13592 resultaten

1631-05-23 | Heiloo

O.R.A. no 73 fol 111
Jaartallenindex

schout en schepenen van Heyloo oorkonden dat Maerten Claesz Emmen als deken van het Schippersgilde c.s transporteert aan Geldolff van Haerlaer, casteleijn tot Petten, een stuck lant in de banne van Heijloe in des coopers Coijmeer, groot 1 ½ morgen, noord, oost en zuid: Geldolf van Harlaer, west: de Ringsloot

Pieter Ysbrantsz van der Velden, schout en Wilboort Dirksz en Aeryen Symonsz Kint, schepenen van Heiloo

1630-02-20 | Velsen

R.A.H. O.R.A. no 959
Jaartallenindex

schepenen in de ban van Velsen oorkonden dat Engel Engelsz, wonende op t huijs te Velsen, transporteert aan Jan Cornelisz Post, onze mede buerman voors. aen Duyn, een crofte geest- of teelant in de ban van Velsen, aen Adrycommer duyn, groot 4 ½ hont, noord: Jan Cornelisz Post, oost: het gasthuys van Wyck op Zee, zuid: Gerryt Engelsz, west: Adrycommer duyn, wesende vrij sonder enige last ofte beswaernisse anders dan alleenlyck met zijn ordinars wech. Voorts met de servituyt van een voetpadt dat er over loopt ende syn nothweg pastseren [?] oostwaart uyt over het voors. gasthuysland, met zijn waterlosinge door de sloot heen. De Principael koop is fl 800. Betaelt ⅓ part gereed. De 10e penning van dese voors. hoofdsom bedraagt fl 32-10-10, betaelt

Jan Luytsz Groen, schout, Frans Symonsz en Claes Jacobsz, Jan Cornelisz Postbrieff, schepenen in de ban van Velsen

1630-05-10 | Heemstede

G.A. Heemstede Leenboek Register divers I no 469 fol 13v e.v.
Jaartallenindex

stadhouder en leenmannen van Holland oorkonden dat Jan Janssen van s Gravesloot heeft opgedragen tbv Adriaen Pauw heer van Heemstede, 312 roeden 97 voeten land in de ban van Heemstede, oost: het capelrye land, zuid: de ingang hiervan, west: de Heereweg. Adriaen Pauw heeft hieruit tot erfleen uitgegeven aan: - 1633-08-01 (fol 13v) Gerrit Huybrechts schoenmaker te Heemstede, een erve strekkende voor van de dorpsweg tot aan en nevens het schoolhuis bij en omtrent de kerk te Heemstede; 1654-01-12: Gerrit Huijbrechtsz vernieuwt de eed; 1659-08-03: Jan Bartels van Dyck x Jacomyntje Jacobs, bij dode van Gerrit Huijbrechtsz; - 1633-08-01: (fol 15) uitgegeven aan Jan Huybrechtsz, huistimmerman te Heemstede, een erve gelegen aan de dorpsweg naast het voorgaande leen; 1654-02-18: verkocht door diens crediteuren; - 1637-10-09: (fol 16) uitgegeven een erve omtrent de kerk, aan de Voorweg, groot 19 roeden, aan Hendrik de Goijer, rentmeester van Holland; 1654-09-01: beleend Daniel Cambij; - 1640-05-08: naast het leen van fol 15 een erve uitgegeven aan Wouter Govertsz; 1695-10-25: beleend Aert Willemsz van der Naelt bij dode van Pieter Reijersz; - 1654-02-18: (fol 18) van ditzelfde leen wordt een erve gelegen naast dat van fol 16 in erfleen gegeven aan de heer Servaes van Panhuijs tbv zijn vrouw Anna Cornelia Pauw; - 1654-01-12: (fol 19) een erve gelegen naast dat van fol 16 in erfleen gegeven aan Dirk Floris backer, schepen te Heemstede; 1656-04-20: na dode van Dirk Florisz beleend diens dochter Martien x Cornelis Jacobsz [van der Weyde]; - 1654-01-12 (fol 20) een erve naast dat van fol 19, beleend Jan Claes van Kempen, die dit leen in 1665 overdraagt

1672 | Heemstede

G.A. Heemstede Register divers I no 479 fol 24
Jaartallenindex

inval van de Fransen: is voorgevallen dat verscheide ruijters en andere personen, vermits de trouble tijd, diverse moetwillen met schieten en delven in de duynen hebben gepleegt. Doch alsoe deselve weder vertrokken ende wegreden is, daerover niet verder kunnen worden geprocedeert of iets genoten

1631-04-30 | Heemstede

R.A.H. O.R.A. 578 fol 15v
Jaartallenindex

Jan Philipsz [van der Veldt] verkoopt aan sr Franchois Thierens een stukje weiland, gelegen tussen de Manpadtslaan, noord: St Elisabethsgasthuis, zuid: Willem Pietersz, oost: [de Hout] vaert [later: de Trekvaart]. Koopsom 500 £

