960 resultaten

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Jeroeyn Fransz gebruikt daeran een zate van 5 morgen 4 hont, hoert toe Duijf van Sanen tot Haerlem, om 68 gld

folio nummer: fol 5

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Jan Willemsz gebruikt daeran 2 morgen 2 ½ hont hoert toe Jan Claesz, buiten St Janspoort van Haerlem, om 36 gld

folio nummer: fol 5

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Cornelis Arisz gebruikt daeran 4 morgen, hoert toe de Zieken buiten Haerlem, om 36 gld

folio nummer: fol 5

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Vrederick Fhilpsz [Frederik Philipsz duinmeijer] gebruikt daeran 5 mad min ½ hont, hoert toe Martyn Heijnderixz van Schoetten, om 15 gld

folio nummer: fol 5

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Jan Fhilpsz gebruikt daeran 9 hont lant, hoert joufr Willem van Alckmaer, om 12 gld 10st

folio nummer: fol 5

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

lange Jacop Pietersz gebruikt daeran 10 hont land, hoert toe de h. Geest te Haarlem, om 15 gld. Hij gebruikt daeran nog 9 hont, hoert toe mr Lambert, burgemeester tot Haerlem, om 14 gld

folio nummer: fol 5v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Aechte Claes, weduwe van Aris Claesz, gebruikt daaran 11 hont, hoert toe de Zieken buiten Haerlem, om 16 gld

folio nummer: fol 5v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Dirck Nellen [Dirck Nel, duinmeier] gebruikt daeran een sate groot 8 morgen 4 ½ hont, hoert toe Jan van Sueren binnen Haerlem, om 90 gld

folio nummer: fol 5v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Jan Fhilipsz gebruikt daeran 4 morgen 4 hont, hoert toe die memorieheren binnen Haerlem, om 69 gld

folio nummer: fol 5v

vervolg nummer: Aelbrechtsberg

1562

A.R.A. Staten van Holland vóór 1572 Inv no 1451/10e penning
10e en 100e Penning Bloemendaal

Pouls Dirksz gebruikt daeran eijgen 2 mad land, gezet op 17 gld

folio nummer: fol 6

vervolg nummer: Aelbrechtsberg