie

1632-06-24 |

R.A.H. Coll Roeperpapieren Haarlem Inv 134
Jaartallenindex

schepenen van Nieuwer Amstel oorkonden dat Cornelis Claesz Assendelft, wonende in t heerenhuis halffwegen Haerlem, erkende schuldig te zijn aan Gerrit Wybrantsz, wonende aen de Amstel voor hem zelven, en Claes Jansz Jongen Buytenveldert en Jan Wybrantsz op t Walenpat buten Amsterdam, als voogden van de voors. Gerrit Wybrantsz, 1150 gld, uit de coop en custing van een stuk land in Buytenveldert, groot 2½ mad

1631 |

J.A. Jaeger: A.R.A. Hs 3e afd p 7
Jaartallenindex

Cornelis van Flory en Willeboord Arentsz, koopman te Egmond op de Hoef, contra de Procureuer Generaal, betreffende de koop van een gedeelte van het bos van Egmond

1630-12-13 | Heiloo

O.R.A. no 73 fol 103
Jaartallenindex

de schout van Heyloo en de schepenen aldaar oorkonden dat Adam Dircxz Hinderduijn, landdrost van West Vriesland en het Noorderquartier, transporteert aan zijn zwager Geldolf Gerytsz van Harlar, casteleyn van den huyse tot Petten, een huijs ofte hofstede met omtrent 28 morgen lant, Alkmaer mate, daer eertijts een boomgaertgen, speelhuys ende voegelkoije op en in gestaan heeft, alle tsamen gelegen in de Zuiderpolder van het Groenwater, leggende achter de Nieupoort in de ban van Heyloo. Met een vrije eigen toegang tot hetzelve huys en landen over de molenwerff gelegen in de Noorderpolder van het voors. Groenwater, en steckende van de Heijlverdijk aff tot aen de scheijsloot tussen beyde polders gelegen, en waterlosinge van de hecken af tot aen de molen toe door t land van Gerrit Vechtersz etc. Belast met 7 gld per jaar tbv de stad Alkmaar (en een hoofdsom van 116 gld). Verder belast met een onlosbare rente van 3 gld per jaar ovor de ambachtsheer ter cause van swaendrift

Pieter Isbrantsz van de Velden, schout van Heyloo, en Pieter Aeryaensz Cooch en Jan Symonsz Paesschen, schepenen aldaar

1630-04-26 | Heiloo

O.R.A. no 73 fol 96v
Jaartallenindex

de schout van Heyloo en de schepenen aldaar oorkonden dat mr Floris van Harlaer, tot Alcmaer, verkoopt aan Cornelis Jansz anders Kees Jan, wonende tot Boeckel, een acker geestlant in de ban van Heyloo op Bouckelergeest, groot 16 .., soe hem cooper toegemeten is uytte naestaen gelegen acker te zuyden, hem verkoper mede toebehorende, noord: de kinderen van Jannetje Cornelisdochter [Stam], zuid: Floris van Harlaer, west: de Heereweg, oost: de Lydtwech. Verkoper draagt over een oude kwijtschelding bij mr Jan van Wittendael daeraf verkregen, bezegelt bij Ysbrant Arentsz van der Velden ddd 1621-05-07. Mr Floris van Harlaer verkoopt vervolgens aan Cornelis Tyssen Rijser tot Amsterdam, een acker saetlants, gelegen tot Boeckel in de ban van Heyloo, oost: de Lijtwech, zuid: Marytgen Ariaensdochter, west: de Heerenweg, noord: Cornelis Jansz. Volgens de kwijtschelding waarbij zijn schoonvader mr Jan Wittendael dit perceel verkreeg, bezegeld bij Jacob Lambertz van Duynen in dato 1609-01-09 [of 1600]

Pieter Ysbrantsz van Velden, schout van Heyloo, en Willem Pietersz paardemr. en Jan Symonsz Paessen, schepenen aldaar

1631-01-10 | Heiloo

O.R.A. no 73 fol 104
Jaartallenindex

schout en schepenen van Heyloo oorkonden dat mr Flory van Harlar, wonende binnen de stede Alkmaar, verkoopt aan Rong Jansz, oud schepen te Heyloe, een acker geestland gelegen in de ban van Heyloe in Oesdom op t zuijtent van de Capellaen, groot 300 roeden, zuid: de Buerelaen, noord: Pieter Jacobsz, west; t Holetoochgen, oost: Dirck Jansz noom Jannen

Pieter Isbrantsz van de Velden, schout van Heyloo, Jan Symonsz Paessen en Aeryaen Aeryaensz, schepenen aldaar