1968 resultaten

1625-11-06

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 15v
Transportregister Egmond

Adriaen van Veen, wonende te Alckmaer, verkoopt aan Dirrick Willemsz, buerman te Egmond Binnen, een croft land in de ban van Egmond, belend zuid: Adriaen van Veen, west: de Heerewech, oost, noord: een lytwech, "Aptsleen" [= leen van de abdij van Egmond]

1625-11-20

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 61v
Transportregister Egmond

Maritgen Adriaensdochter van der Nyenburch, weduwe van Jacob van Foreest, in leven secretaris van de Heeren Staten van West Vrieslant ende het Noorderquartier, heeft gecoft van Symon Pietersz wever, een huys en erve tot Egmond Binnen aan de zuidzijde van de Langestraat, oost: Jan Claesz snijder, zuid: een steech, west: de coopster, noord: de Langestraat. Koopsom 225 gld

1625-12-02

R.A.H. O.R.A. 2101 fol ….
Transportregister Egmond

schout en schepenen tot Egmond oorkonden dat mr Cornelis van Sonnevelt, dijkgraaf van Geestmerambacht, van wege zijn moeder, de weduwe van mr Heyndrick van Sonnevelt, bekende te cederen aan de Grafelijkheid van Holland en West Friesland, al het recht voortspruitende uit een bezegelde erfpachtbrief van 3 gld per jaar houdende op een stuck lands genaamd "Moijevelt", groot 4 morgen, in de ban van Egmond, breder blijkende bij bedoelde brief dd 1597-04-30, bezegeld door Loeff van Harlaer, schout

Jacob van der Nieustadt, bailliu en schout tot Egmond, Claes Cornelisz Brechten en Cornelis Gerritsz Louwen, schepenen aldaar

1625-12-08

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 17v
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmond oorkonden dat Adriaen Jansz Rijckel, goutsmit tot Alckmaer, x Maritgen Willemsdochter, voor hem zelf en als procuratie hebbende van Cornelis Cornelisz van t Hoff en Bartholomeus van der Velde x Jannitgen Willemsdochter (gepasseerd voor Gysbert de Jager, notaris te Dordrecht 1625-01-08), mitsgaders Cornelis Jansz Baert, notaris te Alkmaar, als voogd van de onmondige kinderen van wijlen Cornelis Andriesz: Annetgen, Andries en Neeltgen Andries, alle kintskinderen en erfgenamen van Andries Mathysz Vinman [V met streep, Rinman ?], transporteren met authorisatie van het gerecht van de voors. stede dd 1624-11-21, aan Adriaen van Veen, out-schepen en weesmeester der voors. stede, en Nicolaes van Loon, coopman tot Amsterdam, zijn schoonzoon, 4 percelen lants mette woninge daeropstaende ende de werf, in de Egmondermeer, zijnde het 16e, 17e, 18e en 19e stuckt int zesde block, groot volgens het molenboek tesamen 11 morgen 19 roeden 17 voeten, Bergermaet, belend oost: Walich Jansz Gorter, west: Cornelis Adriaensz, zuid: de wagenwech, noord: de molentocht, alles gelegen in onsen ban. Met overdracht van kwijtscheldingen; koopsom 3691£ 8sc

Pieter Cornelisz Moeij en Claes Cornelisz Brechten, schepenen in Egmond; bezegeld door: Cornelis de Voot [V met streep er horizontaal doorheen], schout tot Egmond, dd 1611-08-17, Nanning van Gerlaer dd 1619-03-08, mij, schout dd 1621-03-10

1626-01-01

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 19v
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmond oorkonden dat Dirrick Willemsz, onse buurman, verkoopt aan Pieter de Leen, poorter tot Alckmaer, een losrente van 18 gld per jaar, losbaar met 300 gld, met als onderpand zijn croft lant gelegen in onsen banne met het huys genaempt Blanckenburch, zuid: Adriaen van Veen, west: de Heerewech, noord, oost: de gemeene wech. Tot zekerheid stelt hij als borgen Adriaen Aelbertsz schuijtvoerder op die Houve en Jacob Florisz, gewoond hebbende op die Houve en nu tot Alcmaer

Cornelis Gerritsz en Gerrit Reijersz, schepenen in Egmond

1626-01-17

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 19v
Transportregister Egmond

