960 resultaten

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Engel Hartich van Velsen gebruikt daeran 1 morgen, hoort toe Machtelt Jans tot Amsterdam, om 5 gld

folio nummer: fol 3v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Aechte Claes, weduwe van Aris Claesz, gebruikt daaran 6 morgen, hoert toe Lysbeth Heynderick Snel tot Haarlem, om 61 gld

folio nummer: fol 3v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Claes Gerijtsz gebruikt daeran 8 ½ hont, hoert Philips Jacopsz van Velsen, om 17 gld

folio nummer: fol 3v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Cornelis Arisz gebruikt 9 hont, hoert toe Guerte Claesdochter, bij de 7 moelens buiten Haerlem, om 21 gld

folio nummer: fol 4

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Floris Pietersz gebruikt daeran 10 hont land van de H. Geest te Haerlem om 16 gld. Hij bruikt daeran 6 ½ hont, hoert toe die weduwe van Claes Hals, wonende tot Delft, om 13 gld

folio nummer: fol 4

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Adriaen Fhilipsz gebruikt daeran 2 morgen, hoert toe Guert Jan Ghysbrechtsz tot Amsterdam, om 25 gld

folio nummer: fol 4

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Fytgen Claes Stollen weduwe gebruikt daeran 2 morgen 8 hont land, hoert toe Baufgen Keysars tot Harlem, om 25 gld

folio nummer: fol 4v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Adriaen Fhilipsz bruikt daeran 3 morgen 2 ½ hont, hoert toe Symon Jansz [brouwer] tot Haerlem, om 37 gld

folio nummer: fol 4v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Beyaterys Symonsdochter gebruikt daeran 3 mad eigen lant, gezet op 30 gld. Zij gebruikt daeran 3 morgen 2 hont, hoert toe die memorie binnen Haerlem, om 24 gld

folio nummer: fol 4v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

haar zoon (van Beyaterys Simonsdochter) Pieter Jansz gebruikt daeran 2 morgen 5 hont, hoert toe Steven Jansz tot Haerlem, om 26 gld

folio nummer: fol 4v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg