925 resultaten

1627-03-24

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 216, 217
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Dieuwertge Pietersdochter, weduwe van Arent Pieter Arentsz, met haar gekozen voogd Vincent de Hondt, verkoopt aan Pieter Gillisz Malfeijt, seeckere huysinge ende opstal staende op haer bleyckerij, daer zij zelve in woont, eertyts gecomen van Pieter Nijss, in de ban van Aelbertsberg, te weten het woonhuys met de camer en het thouhuys mette hut staende bovenop die bleyckerij, mitsgaders het turf- en ashuys staende beneden de bleyck. All vrij sonder enige lasten. Koopsom 650 Kar gld. Ook verkoopt zij aan dezelfde de opstal van een spoelhuys, staende op de grond van de blekerij, die hij voor 12 jaar in huur genomen had. Koopsom 100 gld

Jan Jacobsz Dickmans, schout, Jan Dirksz en Gillis Lucas, schepenen in Tetrode

1627-03-24

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 217v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Chijntge Verbeecke, jonge dochter, geassisteerd met haar oom en voogd Hans Willemsz van Le[e]rberge, transporteert aan haar broer Olijphier Verbeecke 5/10 part in een opstal van een huijs, staende op de bleeck en gront van Willem Pietersz Couhorn en de voorn. Chyntgen Verbeecke, in de ban van Aelbertsberg, ook 5/10 part in het gereedschap. Alles zoals hij het van Muijke Verbeecke, weduwe van Joost Verbeecke, zyn styffmoeder in haer leven gecoft heeft, zijnde des voorn. Chyntgen moeder, en sooalst door haar vader Joost Verbeecke is nagelaten, leggende ende synde alles gemeen met Jan Symonsz des voorn. Olijphier Verbeecke zyn zwager, die de resterende 5/10 parten toebehoren. Koopsom 275 gld

Jan Jacobsz Dickmans, schout, Jan Dirksz en Gillis Lucas, schepenen in Tetrode

1627-03-31

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 215
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in de ban van Aelbertsberg en Vogelesanc oorkonden dat de edele heer Nicolaes Suijcker, ouwe schout der stad Haerlem, verkoopt aan Lucas van Valckenborch, koopman te Amsterdam, een huijs, bleyckerije, loochuijs, hoijhuijs, plantage en seecker teelland, tesamen groot volgens de meting door Drick Cornelisz, gesworen lantmeeter gedaan, 1 morgen 464 roeden, belend oost: de Heerenwech, de meer van Blommendael op t scheyt van de palen nu aldaer staende, roijende van d'een op d'ander, west: Outger Pietersz, noord: de kinderen en erfgenamen van Symon Claesz Boon, zuid: de Buijrwech. Belast met 2 st per jaar Brederodes erfpacht. Koopsom fl 2500

Jan Jacobsz Dickmans, schout, Jan Dirksz en Hendrick Baertsz

1627-04-28

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 218
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Aelt Symonsz, weduwe van Arijen Cornelisz, geassisteerd met haar broer Symon Symonsz, verkoopt aan Andries Ramp tot Haarlem, een bleyckery zoals die tegenwoordig gebruikt wordt bij Noije van der Knocke, garenbleecker, gelegen in de ban van Aelbertsberg, waarvan die huijsinge en opstal de voorn. Noije van der Knocke toebehoort, noord: de erfgenamen van Machtelt Bickers, zuid: Bartel Nys, oost: Andries Ramp, west: de Heerwech; Cornelis Symonsz en Symons Symonsz stellen zich borg onder verband van al hun goederen

Jan Jacobsz Dickman, schout, Gerrit Mertsz en Jan Aelbertsz, schepenen in Tetrode (met hun merck)

