1968 resultaten

1625-06-04

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 11
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmond oorkonden dat Albert Willeboortsz, wonende op de Houve als voogd van Aechte Dirricsdochter die weduwe was van Ghysbert Dirricsz, beide overleden, mitsgaders Dirck Gijsen voerman, Cornelis Gijsen, thuynman en Pieter Gysen timmerman, elk voor zich zelve, Jacob Heyndricsz x Trijn Gijsen en Jacob Claesz Spierdyck x Marigen Gijsen, allen kinderen en erfgenamen van Ghysbert Dirricsz en Aechte Dirricsdochter, transporteren aan mr Aris Pietersz, een stuck lants in onsen banne genaempt "Egberden weijt", groot 1314 roeden, oost: Adriaen Valcxz, zuid: Reyn Isbrantsz, west Ghysbert van Nes, noord: het Somerdyckgen. Koopsom 1650 gld (vgl 1614-06-09)

Cornelis Gerritsz en Gerrit Reijersz

1625-06-06

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 9v
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmond oorkonden dat Jan Heyndricsz Tegel x Neeltgen Lourisdochter, die weduwe was van Frerick Harmensz, in zijn leven backer, verkoopt aan Nellitgen, Grietgen, Neeltgen en Adriaentgen Cornelisdochters, allen dochters van Cornelis Florisz lyndraijer op die Houve, een huis en erf aan de oostzijde van de Heerestraet te Egmond op de Houve, zuid: Aelbert Jacobsz en Aeff Miesdochterc.s, west: de Heerestraet, noord: de verkoper en Aris Pietersz. Koopsom 645 gld

1625-06-06

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 9
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmond oorkonden dat Gerrit Harmansz slootmaecker, wonende te Alckmaer, verkoopt aan Symon Claesz, gewoond hebben tot Egmond op Zee en nu op die Houve, een vrij huijs, erve en boomgaart tot Egmont op de Houve aan de westzijde van de Corte Hopstraat, oost: de Corte Hopstraet, zuid: Thonis Dircksz ofte nu Cornelis Aelbertsz Bolle, west: Aris Pietersz en Jan Heyndricsz, noord: Jacob Aelbertsz

Cornelis Gerritsz Louwen en Gerrit Reyersz als schepenen

1625-06-06

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 13v
Transportregister Egmond

schepenen in Egmont oorkonden dat Nellitgen, grietgen, Neeltgen en Adriaentgen Cornelisdochters, dochters van Cornelis Florisz, lijndraijer, alle wonende op die Houve, geassisteerd met hun vader, verkopen aan Symon de Rijck, coopman tot Amsterdam, een losrente van 6 gld 5st per jaar, onder verband van haer huys en erve daer sij in woonen, tot Egmont op die Houve aen die oostzijde van de straet, oost: het huis en erve gecomen van Hermen Swaertveger, zuid: Aelbert Jacobsz c.s., west: voorn. straat, noord: Aris Pietersz, zoalst deselve van Jan Hendriksz Tegel gecoft hebben; Cornelis Florisz stelt zich borg voor zijn dochters

Cornelis Gerritsz en Gerrit Reijersz, schepenen in Egmond

1625-06-16

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 10
Transportregister Egmond

schout en schepenen oorkonden dat Jacob Cornelisz Walenburch en Jan Willemsz Limmen als voogden van Aecht Aelbertsdochter, weduwe van Adriaen Jansz [Franchoys], mitsgaders Jacob Cornelisz Kraeckman en Aelbert Aelbertsz Laster als voogden van desselfs kinderen bij Adriaen Jansz geprocureert, verkopen aan Jan Jansz Franchoeijs, wonende te Egmond Binnen, ¼ part in een stuk land genaamd "de Saverige Ven", waarvan de andere ¾ parten den coper compteren, gelegen in onsen banne, groot in het geheel 1424 roeden, belend oost: de Egmonder Vaert, zuid: t Langeweijtgen, west: Willem van Rijck, noord: Slycklant. Koopsom 450 gld

Willem Symonsz Monevelt en Claes Cornelis Brechten, schepenen

1625-06-16

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 10v
Transportregister Egmond

