13592 resultaten

1653-12-21 |

R.A.H. O.R.A. 2139 fol 5
Jaartallenindex

baljuw en schout van de heerlijkheid Wimmenum en schepenen aldaar oorkonden dat Jan Pietersz Cuijper en Jan Isbrantsz, beide wonende tot Egmond op Zee, als wettige voogden van Neel Frans, weduwe van Eddick van Zanen, in zijn leven schout tot Egmond op Zee, verkopen aan Jan Cornelisz, schepen van Wimmenum, een acker land genaamd "Moeijersacker", oost: de gemene wech, west: Cornelis Florisz, zuid: t capel ackertie, noord: Jan Cornelisz. Tot onderpand voor de vrijwaring stelt hij "Arent Gijsens leeckie", oost: de erfgenamen van Loef van Harlaer, west: de nieuwe dyck, zuid: Cornelis Claesz, noord: de erfgenamen van Loeff van Herlaer. Koopsom 277 gld. Het laaststgenoemde land wordt op 1657-04-18 door Jan Cornelisz, oud schepen, uit de vrijwaringsband ontslagen

1651-06-07 |

R.A.H. O.R.A. 2139 fol 1, 1v
Jaartallenindex

baljuw en schout van de heerlijkheid Wimmenum en schepenen aldaar oorkonden dat de heer Dirck Vrijburch, burgemeester van Alkmaar, voor zichzelf en als mede erfgenaam van de heer Pieter van Dyck, in zijn leven oud burgemeester, verkoopt aan Jan Pietersz Crijnen, een stuk land genaamd Schipsloot in onse heerlijkheid, groot 4 morgen 93 roeden Hontsbosse maat, oost: Cornelis Jacobsz, zuid: de kerk van Egmond op Zee, west: Pieter Jacobsz Crijnen, noord: de erfgenamen van Thijs Jacobsz. Koopsom 4500 Kar gld. Volgt de custingbrief voor 4500

Anthony van Saenen, balliu en schout van de heerlijkheid Wimmenum, Valck Adriaensz en Cornelis Dielofsz, schepenen aldaar

1652-05-25 |

R.A.H. O.R.A. 2139 fol 2
Jaartallenindex

1) Arent Gerritsz, wonende op de Keijns bij Schagen, zoon van Gerrit Arentsz, 2) Gerrit Claesz als voogd over de nagelaten kinderen van wijlen Cornelis Gerritsz, 3) Lysbet Gerrits x Teunis Cornelisz, 4) Thijs Gerritsz, 5) Willem Gerritsz, 6) Gerrit Gerritsz, allen erfgenamen van Gerrit Arentsz, transporteren aan Jan Arisz, oud schepen te Wimmenum, een stuk land, oost: Gerrit Seeman, west: de Heerewech, zuid: de heer Jacob Brasser c.s, noord: jhr Floris van Harlaer. Belast met 7st 8 penn per jaar. Koopsom 1044 contant en een obligatie van 2088 gld

1653-02-26 |

Arch Egmond Inv ….
Jaartallenindex

schepenen en inwoners van Wimmenum beloven aan de baljuw Gerardt van Vladeracken jaarlijks te betalen een somma van .. [onleesbaar] gld voor uytcoop, onder verband van hun persoon en goederen. Volgt een zwaar beschadigde akte van dezelfde datum waarbij schepenen en buren verklaren, "als dat de stipendium die jhr Gerardt van Vladeracken, onse bailliu ende schout tot verscheyde jaren hebbende genooten, als noch sal hebben ende genieten in toekomende. Ende oock mede dat onse heer Bailliuw voor sijn nominatie ende electie hebben sal ende genieten de somma van 8 Kar gld"

inwoners: Pieter Adriaensz Valck, Hillebrant Aelbertsz, Valck Ariaensz, Ariaen Pietersz, Cornelis Cornelisz, Cornelis Florissen, Jan Ariissen, Cornelis Jacobsz Streec, Hillebrant Symonsz, Jan Cornelissen, Pieter Symonsz met zijn merck; namen schepenen die nog te lezen zijn: Hillebrant Symonsz, Cornelis Dircsz en Hillebrand Aelbertsz, en van de buren: Cornelis Florissen, Willem Remmen, Cornelis Dielofsz en Cornelis Cornelisz Limmen

