925 resultaten

1625-04-25

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 176
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen oorkonden dat Jan Philipsz, buerman in de Vogelesanc, erkent schuldig te zijn aen de regenten van de cameren van Pieter Jansz Codde achter het Klockhuys [?] te Haerlem, een rente van 20 Kar gld per jaar, losbaar met 400 gld, onder verband van 14 hont land met huys en werve daeraen, in de ban van Vogelesanc, belend oost, noord: Willem Pietersz, west: de wildernis, zuid: de Buijerlaen. Belast met 3 gld 10 st per jaar; 1634-07-04: afgelost door Jan Philipsz

Jan Gijsbertsz van Leeuwen, schout, Jan Cornelisz en Jan Willemsz Noom, schepenen

1625-04-30

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 61v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Cornelis Thunisz, backer, poorter van Haerlem, uitgeeft in eeuwige erfpacht aan Huybert Symonsz Swan en Jan Jansz, ooms en bloedvoogden over de nagelaten kinderen van Arijen Symonsz en Erm Jansdochter, een stuckgen lants ofte erve, groot 5½ hont, het welck bij de voorn. [!] Aryen Symonsz van der Swan in sijn leven in erfpacht is genomen, in de ban van Tetrode, oost: Cornelis Thunisz, zuid, west, noord: de wildernis. Tegen een erfpacht van 8 Kar gld per jaar. Nota: Dese sijn ....... door t overlyden van Aryen Symonsz van der Swan

Jan Gijsbertsz van Leeuwen, schout, Gilliaem Bossu (met zijn merck) en Jan Willemsz Noom

1625-04-02 (1625-05-02)

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 176v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Thomas Spoirwater, poorter van Haerlem, verkoopt aan Gerrit Hendriksz, wonende buiten de Sijlpoort, binnen de vrijdom van Haerlem, seecker stuck land in de ban van Tetrode, gelegen over de vaert van Ruijckebijer, belend oost: de Ruijckebijer vaert, west: de erfgenamen van Kennuc... (? onleesbaar) en mr Dirck Ramp, zuid: Jan Cornelisz, noord: mr Dirck Ramp en Claes Jansz Verwer. Dit land heeft zijn notweg aan de westzijde over het land van mr Dirck Ramp tot op de Heereweg. Dit land is vercoft voor 4700 gld volgens de custingbrief daarvan zijnde. In margine staat: "nota deze custingbrijeff is niet verleden overmits de absentie van Gerrit Hendriksz van wege syn ongeluck. Ende sal hetselver verlyden als hy weder om allhyer sal comen"

Jan Gijsbertsz van Leeuwen, schout, Ismael Jorisz en Jan Sijmonsz, schepenen in Tetrode

1625-05-12

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 177
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Joost Verbeecke de jonge, Olyphier Verbeecke, Tram Reecke [?] en Hans Willemsz Hals, oom en voogd van Cijntgen Verbeecke, jongedochter, alle kinderen en erfgenamen van hun vader Joost Verbeecke, elk voor 1/10e part, transporteren aan hun zwager Jan Symonsz, 4/10 part in de opstal van een huis met het getimmerte, staende op de bleeck en gront van Willem Pietersz Couhoren en de weduwe van Joost Verbeecke in de ban van Aelbertsberg. Met nog 4/10 in het gereedschap tot de blekerij behorende. Koopsom 880 gld

Jan Gysbertsz Leeuwe, schout, Ismael Joorys en Jan Symonsz, schepenen in Tetrode

1625-05/06

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 177v-182
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode hebben achtervolgens het versoec van Meyndert Gerritsz met Sr Johan Bruijninc, koopman te Haerlem en als actie hebbende van Johan van Beresteijn, secretaris van Kennemerland ende Brederode, voornaamste crediteuren van Meynert, die in rechte versocht sijn vercofte huysen ende erven bij willige decrete te mogen opdragen, omdat het hem onmogelijks ter voldoening van het schepenvonnis borgen te stellen soe hebben wij schout en schepenen dienvolgende bij willig decreet opgedragen, gecedeert en tot een vrij eigen getransporteert mits desen: no 1) aan Simon Claesz Coster, wonende tot Haerlem, een erve gelegen in de ban van Tetrode, belend oost: Huybert Roelen, zuid: het Zantvoortervoetpad, west: Meynert Gerritsz, noord: de Heerenwech, koopsom 77 gld; no 2): aan Symon Claesz Coster, wonende te Overveen een erve, belend oost: Heteroe van Noi, zuid: het Santvoerdervoetpad, west: Meynert Gerritsz, noord: de Heereweg, koopsom 77 gld; no 3): aan Gerrit Maertsz, cleermaker tot Haerlem, huis en erf, oost: Heteroe van Noij, west: het huis van Meinert Gerritsz (no 4), zuid: het Santvoordervoetpad, noord: het erf gekocht bij Symon Claesz, koopsom 300 Kar gld; no VI) aan Huych Huychsz een huis en erf, oost: no VII) gecoft door Arien Jansz Schagen, zuid: het Santvoortervoetpad, noord: de Heerenwech, koopsom 200 Kar gld; no VI en VII) twee erven naast elkaar, oost: no VI gecoft bij Huych Huychsz, zuid: het Santvoortervoetpad, west: Jan van Leeuwen, schout, koopsom 166 Kar gld; nog een transportakte van de erven no VII en VII aan Aryen Cornelisz Schagen