Gerrit Reijersz heeft gecoft van de erfg. van sa. Elemoet Nannen in haer leven buervrijster alhier, een huis en erf en boomgaart op de Houve, oost: de Heerestraet, zuid: de wech, west en noord: de Canonieken van de Houff. Koopsom 657 gld 10st

Aelbert Jacobsz en Cornelis Gerritsz Louwen, schepenen

1625-06-17

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 10v
Transportregister Egmond

Jan Adriaensz Coopman op de Houve heeft gecoft van de voochden en vrunden van de kinderen van sa. Claes Jansz Sammermans en Duijff Symonsdochter een huys, erve ende thuijn daer besuijden aen geleged, oost: de Heerewech, zuid: Reijer Claesz, west: Aelbert Aelbertsz, noord: Cornelis Jansz Bestert. Koopsom 996 gld

1625-07-23

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 33v
Transportregister Egmond

Symon Cornelisz Comans en zijn vrouw Dieuwerten Cornelisdochter hebben bij testament dd 1599-11-02 gemaecht deze navolgende landen subject ….. Ende omme noch verder te disponeren van hare ongedisponeerde goederen ….. dat dieselve nae dode van de langstlevende zullen erven op hare twee dochters kinderen .... Deze goederen zullen vast en overbrekelijk blijven haren bloede tot in de derde graede, Luijduen en Katryna kinderen voor den tweeden graet gerekent: 1) 2 ackeren gelegen op de half vierels groot 500 roeden, 2) 160 roeden nieulant gelegen in het Maelwater aen het stuck lants genaempt de Utterste Ven, 3) een partije lants mede gelegen in Egmont genaempt "Tusschen wegen" groot 1100 roeden

1625-07-23

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 32
Transportregister Egmond

Alit Boen heeft bij haar testament I, gepasseerd voor Huybert van der Lijn, notaris te Alkmaar, dd 1618-06-10, gelegateerd aan: 1) Cytgen Claesdochter vrouw van Philips Garbrantsz "de Rietcamp" in de Egmondermeer in de ban van Egmond, belend zuid: de Speckcamp, oost: de woninge ofte huys van Oudesteyn Bas, onder beding dat deze Rietcamp zal comen op de kinderen van testatrice tot in de 4e graad, 2) aan haar neef Cornelis Reijersz Rietvelt een stuk land in de Meer in de ban van Egmond, groot 2 morgen 55 roeden, bij evt kinderloos overlijden terug te komen op testatrices kind of kinderen; bij testament II dd 1623-09-21 heeft Catarina Boen tot haar erfg. geinstitueerd in de ½ van de navolgende landen gelegen in de Meer te Egmont: aan Claes Cornelisz en Meynert haar overleden dochters kinderen, niet te vervreemden a) ½ van een croft land gelegen in de half Vierels tot Egmond Binnen, groot 3 morgen, bruyct Hendrick Fransz, buerman aldaar, b) ½ van "de groote omloop", groot 3 morgen 48 roeden, c) ½ van "het haverland" of "Cleyne Ommeloop", groot 2 morgen 2 geersen, 79 roeden, d) ½ van "de noortooster Alcmaercamp" groot 2 morgen 2 geersen 89 roeden, e) ½ van een stuck lant groot 2 morgen 86 roeden, belend noord: de boomgaert met de wooninge genaempt "Rietvelt", tesamen gelegen in de Egmondermeer ende gebruyckt bij Dirrick Jansz, ende beneffens de andere landen aen de woninge genaamd Rietvelt gelegen

1625-07-23

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 11v
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmond oorkonden dat de eerbare Weijntgen van Dyck, weduwe van Symon Claesz van Hooren, in zijn leven wyncoper te Amsterdam, verkoopt aan de eerbare Catrijna Pietersdochter, weduwe van Garbrant Claesz, wyncoopster te Amsterdam, een besteckbrief die getransfigeerd is, gepasseerd voor schout en schepenen alhier dd 1619-12-04, ter somme van 300 gld, houdende op Cornelis Gerritsz Gysen, waert in t Roode Hart op te Hoeve en zyn huysinge en erve

Cornelis Gerritsz Louwen en Gerrit Reijersz, schepenen in Egmond