925 resultaten

1627-11-01

R.A.H. O.R.A. 1066 fol 1
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Cornelis Cornelisz Oude Kees, x Maddalena Pieters, weduwe van Maerten Thunisz, verkoopt aan Engel Pietersz en Claes Baertsz gezamenlijk, een schoone, welgelegen woninge, als huijs, berch, schuer met 9 morgen 311 roeden lants in de ban van Tetrode opte Riethorn, oost: t Geldelose padt, west: de wildernis, noord: kinderen en erfgenamen van Dammis Arysz van der Horn, zuid: Pieter Willemsz de Groot. Belast met 8 gld 2 st 14 penn erfhuur daer in verschillende partijen opstaande. Nog belast met 3000 gld tegen 5%. Koopsom, boven de lasten, 2500 gld

Jan Jacobsz Dickman, schout, Gerrit Maertsz en Jan Aelbertsz, schepenen in Tetrode

1627-11-06

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 226v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Aechte Cornelis, weduwe van Dirck Roo, geassisteerd met haar zoon Cornelis Dircksz Roo, erkent schuldig te zijn aan de eerbare Maritgen Cornelis, weduwe van doctor Augustyn van Teylingen, wonende te Haerlem, een jaarlijkse losrente van 50 Kar gld, losbaar met 1000 Kar gld, onder verband van ¼ part in vier garenbleyckeryen met al het weijt- en teelland, zoals dat door haer vader is nagelaten, leggende gemeen met haar andere broeders en zusters in deze banne, groot in het geheel 14 morgen 1 hont, oost: het Leprooshuis, zuid: Arent Arentsz van Veen, west: de wildernis, noord: Jan Willemsz c.s, belast met 2000 gld capitael die Maritgen Cornelis daerop te spreken heeft; afgelost 1629-12-19

Jan Jacobsz Dickmans, schout, Willem Pietersz Couhorren (met zijn merck) en Claes Reijersz, schepenen in Tetrode

1627-11-10

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 227, 1066 fol 5a
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Aelbrechtsberg oorkonden dat Maycke van Ooren [Hoorn], weduwe van Pieter Verschuijren, geassisteerd met haar gekozen voogd Gilliaem van Langenert, en Jasper Pauwelsz als gecoren voogd over de 7 nagelaten kinderen van Pieter Verschuijren, die hij geprocureert heeft bij Maycke van Oorn, wonende in de ban van Aelbertsberg, te weten: Jan, Jacob, Janneke, Pieter, Tryntje, Susanna en Claes Pietersz Verschuijren, gesamentlyke vrindelyk overeengekomen zijn t.a.v. het bewijs van hun vaderlijke goederen, alle die vrije eygen gedeelt ende portie in de blekerije, landen, huysinge, leggende gemeen met de erfgenamen van Aernout van Beresteijn in deze banne, en voorts nog al het gereetschap van de blekerij en alle inboedel; zij verbindt zich om haar onmondige kinderen te onderhouden, en verbindt haar portie in de bleyckery, landen, huysing en landen

Jan Jacobsz Dickman, schout, Jan Aelbertsz en Gerrit Maertsz, schepenen in Tetrode

1627-11-17

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 228
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Jan Arentsz verkoopt aan Jacob Jacobsz, wonende in de Wyck, een huis en erf in de voors. banne, naar uitwijsen van de opdrachtbrief waarbij het aan de comparant op 1627-07-19 voor schout en schepenen is opgedragen. Koopsom 1500 gld. Borgen: Joost Cosijn en Pieter Pietersz Vercampt

Jan Jacobsz Dickman, schout, Jan Aelbertsz en Gerrit Maertsz, schepenen in Tetrode

1627-12-17

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 228v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Aechte Cornelis, weduwe van Dirck Roo, geassisteerd met haar zoon Cornelis Dircksz Roo, erkent schuldig te zijn aan Bouwen Ponsiaensz, een losrente van 57 Kar gld, losbaar met 150 Kar gld, onder verband van ¼ part in 4 bleyckeryen mette landen, groot 14 morgen, liggende gemeen met haar broers en zusters in de voors. banne, so alst bij wijlen haar vader is nagelaten, oost: het Leprooshuis, west: de wildernis, zuid: Arent Arentsz van Veen, noord: Symon Symon Maertsz. Belast dit ¼ part met 3000 gld toecomende aan de weduwe van doctor Augustyn van Teylingen; "op huyden soo is mij secretaris gebleecken als dat den inhouden van dese rentebryeff bij Jan Willemsz Buijs als cooper van t ypoteeck, aen handen van Claes Joosten als brocht [= borg ?] over d'erffgenamen van Bouwen Pontsz is voldaen en affgelost ende oversulcx de voors. bryeff gecasseert ende alhuyer ter protocolle geroijeert. Actum 12 Mei 1633. D. Keijser"