1627-05-03

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 219
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden samen met schout en schepenen in het dorp van Hillegom, dat mr Joost Florijsz, poorter binnen Haerlem, verkocht heeft aan mr Adriaen Kijes, dese naervolgende hofstede ende landen genaempt Middelhorst, staende en leggende alle tesamen in de bannen van Vogelesanck en Hillegom: 1) de "Middelhorst", werff, boomgaert en de Noordercroft, mettet land gelegen bewesten de huijsinge, boomgaert, streckende tot aen de weyde van Heynrick Jacobsz, groot 5 morgen 3 hont, oost: de wildernis van Brederode, noord, noordwest: Arent Arentsz van Veen, 2) stuk lants ten zuiden van no 1), groot 4 morgen 3 hont, sijnde middelleen, behorende onder de heer van Assendelft, te verheffen met 20£, oost: de wildernis, west: de Vaert, 3) land ten zuiden van no 3), genaempt "Huechste Weijt", belast met 2st 9 penn obolus grafelijkheids erfpacht, oost: de wildernis, west: de Vaert, zuid: Maritgen Barens Banne [?], 4) stuck elstlant, in de wildernis van Brederode, naer luijt des vryheijts aen de comparant vergunt, 5) stuck lants groot 4 morgen 3 hont 100 roeden, genaempt "Pouwelsweyt", gelegen in de ban van Hillegom, oost: grafelijke wildernis, west: de Vaert, zuid: Cornelis Duijnmus met een hoek elstland aan Margrietenlaan aen de vorz. van de Banne weijt, belast met 7 oortgens grafelijke erfhuur, 6) stukje hooijland in de ban van Hillegom, 13½ hont groot, oost: de Dwersweg, west: Jacob Jansz, noord: Frans Florys, 7) stukje elstland in de grafelijke wildernis in de ban van Hillegom, beneffens de banne weyt, belast met 14 st erfpacht, te betalen op die camer van de rekeninge. Koopsom fl 13650, te betalen op 3 achtereenvolgende meidagen

Jan Jacobsz Dickman, schout, Gerrit Maertsz en Jan Aelbertsz, schepenen in Tetrode (met hun merck)

1627-07-19

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 224v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in de ban van Aelbertsberg oorkonden dat Tringen Joosten, weduwe Hans Pietersz de Wael, met Barent Jansz als gecoren voogd, en Jacob Pietersz de Wael als oom en geordonneerde bloedvoogd over de nagelaten kinderen van de voornoemde Hans, transporteren aan Jan Arentsz Cooman te Aelbertsberg, een huis en erf daer zij tegenwoordig in woont met alle die banden en gereetschap van de winckel sooals hijt gegenwoordig in huyer gebruijckt, uytgesondert een weefgetouw met het gereedschap, belend noord, oost: Arys Jacobsz, zuid: Gerrit Dircksz Slinck, west: die wech; Thunis Hendriksz heeft aan dit perceel nog ½ jaar huur. Koopsom 1500 gld

Jan Jacobsz Dickman, schout, Gerrit Maertsz en Jan Aelbertsz, schepenen in de ban van Aelbertsberg

1627-08-12~

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 220-222
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Jacob Pietersz de Wael, weduwnaar van Franchyntge Lucas (overleden 1624-10-15) ter eenre-, en Janneke Lucas, moeder van Franchijntge, geassisteerd met haar zoon Gillis Lucas. Deze Gillis ook voor zich zelf, ter andere zijde. Jacob heeft uit zijn huwelijk met Franchijntje 8 kinderen in leven: Pieter (15 jaar oud), Gillis, (12), Syntgen (9), Janneke (14), Franchyntje (7), Jacob (6), Maijcke (4), Sanneke (1), die Jacob als hun moeders erve bewijst: 1) een blekerij mette huijsinge en landen gecomen van de erfgenamen van Claes Cornelisz de With, te Aelbertsberg, belast met 45 st Brederodes erfhuur, zuid: Jacob Pietersz de Wael, west, oost: de wildernis, noord: de kinderen van Pieter Florisz, 2) een crocht lants, groot 800 roeden, gelegen als voren, 8 penn Brederodes erfhuur, noord: Gillis Lucas, west: de wildernis, zuid: Frederik Pietersz en Pieter van de Steenkist, oost: de Heerenwech, 3) ⅓ part in de blekerij, huizing en landen, tegenwoordig bij Jacob Pietersz de Wale gebruikt, liggende als voren, 35 st Brederodes erfhuur, waarvan ⅔ part aan Jacob Pietersz de Wael competeert, oost en west: de wildernis, noord: de blekerij van Jacob Pietersz de Wael gecomen van de erfgenamen van Claes Cornelisz de With, zuid: de wech, 4) de somma van 259 gld 13st 15 penn aan geld. Belopende alles tesamen de som van 6026 gld 7st 4 penn. De vader zal hebben de rente van dit geld en zal zijn kinderen daarvoor onderhouden, met tal van bepalingen (cf notaris J Schoudt te Haarlem prot. 120, ddd 1632-01-13)

