925 resultaten

1625-10-18

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 185v
Transportregister Bloemendaal

notaris Jacob Gysbertsz te Amsterdam instrumenteert op 1615-06-03 het testament van Nanninck Florijsz Cloeck, coopman te Amsterdam, waarbij hij bepaalt dat alles wat hij na datum deses nog met zijn eigen hand zal bepalen, gehouden moet worden als in dit testament geinsereerd. "Waerop gevolckt is des voors. testateurs utterste wille geschreven met sijn eygen handt van dato den 23e Nov 1621 des savonts met groote pijnne op syn hooffstede, alsoe daer geen notaris te krygen en was: myn hooffstede sal ter eeren mijn moijelicken arbeijt aen mijn geslacht blijven tot in het derde gelit, staende ende gelegen in de ban van Aelbertsberg genaempt Cloeckendael, Uyt cracht van t voors. utterste wijl, soo lever over Aelbrecht Stijpel als man en voogd van Wyfftgen Nanninckx syns testateursdochter aen de secretaris van Overveen, om geregistreerd te worden"

1625-10-31

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 188
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen oorkonden dat Jan Gerritsz, weert in onsen voors. banne, verkoopt aan Olijphijer Legrij, wonende binnen Haerlem, een huis en erf en werf, groot 109 roeden en noch een croft land aen het voors. huys gelegen, liggende in t Cleyne Bentvelt in de ban van Tetrode, zuid, west, noord: de wildernis van Brederode, oost: Olijphijer Legrij. Belast met een efpacht van 2 Kar gld per jaar voor de Camer van de Rekening. Noch 592 gld verschenen custing tbv Gerrit Dircksz Slinck. Noch een losrente van 43 gld per jaar losbaar met 600 gld, tbv Symen Thijsz, brouwer in de Vos te Haarlem. Koopsom 350 gld, boven de voors. lasten

Jan Gysbertsz van Leeuwen, schout, Jan Willemsz Noom en Gilliaem Bossu, schepenen

1625-12-22

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 190v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Mathys Barentsz Hasservin en Symon de Braij, door schepenen van Haerlem geordonneerd als curators over de nagelaten goederen van Jan Anthony, gewesen bleeker in de ban van Aelbrechtsberg, cessonant. Zij transporteren aan Gerrit Dirksz Gudde [?] de opstal van een woonhuys, loochuys, wascamer, melckhuys, turfschuijr, paerdestal en wagenhuis, een koopere ketel (groot) met 2 spoelen, een houten en een looden pomp en de heyningen rondom de voors. blekerij, staande op de grond en de blekerij van de erfgenamen van Joffr. Agatha van Berckenrode met haer c.s. in de ban van Aelbertsberg, aen de Cleverlaen, met nog 5 jaar huur die Jan Anthony aan de voors. blekerij en een hoge croft land nog is competerende, voor 176 gld; volgens de huurcedulle daarvan mette voorn. erfgenamen op 12 Mrt 1614 gemaect; opstal en gereedschap worden verkocht voor 1750 Kar gld

1626-01-08

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 189
Transportregister Bloemendaal

Ismael Joorijs, oud schepen en provisioneel schout, overmits het afsterven van de schout, en schepenen in Tetrode, oorkonden dat Catalina Vermuers, weduwe van Joost Hooftman, geassisteerd met haar neef Dubis Vermuers, haar zoons Jan en Joost Hooftmans, mede namens hun zuster Sijntgen Hooftman en het onmondige nagelaten kind van wijlen hun broer Jacob Hooftman, verkopen aan Gerrit Nannicksz Deijman, poorter van Haarlem, een bleyckerij met alle de huysinge dat daar op staet, als loochuys, spoelhuys, wringbank, woonhuijs etc, zoals haar toebehoort en laatst bij Thunis Cosijn gebruikt is geweest, belend oost: de stad Haerlem, zuid: Marijn d'Wyt [= de Wit], Engel Gerritsz, Pietertgen Cornelisdochter en Pieter van Steenkist, noord: de erfgenamen van Frederick Ramp. Met de vrije bruijckwaer van een wech tusschen de voors. Marijn d'Wijt en Engel Gerritsz. Belast met 14 gld 17st erfpacht tbv Claes Willemsz Verwer. Koopsom 1700 Kar gld

