925 resultaten

1626-07-09

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 207
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Huijch Willemsz, onze buerman, verkoopt aan Jan Willemsz alle de opstal van zijn huysinge ende bleyckerije, en al het gereetschap tot de voors. blekerij dienende, staende op de grond van de blekerij van de eerbare Jouffrouwe Willemina van Sonnevelt, in de ban van Tetrode. Belast met 150 gld capitaal. Mitsgaders noch 17 jaren huijr die hij comparant achter dit loopende jaer aen de voors. bleykerij is hebbende, tegen een huur van 72 gld per jaar. Koopsom 550 gld

Gerrit Jacobsz Dickmans, schout, Jan Dircksz en Heindrick Baerts, schepenen in Tetrode

1626-08-12

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 207v
Transportregister Bloemendaal

voor schout en schepenen in Tetrode compareerde als oppervoochden, Jan Adriaensz, onse buyrman, weduwnaar van Grietgen Wernerts, bij welke hij geprocureert heeft Lysbeth Jansdochter, Werner Jansz, Adriaen Jansz en Marcus Jansz, zuster en broers, en bewijst hen voor hun moeders erve elk kind een som van 1£ 1sc, tesamen 6£, "sonder yets meer alsoo hij verclaerde dat hij boven al zijn schulden geen meerder middelen of goederen en heeft". Voor de betaling verbindt hij een huys en erve in de ban van Overveen, west: Adam Jansz, zuid: Gerrit Nannincksz, oost: die laen, west: die wech. Belast met een erfpacht van 2 gld per jaar, en mette de somme van 75£ capitael, toebehorende Jan Barentsz

1626-09-01

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 208
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Pieter Arentsz van Adrichem, wonende tot Haerlem, transporteert aan Pieter Heindriksz laeckencoper, wonende mede tot Haerlem, 1/16 part in een stuk land groot in het geheel 2 morgen 3 hond, ende dat in alsulcken schijn alst hem comparant is aenbestorven van Dieuwertgen Ariaens van Adrichem, sijn moije, leggende in de ban van Tetrode, vrij zonder enige lasten, en voorts als buyrlanden; belend het geheel, zuid: de erfgenamen van Frans Coster, west: de erfgenamen van Trijn Claes Hals, noord: Gerrit Maertsz en Maerten Cornelisz, oost: die Vaert. Koopsom voor dit 1/16e part, 80 gld

Jan Jacobsz, schout (hij tekent als Dickmans), Jan Dircksz en Henderick Bartsz (met zijn merck), schepenen in Tetrode

1626-09-07

R.A.H. O.R.A. 1066 fol 28, 29
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Aert Pouwelsz, wonende te Haerlem, in een executoriale veiling koper is geworden van een huys en erve in de ban van Tetrode, op verzoek van Johan van Beresteyn, secretaris van Kennemerland en van Brederode, ten laste van wijlen Meyndert Gerritsz, nu zijn weduwe, het huis is belend zuid: het Santvoorder voetpad, noord: de wech, west: de weduwe van Engel Florisz, oost: Huybert Roelen. De koopsom bedroeg 562 gld; hij stelt als borgen: Barent Claesz en de schout Jan Jacobsz Dickmans; 1631-05-17: is deze custing by sr Cornelis Schellen als cooper van het voors huijs aen Johan van Beresteyn voldaan

Jan Jacobsz Dickman, schout, Jan Dircsz en Hendrick Baertsz (met zijn merck), schepenen in Tetrode

1626-09-28

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 208v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Aechtgen Cornelisdochter, weduwe van Jan Ysbrantsz, bleker te Aelbertsberg, met haar gekozen voogd Daniel Gillisz de Keijser, secretaris van Tetrode, verkoopt aan Joost Vergraft, brouwer binnen de stad Haerlem, een bleyckerij, daer hij comparante tegenwoordig op woont, met huysinge en geboomte, mitsgaders het duyntje genaempt Hoskers, in Aelbertsberg, belend oost, zuid: de wildernis, noord, west: Jacob Huygensz Gael en Joost Vergraft. Sal mede den voors. Joost Vergraft in deze coop volgen 2 hoekskes duyn gelyck zij comparante die in pacht heeft voor 12 st sjaars, volgens de erfpachtbrief. Verder dat Joost Vergraft de pomp in de wech of dam van de bleykerij gebruict bij Jacob Reyersz zo hooch off laech sall mogen leggen alst hem sal believen, mits dat hij de wech zal moeten dicht houden. Mette last eerst van de ½ van de erfpacht van de meer tot 30 st sjaars. Noch 12 st sjaars erfpacht staende op de voorn. 2 hoekskens duin. Koopsom 5400 gld

Jan Jacobsz Dickmans, schout, Jan Dircsz en Hendrick Baertsz, schepenen in Tetrode