Jan Gysbertsz van Leeuwen, schout, Claes Baertsz en Cornelis Symonsz, schepenen van Tetrode; borgen: no 1) Willem Cornelisz en Michael Marynsz, no 2) Havick Jacobsz en Michael Marijnsz, no 3) Ameet van der Knocke, bleeker tot Aelbertsberg, no VI) mr Pieter Cappen en Adam Jansz cleermaker (1628-10-25, 1622-04-03, 1626-08-12), VII en VIII) Frederick Pietersz (Cappoen), Weert en mr Pieter Cappoen

1625-06-25

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 186
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Phillips Cornelisz, lijndraijer, wonende tot Monster, getrouwd met Trintgen Lambertsdochter, verkoopt aan Cornelisge Lamberts, jongedochter en zuster van zijn vrouw, wonende tot Aelbertsberg, alle erfenis hem aangekomen van wijlen haar grootmoeder Betgen Jansdochter, vrouw geweest van Gerrit Dircksz Slinck, wonende in de banne van Aelbertsberg

Jan Gysbertsz van Leeuwen, schout, Jan Willemsz en Jan Symonsz, schepenen in Tetrode

1625-07-03

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 183
Transportregister Bloemendaal

uyt cracht van t voors. testament (dd 10 December 1565) so leeveren over Geertruijt van Berkenrode, Maritgen van Berkenrode ende Pieter van Dorp mij secretaris van Overveen om geregistreerd te worden: 3 morgen 1 hont lant gelegen in de ban van Overveen, achter de geruineerde huysinge van Claes Baertsz op die Vaert, genaemt Ruijckebier, waarvan de belendens ons onbekend zijn (vgl 1565-12-10)

secretaris D. Keijser

1625-07-15

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 184
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Huijbert Symonsz van der Swan en Jan Jansz, beide als ooms en bloedvoogden over de nagelaten weeskinderen van Arijen Symonsz van der Swan en wijlen Ermken Jansdochter, mitsgaders Jacob Schouts notaris binnen Haerlem als gemachtigde van Jan Arentsz, zoon van de voorn. Aryen Symonsz, transporteren aan Leendert Zachariasz, duineier tot Overveen, een huijs met een croftge land groot 5½ hont in de ban van Tetrode, oost: Cornelis Thunisz, zuid, west, noord: de wildernis, belast met 8 Kar gld per jaar erfpacht tbv Cornelis Thunisz. Koopsom 300 gld

Jan Gysbertsz van Leeuwen, schout, Gilliaem Bossu (met zijn merck) en Jan Willemsz Noom, schepenen in Tetrode

1625-09-03

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 185
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen van Tetrode oorkonden dat Maritgen Jansdochter, weduwe van Symon Cornelisz Campen, met Ismael Joorijsz als haar gecoren voogd, transporteert aan haar zoon Jan Symonsz Campen, een crofte geestland, genaempt "die Noordergeest" groot 3 morgen, in de ban van Aelbertsberg, die Jan van zijn vader nog bij diens leven gekocht had, belend zuid: die Beeck, west: de weduwe en de Heerewech, noord: de wildernis, oost: Anna Symons. Koopsom 600 Kar gld

Jan Gysbertsz van Leeuwen, schout, Gilliaem Bossu en Jan Willemsz, schepenen in Tetrode

1625-09-30

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 187
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Jan Pietersz Jonckman, wonende in de ban van Tetrode, verkoopt aan Symen Symonsz, onse buerman, ⅟12 part en noch die portie en gedeelte van het bewijs van zijn vaderlicke goet soo alst bij zijn moeder Neeltgen Allen hem en zyn zusters is in beweesen in een blekerij dewelcke gebruict wordt bij Betgen Marreels, met noch 3 hooghe croften lands en een bouhuys, gelegen alle tesamen aen malcanderen gemeen met de voorn. Symon Symonsz en zijn andere cum sociis, in de ban van Tetrode. Zo groot ende cleijn als het leijt, ende soals het voors. 1/12 part bij Jacob en Fyl Arijsdochter mitsgaders het bewijs van zijn vader hem comparant en zijn zusters is aenbestorven, waarvan hij comparant syn voors. zusters heeft utghecoft. Belend het geheel: west de wildernis, noord: Floris Jacobsz en haer cum sociis met Jan Claesz, oost: die camer van Bakenes, zuid: Willem Cornelisz. De verkoper verklaart zich door Symon Symon Maertsz als koper voldaan en betaald. Koopsom 170 gld

Jan Gysbertsz van Leeuwen, schout, Gilliaem Bossu en Jan Jan Willemsz Noom, schepenen in Tetrode