1635-05-03 |

R.A.H. Coll Aanw 529 fol 322
Jaartallenindex

de ridderschap oorkondt dat Heyman Boumans, schout van Warmond, krachtens procuratie van de joncheren Sweder van Amstel van Mynden heer van Doornenburgh, Gerard de Waal van Vroonesteyn heer van Vroonesteijn en Anthonis van Wees, als ooms en testamentaire voogden over jhr Joost van Amstel van Mynden en de verdere onmondige kinderen van wijlen jhr Joost [Jacob] van Amstel van Mynden en jvr Maria van Sparwoude, in hun leven heer en vrouw van Loenersloot, op 13 april jl verleden, opdragen tbv Dammas Gerrits van Beeckesteijn, backer tot Sassenem, een partij land uyt 6 stucken land gelegen westwaarts van de kerk te Sassenem, groot 1 morgen en nu wesende een teelcroft groot bevonden 642 roeden. Eertyts neffens een huysinge en 10 hond land daartoe behorende, staande en gelegen in de ban van Sassenem, leen van de abdij van Egmond; 1635-10-01: werd Dammas Gerritsz beleend tot een onversterfelijk erfleen (zie ook 1635-05-04)

1630-03-26 |

G.A. Leiden Notaris F van Syp
Jaartallenindex

jhr Adriaen Taets van Amerongen verkoopt aan Aelbert Dircsz, schout van Blaricum tbv zijn nader te noemen meester, die hij binnen 3 dagen zal nomineren, t'huys te Ruysdael, met zijn erve, graften, chingels, landen boomgaerden, thuynen, boulanden en bouhuys en een campgen weiland, alles gelegen in Naerden- en Huysenban. Verder een partij veenland, streckende van de huysingen Ruysdael tot Emenes toe. Kopsom 6000 gld. Koper blijkt te zijn Johan Stachouwer. Bij de verkoop wordt bedongen dat "tot een vereering van des verkopers huysvrouw en kinderen noch een somme van 2000 gld betaald moet worden". Op de kaart van Ketelaar uit 1769 staat: "eertyds het slot Ruissendaal". Het perceel grasland waar Ruysdael gelegen heeft, wordt door de Blaricumse bevolking aangeduid als "het hoge slot"

A.R.A. kaart ca 1526 Hingman no 2580 gekleurd

1649-03-04 | Heiloo

O.R.A. 75 fol 86v
Jaartallenindex

schout en schepenen van Heiloo oorkonden dat Frans Symonsz, buerman in de Nyepoort, voor ¼ deel, Dirck Heyndricksz Gorter x Annetgen Pieters dochter van Pieter Cornelisz voor ¼, en sulks tesamen voor de ½. Ende Cornelis van Rijckel x Grietgen Symons Schoorl, beide vervangende en de rato caverende voor Dirck Symonsz Schoorl, kinderen van wijlen Symon Jansz Schoorl en Eva van Foreest, tesamen voor de andere ½, transporteren aan Catrina van Harlaer de tegenwoordige huysvrou van Cornelis van Teylingen Bas, oud schepen van Alkmaar, een stucke lants groot 2 morgen 504 roeden, gelegen after die Nuwe poort over die, in die banne van Heyloo, genaempt "Comeyndersweyt" [= coman Meynderts weyt], oost: de ringsloot van de Boekelermeer, zuid: Willem Clock, west: Jan Doeven, noord: Marije van Nes; 1591-06-28: laatste transport door coman Meyndert

1654-06-03 |

R.A.H. O.R.A. 2139 fol 6v, 7
Jaartallenindex

baljuw en schout van Wimmenum en schepenen aldaar oorkonden dat Willem Cornelisz Heer, wonende in de heerlijkheid Bergen, transporteert aan Valck Ariensz, wonende te Wimmenum, een croft land genaamd "Simon Dircxz croft", groot 152 roeden 0 voet 4 duim Berger maat (300 roeden in een morgen), noord: jhr Flory van Harlaer, zuid: de Tichelaan, oost: Hilbrant Symonsz, west: Willem Cornelisz Heer. Betaald met een custingbrief groot 1921 gld

Gerardt van Vladeracke, baljuw en schout van Wimmenum, Maerten Claesz en Hilbrant Symonsz, schepenen

1654-04-18 |

R.A.H. O.R.A. 2139 fol 7v
Jaartallenindex

Cornelis Claesz, wonende te Amsterdam, Job Engelsz wonende te Egmond op Zee, als vader en voogd van zijn kinderen bij Gerbrecht Claes, Carel Cornelisz in de Schermer x Tryntie Wybrants, transporteren aan Floris Meijnsz, mr timmerman te Egmond op de Hoef, een crofte land groot 1 morgen in de heerlijkheid Wimmenum, oost: jhr Flory van Herlaer, zuid: Pieter Valcx, met de gemene wech en Nol, west: Hilbrant Symonsz, noord: Arien Pietersz (1681-03-27). Koopsom 600 gld, te betalen in 2 termijnen. Laatste transport 1632-09-29