Jan Jacobsz Dickman, schout, Willem Pietersz en Claes Reijersz, schepenen in Tetrode

1627-12-22

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 229
Transportregister Bloemendaal

voor schout en schepenen in Tetrode verkoopt Lucas Egebertsz aan Huybert Heindricsz een huis, erve en werve groot 1 hont, zoals het aan comparant bij Symon Campen is opgedragen, gelegen in de ban van Aelbertsberg, west, noord: Pieter van Steenkist, zuid: de wildernis, oost: de erfgenamen van Pieter Dircsz van Delft. Koopsom 200 gld; op 1628-05-22 is de custing afgelost

met het merck van Gerrit Martsz

1627-12-22

R.A.H. O.R.A. 1066 fol 26-27v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat bij executie is verkocht de opstal van een bleeckerij met woonhuys etc in de ban van Tetrode, op last van Lucas de Clerck en Daniel Gillisz de Keijser, geordonneerde curators over de boedel van Nijs de Meijer, in leven geweest bleycker tot Overveen. Deze opstal staat op grond van Willem Cornelisz Langeneel c.s, en is verhuurd voor 140 gld per jaar, nog voor twee jaren, aan de voornoemde Nijs de Meyer. Tenslotte wordt koper Jan Hooftmans, wonende te Aelbertsberg, voor 660 gld. Hij stelt als borgen Jackes Verschuijren en Gerrit Dirksz Gudde

1628-02-17

R.A.H. O.R.A. 1066 fol 5
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Dieuwer Cornelis, weduwe van Engel Florisz, geassisteerd met haar zwager Cornelis Florysz, verkoopt aan Lucas Dircksz van Venbergen, wonende te Haerlem, een huis en erve, zijnde een vermaerde herberge in de ban van Tetrode, daer "die Witte Swan" uythangt, belend oost: Aert Pouwelsz, zuid: het Santvoorter voetpad, west, noord: de Heerenwech. Belast met 6st 14 penn Brederoder erfhuer. Koopsom 2000 gld

Jan Jacobsz Dickman, schout, Jan Aelbertsz en Gerrit Maertsz, schepenen in Tetrode

1628-01-27 (1)

R.A.H. O.R.A. 1066 fol 4v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Cornelis van Beresteyn, Johan van Beresteijn, secretaris van Kennemerland en Brederode, mr Pauwels van Beresteijn, advocaat, Eva van Beresteijn, geassisteerd met mr Pauwels, en mr Clement Boon x Catarina van Beresteijn, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Aernout van Beresteijn en Emerentia van Zuijeren, transporteren aan Maijke Verschuijren, weduwe van Pieter Verschuijren, ½ van een blekerij leggende ten eijnde van de Cleverlaen, tegenwoordich bij de coopster bewoont, aan wie de opstal en de huijsinge toebehoort, met een weijdeken daarachter en nog een stuk land groot 3 morgen 597 roeden, volgens meting van Hendrick Symonsz van Duindam, gesworen lantmeter, getekend met A,B,C,D, west: de wildernis, noord: Anna Wouters en de Cleverlaan, oost: de erven Beresteijn, zuid: de kinderen van Duynen, erfpacht 35 st per jaar voor het H Geesthuis te Haerlem, 7 oortgen Brederodes erfhuur, koopsom 3555 gld (In het land getekend D: heeft Dirck Verbeecke zijn ⅙ part met een uytpad, de 2 andere zesde parten zijn aangedeeld aan Claesgen Symons en Engel Leunen)

Jan Jacobsz Dickman, schout, Claes Reijersz en Willem Pietersz Couhorn, schepenen in Tetrode

1628-01-27 (1)

R.A.H. O.R.A. 1066 fol 3v, 4v
Transportregister Bloemendaal

op 31 januari 1628 verkopen dezelfde erfgenamen van Aernout van Beresteijn en Emerentia van Zuijeren aan Arent Arentsz van Veen en Thomas Spoorwater, regenten van mr Pieter Codden hofje, staende tot Haarlem naast het Clockhuijs, ½ van een stuk land getekend met de letter E, groot 3 morgen 17 roden, belend west: de erven Beresteyn, noord: de Cleverlaan, oost: de Delft, zuid: de kinderen van Duijnen. Koopsom 1600 Kar gld; zij transporteren aan Pieter Vereecke en Pieter die Clerck tesamen ½ van seeckere weijde gelegen in de banne van Tetrode, getekend F, groot 10 hont 10 roeden, oost: die Delft, west: Gilliaem Bossu, zuid: het gasthuis te Haarlem, zijnd gemeen met Claesgen Symonsdochter c.s; Gilliaem Bossu en Hans Willemsz hebben over dit land een vrije uitweg. Koopsom 850 Kar gld

met de merken van Jan Aelbertsz en Gerrit Mertsz