11651 resultaten

1571-02-09 |

Inv Arch H. Geest 's Hage dl II regest 746, 747/dl I Oorspr Inv no 879
Jaartallenindex

schout en schepenen in den Hage oorkonden dat mr Wouter van Wijck, rector van de grote school in den Hage, optredend voor zijn dochter Maritgen in het grote Bagynhof buiten Mechelen, verzoekt dat de H. Geestmeesters aan zijn dochter een lijfrente van 24 Kar gld sjaars geven in plaats van een jaarlijkse losrente van 12 Kar gld, die Maritgen bezit op het huis van Charles Tserclaes in het Voorhoudt, daar deze losrente niet voldoende is voor haar levensonderhoud. Het verzoek wordt toegestaan. Eodem die verklaren schout, burgemeesters en schepenen in den Hage dat de H. Geestmeesters in den Hage op grond van bovenstaande brief verkocht hebben aan Maritgen, dochter van mr Wouter van Wyck, rector van de grote school alhier, faliebagijn in het Grote Bagynhof buiten Mechelen, en ongeveer 23 jaar oud, een jaarlijkse lijfrente van 24 Kar gld, verzekerd op hun goederen

Adriaen van der Lindt, schout, Adriaen van den Velde, burgemeester, en Claes van Dam, Pieter de Vryes, Adriaen van Cryep en Cornelis van Rijn, schepenen; mr Volckaert van Eynckhuysen, Claes van Dam, Joseph van Hove, Gregorius van Morssele, apotheker (1572-07-01), H. Geestmrs

1571-02-19 |

G.A. Haarlem Not Arch Protocol fol 1 (51)
Jaartallenindex

insinuatie uit naam van de scepenen, pastoor, kerkmeesters en regenten van Velsen, zoe voor henzelven als uyt name van de gemeente aldaar, hoet dat zijluyden zeeckere requesten gepresenteerd hebben aan de grave van Bossu, stadhouder en capitein generaal over Hollandt, Zeelandt ende West Vriesland, beroerende de bediening van de costery te Velsen by eene Jan Mattheusz, zyne gesubstitueerde, ende dat myne genad. Here de stadhouder overmits de reedenen ende middelen in dezelve requeste verhaelt by apostille op .. marge vandien, geordonneert heeft dezelve Jan Matheusz te continueren in t bedienen van de voors. costerye ter tyt toe andersints by syne Genade daerinne geordonneert ende oversien zoude weesen. Volgende welcke ordonnantie ende apostille van myn Gen. Heere den stadthouder, die voors. pastoor, schepenen, kerkmeesters en regenten van Velsen voors. in de qualite als vooren, aen de voorn. mr Jacob by my notaris publicus ondergeschreven, versochten dat hij de voors. Jan Matheus soude contiueren etc

1571-02-26 |

R.A.H. Coll Aanw 138 Caput Kennemerland fol 74v, fol 75
Jaartallenindex

burgemeesters, schepenen en Raad der stad Hoorn oorkonden dat de eerbare Evrouthijssitdochter (?), als moeder-voogdes van haar onmondige oudste dochter Grietge, geprocreert bij wijlen haar man Egbert Jansz, poorteresse van Hoorn, volmacht geven aan Cornelis Dircsz, van Barsingerhorn, haar constituantes oom, om namens het voors. weeskindt te verheffen 2 morgen 1½ hont lands gelegen in de ban van Hoorn, uit 4 morgen land gelegen in 16 morgen land, geheten Pelgrims Grote Weyde; 1571-03-07 (1570): koning Philips beleent Grietken Egbertsdochter, wonende te Hoorn, na dode van haar vader Egbert Jansz met 2 morgen 1½ hond lants uit 4 morgen, gelegen in 16 morgen, geheten Pelgroms Grote Weyde, in de ban van Hoorn, belend de 2 morgen 2½ hont zuid: Egbert Jansz met eigen land, noord: Lysbeth Heyn Hazen weduwe Jan Pietersz, streckende tot aan de Koepoortwech. Tot een recht erfleen, binnen afterzusterkint niet te versterven. Cornelis Dircsz, oom en bloedvoogd van Grietke, doet de eed voor haar

