11651 resultaten

1571-03-26 (1570) |

R.A.H. Coll Aanw 139 Caput Z.H. fol 23
Jaartallenindex

koning Philips oorkondt dat hij overmits de coop bij ons gedaen van de steden van der Veere en Vlissingen in Zeeland mit andere partijen domeinen toebehoord hebbende wylen onse neve den marckgrave van der Vere heer Maximiliaen van Bourgondië, ons van node is alsnoch op te brengen merckelijke somme van penn. Hij heeft daarom besloten enige partijen van lenen onlancx gedevolveert bij den overlijden van Sebastiaen van de Ketel Heymansz als quade leenen. Hij heeft nu binnen onser vlecke van den Haghe op de grote pleytcamer inden Hove aldaer, doen opveylen de ambachtsheerlijkheid van de Linde, begrijpende 1/16 deel en ½ van 1/16 deel van den ambacht van Swindrecht met het schoutambacht en dijkgraafschap aldaar en 12 morgen land in de Nesse buitendijks, en 1/16 en 1/32 deel in de Noorden van de buyterlanden van Swindrecht, visscherij ende gifte van pastorie, secretarisschap en bode ambacht. Te houden tot een onversterfelijk erfleen. Op 1570-03-06 in dit lopende jaar is deze koop ingezet op 5000 Vls ende geanalneert [?] op de somme van 3210 Vls, daerop gemynt is bij Jacob van Persijn, die daer van coper gebleven is voor 3210 £, te betalen aan Andries van der Goes, rentmeester van Zuyt Holland. Dit goed wordt Jacob van Persijn nu opgedragen tot een onversterfelijk erfleen. Volgen de twee kwitanties, daarna de eigenlijke belening op 1571-06-17

bezegeld te Brussel bij den koning: de hertog van Alva, heer Gaspar Schets here van Grobbendonk, thes. generaal, Joes de Damhoudere, ridders, Jacques Reyngout, gecomm. v.d. financien; 1571-06-17: mr Cornelis Oem, Pieter van der Borgh, leenmannen

1571-03-27 |

Inv Arch Kapittel Den Hage regest 748
Jaartallenindex

koning Philips vergunt aan deken en kapittel in den Hage losrenten op hun goederen te vestigen tot een bedrag van 3000 gld, ten einde de schade te herstellen die door de storm op Allerzielen was toegebracht aan hun bedijking in Piershil en hun duinen te 's Gravesande, welke renten binnen 10 jaar gelost moeten worden

1571-03-29 |

Bronnen Gesch Abdij Rijnsburg regest 1379
Jaartallenindex

notaris Marinus Coopal instrumenteert dat de abdis van Rijnsburg protesteert tegen de verpachting van verschillende imposten te Rijnsburg door mr Pauwels Buijs, pensionaris van Leyden en Dirc Jorisz, schepen te Delft, door de Staten met deze verpachting belast

1571-03-31 (1570) |

R.A.H. Coll Aanw 138 Caput Kennemerland fol 76
Jaartallenindex

notaris Pieter Croone instrumenteert op den lesten Martii 1570 stilo curiae Hollandiae dat de eersame Herman Govertsz, poorter van Middelburch, volmacht geeft op Cornelis Jansz Strijen, deurwaarder voor den Hove van Holland, om namens hem belening te vragen met 5 acker saetland met een huis te Heemskerk, groot 2½ morgen land. En nog 6 geersen lands achter het huis, die hij van Jan Jansz Schellinck, poorter van Delft, gekocht had (vgl 1571-04-21)

in presentie van: Cornelis Jansz van Eversdyck, Jacob Gillisz, geboren poorters van Middelburch

1571-04-09 (1570) |

R.A.H. Coll Aanw 138 Caput Kennemerland fol 77v
Jaartallenindex

koning Philips beleent Niese Jansdochter na dode van haar moeder Hubrecht Jansdochter met 8 £ goet gelts sjaars, in te nemen uit onse stede van Edamme van alsulcke 12 £ als zij ons jaerlix schuldig zijn te geven van hoeren schote. Te houden tot een erfleen. Hulde doet voor haar haar man en kerkelijke voogd Dirck Jansz

mr Cornelis Oem, mr Jan Dimmer, Glaude de Glerges, Ysbrant Sterck, Dirck Adriaensz, Pieter van der Burch, Pieter Gerritsz, leenmannen