1626-11-18

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 209v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Willem Cornelisz Argeman voor hemzelf, Willem Cornelisz Langeneel x Lysbeth Cornelis, en Jacob Arijsz als man van Jannitge Cornelis, allen nagelaten kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis Jansz Argeman, transporteren aan Maerten Cornelisz, buyrman tot Santfoort, een stucke lants gelegen in de ban van Tetrode aen de Schilpsweijt, groot volgens de meting van Hendrik Symonsz van Duyndam, gesworen lantmeter, 1 morgen 78 roeden 20 voetn, belend oost: die Houtvaert, west: Gerrit Maertsz, zuid: de erfgenamen van Heindrick Adriaensz van Adrichem, noord: Jan Aelbertsz; het huijsken dat er op staet en aan Gerrit Maertsz toebehoort, zal mogen blijven staen tot wederseggen van de koper, tegen betaling van 30 st sjaars. Belast met een hoofdsom van 200 Kar gld, tegen den penning 16, toecomende de stad Haarlem, waarvan Gerrit Maertsz de helft moet betalen. Verder heeft koper te gedogen t verband van de rente van 12 gld 10st sjaers, losbaar met 200 gld, dewelke Anna Symons opten 15 Mei 1590 voor Philips Claesz tbv Cornelis Mertsz gedaan, ende t Schilpweijtgen, groot 2½ morgen waarvan het voorgaende lant een gedeelte is, daarvoor verbonden heeft, totdat de hoofdsom betaald zal zijn. Koopsom 1250 Kar gld

Jan Jacobsz Dickmans, schout, Jan Dircsz en Gillis Lucas, schepenen in Tetrode

1626-12-09

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 211v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Machtelt Gerrits, weduwe Jan Pietersz Arende, geassisteerd met mr Pieter Cappoen als gecoren voogd, verkoopt aan Cornelis Jansz, wonende te Velsen, een huis, erf en werf in de ban van Aelbertsberg, belast met 15 st sjaars eeuwelick, toecomende Gerrit Dircksz Slinck, belend zuid: Machtelt Gerrits, noord: Gerrit Slinck, west: de wildernis ofte duyn, streckende voor van de wagenwech aff tottet duijn of wildernis toe. Dit huijsgen is vercoft voor 240 gld

Jan Jacobsz Dickmans, schout, Jan Dircsz en Gillis Lucas, schepenen in Tetrode

1627-01-02

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 211v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden samen met schout en schepenen in het dorp van Hillegom, dat Jacob Jacobsz de Jongh erkent verkocht te hebben aan Baerthout van Teijlingen, een schoone hooffstede in de ban van de Vogelensanck met huijs, schuijr, berch, boomgaert, int viercant tusschen zijn grachten met twee ophaalbruggen, mitsgaders de navolgende landen, alles hem opgedragen door de erfgenamen van jhr Jacob van Alckemade: 9 morgen land met het huijs en boomgaerden daerop staende, 2) 17 morgen zo weijde- als teelland, 3) een stuck lants genaemt Verloren Cost, groot 1 morgen 4 hond 92 roeden, deze 3 percelen belast met een Brederode erfpacht van 33 gld 8st 8 penn, 4) 5 morgen 2 hont land genaempt die Hobbenaer, 5) een stuk land groot 5 morgen, 6) een perceeltgen hooiland, groot 10 hont, in de ban van Hillegom, deze 6 percelen tesamen groot 39 morgen 4 hont. Koopsom 22000 Kar gld, te weten 11200 Kar gld gereed op Lichtmisdach 1627, het restant over 2 jaer daarna volgende 1628 en 1629, telkens de helft

Jan Jacobsz Dickmans, schout, Jan Dircsz en Gillis Lucas, schepenen in Tetrode; Jacob van Bocxsel, schout, Hendrick Jansz Croon en Gerrit Pietersz, schepenen in Hillegom

1627-02-02

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 214v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Cors Reijersz, wonende in de ban van Vogelensanck, transporteert aan Jacob Jacobsz de Jongh een vermaeckelicke welgelegen en schoone hofstede genaempt het huijs te Vogelensangh, met sijn poting en planting, woningh, bouhuys ende wagenschuyr, oock een schooone ende visrijke vijver, groot in het geheel 9 morgen. Belast met een erfpacht van 36 gld sjaers tbv de heer van Brederode, daeraen de coper soo lange de inschrijving van de beesten in de duynen te weijden ophout sal jaerlix corten 18 Car gld. De verkoper zal mette Blomcroft ende Pluggerweijt sijn notweg hebben over die Helmberch, belend oost, noord: Sr Jacob Jacobsz de Jongh en Jan Cornelisz, zuid: die Plugger, west: de wildernis van Brederode. Koopsom fl 5500. De custing brief hiervoor is op 1630-01-17 door Jacob Jacobsz de Jongh afgelost

Jan Jacobsz Dickmans, schout, Jan Dircsz en Gillis Lucasz, schepenen in Tetrode

1627-02-02

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 213
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Cors Reijersz, buerman in de Vogelesanc transporteert aan Baerthout van Teylingen een stuk land groot 6 morgen, genaempt "de Steeckelweijde", noord: het gasthuis van Haerlem, oost: de Leijduinen, belast met een Brederode erfpacht van 1 gld 11st 3 deniers per jaar. Koopsom 3525 Kar gld

Jan Jacobsz Dickman, schout, Jan Dircsz en Gillis Lucasz, schepenen in Tetrode