Ariaen Pietersz: 1661-01-16, 1662-02-04, 1665-10-04, 1666-06-28, 1667-01-11, 1673-11-22, 1683-06-13 en 16, 1692-08-15

1536-01-09 |

R.A. Arnhem Inv Arch Doornenburg regest 124
Jaartallenindex

Philippe le Muet, secretaris des keizers in de Grote Raad van Mechelen, oorkondt dat Elisabeth van Blaeijele, weduwe van heer Nicolaes Everardi, president van die Raad, volmacht geeft aan haar schoonzoon mr Pieter van Sinte Pieters, secretaris van de raad van Hollant, om aan haar zoon mr Nicolaes Nicolai, Raad des keizers in de Raad van Hollant, het goed Teylingerhorst in Wassenaer over te dragen, geinsereerd in een brief dd 1536-05-30

1536-01-15 |

Inv Arch H Geest Den Haag dl II regest 597, 598, 611/Oorspr Inv no 814
Jaartallenindex

schepenen in den Haghe oorkonden dat Jacob Jansz Boll transporteert aan de H. Geest in den Haghe de rentebrief groot 25 schell Holl eeuwige rente, losbaar met de penning 16, onder verband van zijn woning en land waaarin hij nu woont in het Westambacht (vgl 1407-08-09, 1535-12-21, 1472-04-26); 1536-01-16: Jacob Jansz Boll verkoopt aan de H. Geest in den Hage de doorgestoken rentebrief van 4£ onder verband van zijn woning en land in het Westambacht; 1539-01-11: schepenen in den Hage oorkonden dat Jacob Jansz Boll erkende verkocht te hebben aan de H. Geest in den Hage de doorgestoken rentebrief van 4£, op zijn woning en land in het Westambacht, waarop hij nu woont

Maerten Adriaensz en Anthonis Aertsz, schepenen

1536-01-20 |

V.R.O.A. 1920 dl I p 373 regest 219/Arch Kasteel Duivenvoorde no 394
Jaartallenindex

Willem van Scherpenzeel, stadhouder van Veluwe en erfschenker, verkoopt met zijn vrouw Johanne Tenckkinx aan mr Herman Kiespenninck, doctor, een losrente van 20 gld sjaars, gaande uit het huis en hof Kaldenhaeve en erf en goed te Zoeren in het ambt van Veluwezoom in de buurtschap van Zoeren

1536-01-31 (1535) |

Bronnen Gesch Abdij Rijnsburg regest 1167
Jaartallenindex

Frans van Alfhen verzoekt Margriete van Rommerswael te Rijnsburg, aan den heer ontvanger die erom had gevraagd "die copie autentyck van sijn salige moijen [Adriana van Botland] laeste wille te doen toekomen". Daar de ontvanger de copie nodig heeft om in een kwestie over land afkomstig van de vrouwe van Botland te bewijzen, dat hij geen erfgenaam van haar is, vraagt hij Margriete door Frans van Alfen ze in vriendschap te geven, daar hij anders erom zal moeten procederen

1536-02-06 (1535) |

R.A.H. Coll Aanw 141 fol 291v/Reg Nassau fol 182v
Jaartallenindex

keizer Karel beleent Jacob Gerbrantsz Paau na dode van zijn vader Gerbrand Jansz Paau met 3 deimten land op Catwoude, belend oost: de erfgenamen van Pieter de Bakker, west: Jan Paauwen kinderen, noord: Dirk Simonsz, zuid: de dyk. Tot een erfleen, alsoverre als er mannehoofd is van der swaartsyde, binnen aftersusterkind niet te versterven. Vermits zijn onbejaardheid doet zijn oom Gerrit Jansz Pauw de leeneed voor hem. In margine: dese huise en timmeringe is in den jare 1454 enen Gysbrecht Janssen by hertog Philips ten eigen gegeven. Ut patet reg. Philips B folio ultimo. Sy daarom voortaan tselve verlij daarna gemaakt en is alhier gecorrigeerd (vgl 1578-10-08)

1536-02-10 |

Inv Delftse Statenkloosters no 58 p 254 regest 57
Jaartallenindex

Dijrick Cornelisz in Maeslant huurt van het St Barbaraklooster te Delft 14 hont land in Dycxpolder aldaar, voor 9 jaar. In dorso: het land is verkocht [het is niet duidelijk waarom deze akte onder no 58 is geplaatst]