1571-03-07: Pieter van der Burch, Pieter Gerritsz, leenmannen

1571-02-28 |

Bronnen Gesch Abdij Rijnsburg regest 1376
Jaartallenindex

de Hoogheemraden van Rijnland berichten aan de abdis van Rijnsburg dat zij na het overlijden van Cornelis Stalpart, in leven heemraad van Rynland, enige geschikte personen hadden genomineert, waarvan er één door de stadhouder uitgekozen zou worden. Maar dat intussen Herbert Stalpart, zoon van Cornelis, die reeds was gecommitteerd tot het rentmeesterschap van Kennemerland in plaats van zijn vader, op verzoek en op advies van de heren van financien, door de hertog van Alva tot heemraad was benoemd, hetgeen in strijd is met de privilege en tot nadeel is voor Rynland. De hoogheemraden verzoeken de abdis en de priorin hun gedeputeerden op 8 maart naar het stadhuis te Leiden te zenden om hierover te vergaderen

1571-03-02 (1570) |

R.A.H. Coll Aanw 138 Caput Sticht, Heusden etc fol 57v
Jaartallenindex

koning Philips beleent jhr Gerrit Spierinck van Wel, casteleyn van onsen huize en lande van Heusden, na dode van zijn neve Jan Adriaensz van Aelburch, met een rijswaert in de ban van Aelburch, tusschen der stege en de oliemolen. Leen van Heusden, te houden tot sulck een rechten leen als Dirck Spierinck van Aelburch Claesz in voortyden hield

mr Cornelis Oem, jhr Pieter van Heerjansdam, Pieter van der Borch, Cornelis Weylant, Pieter Gerytsz, leenmannen

1571-03-03 |

Museum Bethlehem Gorinchem
Jaartallenindex

schepenbrief van Gorinchem: Jacob Robbrechtsz, manhuismeester, heeft aan schepenen getoond een erftijnsbrief van vier gouden Andriesguldens per jaar, die het Manshuis heeft op het eigendom van Jan Cornelisz Pottebacker, zijnde een huis en hofstad onder Arkel

bezegeld door: Jan Calff Petersz (schild beladen met drie Moorenkoppen, 2 en 1), Claes Dierout Aertsz, Franchoys van Broeckhuisen Danielsz, Anthonis Jansz van Remmerswael (negen hermelynstaartjes, 4,3 en 2 met een schildhoofd beladen met drie schelpen naast elkaar)

1571-03-10 |

J.A. Jaeger: A.R.A. Hs 3e Afd no 754 p 162
Jaartallenindex

kwitantie van broeder Dirck van Heemskerck Vranckez voor broeder Joest Claesz Vinck, onder meer wegens het afgedragen saldo van de pietancie [uitdeling van eten]

1571-03-10 |

R.A.H. Coll Aanw 138 Caput Arkel fol 152
Jaartallenindex

koning Philips beleent Adriaen van Meghen, wonende te Utrecht, na dode van zijn zoon jonghe Adriaen van Megen met: 1)½ van 18 morgen lands in den lande van Arckele in t Lange Nieuwlant, streckende van den Afterdyck tot die middelwateringe, zuid: Adriaen Stalpaert en t manhuys tot Gorckum, noord: streckende van den Leerbroucqschen opslach totten Achterdyck toe. Mitten vrijheden, dagelicxe gerechte, thien [thienden ?], vrij te blijven van alre schattingen, ongelden vrij te wesen ende te blijven, en metten buren niet te gelden in geenre wijs. Te houden tot een onversterfelijk erfleen, leen van Arkel; 2) een camp van 4½ morgen gelegen in den 8 morgen in den lande van Arckel int lange Nieuwland, leen van Arkel

mr Cornelis Oem, Pieter van der Burch, Pieter Gerytsz, leenmannen

1571-03-13 |

Inv Arch Delftse Statenkloosters no 90 p 290 regest 258/Klooster St Barbara Delft
Jaartallenindex

Dirc Gerretsz [zoon van wijlen Gerrit Pietersz] in Vlaerdingerbroeck huurt van St Barbara te Delft 2 ½ morgen in Vlaerdingerbroeck (vgl 1566-10-28)

1571-03-24 |

Bissch. Oud Arch Haarlem regest 496/Oorspr Inv no 821
Jaartallenindex

de graaf van Boussu, stadhouder en kapitein generaal, president en Raad des Konings van Holland en West Vriesland, geeft opdracht aan de eerste gezworene van de voorn. Raad, de schotvanger van Purmerend te dagvaarden ter annulering of correctie van hun vonnis inzake de betaling van schot door de conventualen van het St Ursulaklooster te Purmerend, tegen welk vonnis zij bij dit Hof hebben geappelleerd, get. S. van Valckesteyn