Jan Jacobsz Dickman, schout, Claes Reijersz en Willem Pietersz Couhorren, schepenen in Tetrode

1627-08-21

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 222v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in de ban van Heemstede, mitsgaders schout en schepenen van Overveen oorkonden dat mr Joost Florisz, appoteckaris, erkende verkocht te hebben aan Pieter Schaep, wonende in de stad Amsterdam, een stuk land groot 5 morgen, met alle bepoting en beplanting daerop, eensdeels in de ban van Heemstede, anderdeels in de ban van Tetrode of de Vogelesanc gelegen, ende hem bij cope van de erfgenamen van Jeroen Jacobsz Pronck is aengecomen, belend oost, west: de weduwe van heer Dirck van der Nadt met de gemeene vaert, zuid: sgraven wildernis ende die Leijduijnen, noord: Pieter Woutersz, zijnde vrij patrimoniaal goed. Koopsom 3200 gld, te betalen op 3 meidagen

Johan van Asch, schout in de ban van Heemstede, Huijch Lourisz van der Weijde en Cornelis Pietersz, schepenen aldaar, Jan Jacobsz Dijckmans, schout van Overveen, Jan Aelbertsz en Gerrit Mertsz, schepenen aldaar

1627-08-28

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 223, 224
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Cornelis en Jan Gerritsz Sluijs, mede kinderen en erfgenamen van wijlen Maritgen Frans, vrouw van Pieter Jansz van Dooren, mitsgaders Cornelis Jansz van der Tin, als last en procuratie hebbende van Simon van Dojum en Elisabeth Gerrits Sluijs, mede eeen dochter en erfgename van Maritge Frans, gepasseerd voor notaris Jacob Benningh dd 23 augustus j.l, transporteren aan Pieter Jansz van Dooren elk een 1/12de part van een stuk land gelegen in de ban van Overveen, groot in het geheel 7½ hont, belend oost: Cornelis Garbrantsz Borst, brouwer in de Passer, west: Pieter Ramp, noord: de Seijlwech, zuid: Rampenvaert. Koopsom 600 gld; 1627-08-30: transporteert Pieter Jansz van Dooren, weduwnaar van Maritgen Frans, aan Cornelis Garbrantsz Borst, brouwer in de Passer te Haarlem, een stuk land groot 7½ hont, gelegen in de ban van Overveen, oost: Cornelis Borst, west: Pieter Ramp en Pouwels Willemsz, noord: de Heere- ofte Seijlwech, zuid: Rampen Vaert. Koopsom 2500 gld; 1628-11-13: erkent Pieter de volle koopsom van Cornelis ontvangen te hebben

Jan Jacobsz Dickman, schout, Gerrit Mertsz en Jan Aelbertsz, schepenen in Tetrode

1627-11-01

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 225v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Willem Cornelisz Argeman, wonende in de ban van Tetrode, erkende schuldig te zijn aan de regenten van het St Elisabethsgasthuis te Haarlem, een losrente van 25 Kar gld per jaar, losbaar met 500 Kar gld, onder verband van: - ⅓ part van de navolgende hofstede en landen, tesamen groot 5 morgen 1 hont, belend west: Claesgen Symons weduwe, noord: de erfgenamen van doctor Bugge, zuid en oost: de Heerewech; - ⅓ part in 5 hond weytlants, belend zuid en oost: Dirck Ramp, west: Andries van Bronckhorst, noord: Claes Baertsz; - ⅓ part in 2 morgen weytlands, zuid: Marten Cornelisz, oost: de Houtvaert, west: Heilige Geesthuis, noord: het Elisabethsgasthuis, afgelost 1633-03-28; 1630-11-13: Willem Cornelisz en Jacob Arysz vestigen losrente op de hofstede als vermeld 1627-11-01

Jan Jacobsz Dickman, schout, Gerrit Maertsz en Jan Aelbertsz, schepenen in Tetrode