Cornelis Adriaensz, onse buerman tot Reijnegom, verkoopt aan de nagelaten kinderen van wijlen Cornelis Cornelisz van de Camer, in zijn leven buerman te Reynegom, een stuck lant in onsen banne van Egmont tot Reynegom, genaempt "Papenweijtgen", groot 604 roeden, belend oost: de Hooge dijk, zuid: Cornelis Gerritsz Louwen, west: de erfgenamen van Gerrit Anthonisz, noord: Roel Claesz, verbindende speciaal iplv waarborch syn land mede gelegen tot Reynegom, genaamd "benoorden thuijn", groot 600 roeden, oost: Sr Boelisz, zuid: Cornelis Jacobsz, west: Cornelis Thonisz c.s, noord: de erfgenamen van Harper Remmen. Koopsom 906 gld

Jacob van der Nieustadt, bailliu en schout van Egmond

1626-01-21

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 45v, 46v
Transportregister Egmond

schout en schepenen te Egmond oorkonden dat de edele doctor Egidius Oudesteijn, oud burgemeester van Alckmaer, als ontfanger van de geestelijke goederen over het quartier van Alkmaer, daartoe gemachtigd door de Staten van Holland dd 1626-01-09, verkoopt aan de eersame Andries Crijnsz, lijndraijer en coopman te Egmont aan Zee, een stuck rietland in onser van van Egmond, groot 4 morgen 66 roeden, oost: Beerhem, zuid: Dirrick Miesz, west: de Egmondervaert, noord: t kerckelant, belast met 35 st ieder morgen erfpacht per jaar, met al de rechten alst de kercke van Egmont op Zee tot noch toe heeft gepossideert en bezeten. De coopsom is 1350 gld (fol 45v); (fol 46v) in gelycke forme van waerbrieff noch opgedragen aan dezelve Andries Crijnsz een stuk land genaemd "de noortsyde van Sammerscamp" in denzelven banne, groot 4 morgen 200 roeden, oost: Bronckhorst, noord: Adam Hinderduyn, west: de Egmonder vaert, zuid: Claes Ariaensz; koopsom 1845 gld; ook opgedragen aan Andries Crijnsz: een stuck lants genaamd de "zuytsyde van de Sammerscamp" eertijds gemeen met het noorderstuk, groot in het geheel 2200 roeden, daervan de 800 roeden één morgen maken, oost: de rentmeester van Noortich, zuid: de Rietbosschen, est: de Egmondervaert, noord: Adam Hinderduyn

Jacob van der Nieustadt, bailliu en schout, Jan Willemsz en Dirric Dirricsz (met zijn merk), schepenen van Egmond

1626-03-25

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 25
Transportregister Egmond

Willem en Engel Symonsz hebben gecoft van Aelbert Jacobsz [Walenburch], burgemeester alhier, een huys en boomgaard op die Houve, oost: Andries Crijnsz [lijndraijer], noord: Cornelis Florisz's kinderen, zuid en west: de heerewech of straat. Koopsom 875 gld [Egmond Binnen]

1626-03-27

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 61v
Transportregister Egmond

Maritgen Adriaensdochter van der Nyenburch, weduwe van Jacob van Foreest, in leven secretaris van de Heeren Staten van West Vrieslant ende het Noorderquartier, heeft gecoft van Jan Willemsz Pruijm, schuytvoerder te Egmont Binnen, een camer staande beoosten zyn huisinge, de camer belend oost en zuid: de coopster, west: de vercoper mette huysinge daer hij in woont, staende aan de zuidzijde van de Langestraat. Koopsom 130 Kar gld

1626-04-11

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 21
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmont oorkonden dat Cornelis Gerritsz Gijsen, waert op die Houve "in t Roohart" verkoopt aan Gerrit Jansz van de Mosch, ¼ part in zeker stuk land in onsen bannne, genaempt "die Westers wilsnis", groot dit ¼ part 1 morgen, oost: Andries Crijnsz [lijndraijer], zuid: Dirrick Dirrcksz, west: Loeff van Harlaer, noord: Jacob Cornelisz Walenburch

Claes Cornelisz en Gerrit Reyersz (met zijn merck), schepenen in Egmond