Gilliaem Bossu en Jan Willemsz Noom, schepenen in Tetrode

1626-01-14

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 192
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Hans van Neecke, onse buyrman, verkoopt aan Joost van Ackere, een huis en erf in de ban van Tetrode, oost: de Heerenweg, zuid: het huys genaempt die Lely, west: de erfgenamen van Frederick Ramp, noord: de weduwe van Cornelis Dirksz Kuijt, zoals het hem comparant verkocht was door Cors Huygen. Koopsom 300 Kar gld

Ismael Joorijs, provisioneel schout, Jan Willemsz Noom en Jan Symonsz, schepenen in Tetrode

1626-01-14

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 190
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Madalena Jansdochter, weduwe van Symon Claesz Doorn, geassisteerd met haar gecoren voogd Jan Heindricksz, transporteert aan Hans van den Sompel, wonende te Aeckendam, een crofte lands genaempt "de Noorder Pellecroft" in de ban van Tetrode, noord: Thonys Engelsz, west: die wildernis, zuid: Hans van de Sompel, oost: de Heereweg, belast met ⅓ deel van een braspenninck per jaar; zoals haar comparante bij deling is toegevallen. Koopsom 600 gld

Ismael Joorijs, oud schepen en provisioneel schout, Gilliaem Bossu en Jan Willemsz Noom , schepenen in Tetrode

1626-01-31

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 193
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in de ban van Tetrode oorkonden dat Huybert Jansz Haecken erkent schuldig te zijn aan Frans Barentsz Coussebant, wonende te Haarlem, een rente van 12 Kar gld 10st, losbaar met 200 Kar gld, onder verband van ¼ part in 2 bleykerijen met een hooge croft met het bouhuijs daerop staende; met nog ¼ part in de erfpachtlanden van de stad Haerlem, leggende gemeen met Gilliaem Bossu en Frans Barentsz Coussebant c.s in de voors. banne. Twelck nu al tesamen gebruyckt wordt bij Gilliaem Bossu en zijn zoon Abraham Bossu, bleekers en Gerrit Cornelisz Borgongen, als bruijcker van het Brulant

Ismael Joorijs, schout, Gilliaem Bossu en Jan Willemsz Noom , schepenen in Tetrode

1626-02-12

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 193v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Gerrit Joorijsz, onse buerman, verkoopt aan Sr Johan van Campen een stuck waytlants, groot 3 morgen in de ban van Tetrode, zuid: de erfgenamen van Louwerys Jansz Spiegel, west: Jan van Campen zelf, noord: de weduwe van Dammis Arijsz, oost: die Houtvaert. Koopsom 3800 Kar gld

Dirck Luijtsz Groen, provisioneel schout (met zijn merck), Gilliaem Bossu (met zijn merck) en Jan Willemsz Noom, schepenen in Tetrode

1626-02-12

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 194
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen oorkonden dat mr Joost Florisz, apotheker te Haarlem, verkoopt aan Sr Johan van Campen, een stuck land met huysinge, groot in het geheel 4 morgen, gelegen in de ban van Tetrode, oost: Johan van Campen, zuid: de Heerewech, west: heer Johan van Schagen, noord: de weduwe van Dammis Arijsz. Johan van Campen zal mogen gebruikden de schuijt die gelegen is tussen de weduwe van Dammis Arisz en de voorn [!] Gerrit Jorysz, die hetselve in de oude opdrachtbrief heeft geconsenteert. Verhuurd nog aan Jan Claesz van Weven ? Koopsom 5800 Kar gld

Dirck Luijtsz Groen, provisioneel schout, Gilliaem Bossu en Jan Willemsz Noom, schepenen in Tetrode

1626-02-23

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 197
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Jan Gysbertsz van Leeuwen, onse oude schout, transporteert aan Dieuwer Cornelisdochter, weduwe van Engel Florysz, een huis en erf en thuijn in de ban van Tetrode, met enige tafels, bancken, alle turf en brandhout, tacken en wagen en al het hooij op zolder, het welck de voors. Engel Florisz in zijn leven met het schoutampt daer beneffens van den voorn. Comparant gecoft heeft, oost: Meyndert Gerritsz, west: de Heerewech, zuid: het Santvoorder voetpad, noord: de Heerewech. Belast met 6st 14 penn Brederodes erfhuur. Dit voors. huys, erve, thuyn, beneffens het schoutambt is verkocht voor 3225 gld, te betalen in 6 parten; 1629-12-03: afbetaald

Dirck Luijtsz Groen, schout, Gilliaem Bossu en Jan Willemsz Noom, schepenen in Tetrode