1571-04-10 (1570) |

R.A.H. Coll Aanw 141 fol 37v/Reg Nassau fol 24v
Jaartallenindex

koning Philips oorkondt dat hij jhr Jacob van der Does, schildknaap en Raad in onsen leenhove van Holland, bij dode en makinge van jvr Clara van Adrichem, uit kracht van haar testament dat zij krachtens haar verleend octrooi gemaakt heeft, alle alsulke tienden en goeden als gelegen zijn in de ban van Monster. Zoals jvr Clara van Adrichem en haar vader Pieter van Adrichem van de graven van Egmond hielden. Te houden tot een onversterfelijk erfleen (vgl 1578-02-15)

mr Cornelis Oom en Pieter Gerritsz, leenmannen

1571-04-14 |

Inv Arch H. Geest 's Hage dl II regest 748/dl I Oorspr Inv no 754
Jaartallenindex

schepenen in den Hage oorkonden dat Henrick Allertsz, slotemaker, verklaart verkocht te hebben aan de H. Geestmeesters in den Hage een losrente van 2 £ Holl sjaars, losbaar den penning 16, verzekerd op zijn huis en erf in de Veenstraat, genaamd "in de Cimbaal", oost: de heerstraat, zuid: de kinderen van Willem de backer, west en noord: de weduwe van mr Willem van der Meer. Betaling met een schepenbrief dd 1378-05-12, groot 13 schell Holl, die de H. Geest op zijn huis sprekende had

Adriaen van Cryep en Joseph van Hove, schepenen

1571-04-19 |

R.A.H. Coll Aanw 138 Caput Arkel fol 158v, 108v
Jaartallenindex

compareerden voor leenmannen van de grafelijkheid Henrick van Nes, schoudt van Noordeloes ende Jan Gerytsz, Gerrit Damesz als man en voogd van Margriete Anthoenis Govertszdochter, ende heeft opgedragen tbv Cornelis Gerytsz 5 ½ morgen lands gelegen in Noordeloes, streckende van de Noordeloesche ter weteringe toe, belend boven: Cornelis Adriaensz, beneden: Jan Jansz. Welke 5½ morgen aan Gerrit Damensz in den name voors. aangecomen zijn overmits dode van haar zuster Annetzen Antoenis Govertszdochter, volgens leenbrief dd 1566-08-06; 1571-04-21: koning Philips oorkondt dat Geryt Damensz als man van Margriete Anthoenis Govertszdochter opdroeg tbv Cornelis Gerytsz, wonende op Noerdeloes, 5½ morgen land gelegen in Noerdeloes, streckende van den Noerdeloes ter Wateringe toe, en dat hij Cornelis Gerritsz daarmede vervolgens heeft beleend, tot een recht erfleen (1568-10-18)

in presentie van mannen van leen: Henrick van Nes, schout tot Noerdeloos, Jan Gerritsz; 1571-04-21: mr Reynier Moens, Raad en procureur Gen. v.h. Hof, Reyner v.d. Duyn, Raad in het Hof, Pieter van der Burch, Pieter Gerytsz, leenmannen

1571-04-20 |

Inv Arch Delftse Statenkloosters no 68 p 290 regest 259, no 69 regest 260/Klooster St Barbara Delft
Jaartallenindex

huurt van St Barbara te Delft: - Adriaen Cornelisz huurt 6 morgen 4 hont land, waarop 4 huisjes staan, in Maeslant aan de Maesdyk, voor 7 jaar (vgl 1555); - Jan Jansz Verhoeff huurt 6 morgen land in Maasland, voor 7 jaar (vgl 1566-02-08)

1571-04-21 |

R.A.H. Coll Aanw 141 fol 296v/Reg "Nassau" fol 184v; R.A.H. Coll Aanw 138 Caput Arkel fol 156
Jaartallenindex

koning Philips beleent Grietge Jacobsdochter, wonende op Noordeloes, na dode van haar zuster Neelke Jacobsdochter, met alzulke goederen als Willem van Wissen te wesen plagen, gelegen binnen onsen schependom te Gorcum, ende Jan Knobbout Heindrixe in sijn leven aangebracht heeft, geelgen in seker landt aan Lutteke Waardt, en op de Hare, in onsen lande van Arkel, groot 8 morgen. Te houden tot een onversterfelijk erfleen. Voor Grietke Jacobsdochter doet haar oom Adriaen Adriaensz de eed (uitten registere buiten op geteekend t Witte Bonte register capitulo Arkel fol 680 (vgl 1577-04-30, 1578-10-15)

mr Reinier Moons, Raad en Proc. Gen. bij het Hof van Holland, Reynier van der Duin, Raad, Pieter van der Burgh, Pieter Gerritsz, leenmannen