1968 resultaten

1626-05-16

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 21v
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmont oorkonden dat Symon Claesz x Tryn Symonsdochter, Jan Symonsz, Cornelis Symonsz en Maritgen Symonsdochter, weduwe van Floris Reijersz, geassisteerd met Adriaen Leendertsz als voogd, alle tesamen kinderen en erfgenamen van Symon Jansz Clerck en Reijnste Willemsdochter, beide overleden, verkopen aan de eersame Eddick Claesz van Sanen, schout te Egmond op Zee, een crofte in onsen banne van Egmont besuijden de Houve, genaampt Rommerslant, groot ½ morgen, oost: Cornelis Florisz, zuid: de weduwe van Pieter Gerritsz Louwen met Jacob van Egmont, west: Maerten Maertensz, taender te Egmond op Zee, noord: een lijtwech. Koopsom 600 gld

Jacob van der Nieustadt, bailliu en schout van Egmond, Mies Dirksz en Dirk Dirksz, schepenen aldaar

1626-05-16

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 22
Transportregister Egmond

Cornelis Claesz, buerman tot Egmont op Zee, zoon en mede erfgenaam van wijlen Claes Claesz, in zijn leven voerman tot Egmont, verkoopt aan Claes Jacobsz scholdrager tot Egmont op See, ⅓ part in een croftgen lants in onsen banne van Egmont tot Reynegom, groot in het geheel ½ morgen, waarin de koper reeds ⅓ part competeert als getrout hebbende Maritgen Claesdochter, des comparants zuster, oost: de erfgenamen van Claes Claesz, zuid: de gemeene wech, west: Aelbert Willeboertsz, noord: Neel Jansdochter, zoals dit ⅓ part hem van wijlen Claes Claesz is aangekomen. Koopsom 200 Kar gld (vgl 1628-06-09)

1626-05-28

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 18v
Transportregister Egmond

Thonis Pietersz en Pieter Pietersz voor zich zelf, en nog als ooms en bloedvoogden van de kinderen van wijlen Jan Pietersz en Adriaen Pietersz voor hem zelven, Cornelis Gerritsz Louwen, oud-schepen als man van Arien Pietersdochter, Clement Symonsz, mede oud-schepen alhier, als man van Aeff Pietersdochter, en Pieter Jansz schoenmaker als voogd in deze van zijn moeder Dieuwer Pietersdochter, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Pieter Thonisz en Barber Jansdochter, hun overleden vader en moeder. Zij transporteren tbv Jan Cornelisz Bestert, buerman tot Egmont te Reynegom, ⅞ part in een huijs, schuur, boomgaert en crofte lants daaraen gelegen in onsen banne te Reynegom, groot in het geheel 1248 roeden, waarvan de comparant als getrout hebbende Anna Pietersdochter, het resterende ⅛ part is competerende, belend oost: de Heerewech, zuid: de gemene wech, west: Heyndrick Boelisz, noord: de kinderen van Jan van de Camer. Koopsom 1487£ 10sc

1626-06-05

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 22v
Transportregister Egmond

schout en schepenen te Egmond oorkonden dat Jacob Heijndricsz voor hem zelven, Aelbert Willeboortsz en Jacob van Egmont als voogden van de kinderen van Jacob Heijndricsz, geprocureert bij zijn overleden vrouw Trijn Gijsbertsdochter, verkopen aan Pieter Gijsbertsz, scheepstimmerman en poorter te Amsterdam, ½ van een huis en erf en een crofte lants tot Egmont op die Houve, daer de wederhelft of competeert Pieter Gijsbertsz, hem opgecomen van zijn ouders Comen Ghys Dirricsz en Aechte Dirricsdochter, Jacob Heyndricx's schoonvader en schoonmoeder, en bestevader en bestemoeder van de kinderen, belend in het geheel oost, zuid: de erfgenamen van wijlen Helias Cappelman, west: de wildernis, noord: de wagenwech. Koopsom 400 gld, die de comparant bekende deur assignatie schuldig te wesen aen Jan Cornelis Uttenhage

Jacob van der Nieustadt, bailliu en schout te Egmond, Mies Dirrixz en Cornelis Jacobsz Jongebrecht, schepenen

1626-06-10

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 23
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmond oorkonden dat Cornelis Adriaensz, onse buerman tot Reynegom, erkende verkocht te hebben aan Jan Cornelisz Uytenhage, wonende op de Houve, een losrente van 33 gld per jaar, losbaar met 550 gld, onder verband van zijn huis, erf en croft lants daeraen gelegen, oost: een gemene wech, zuid: de wildernis, west: Symon Miesz Heeren, noord: een lytwech; een crooftgen lants gelegen tot Reynegom genaempt "benoorden thuijn", groot 620 roeden, oost: Heyndrick Boelisz, west: Cornelis Thomasz, zuid: Cornelis Jacobsz Jongebrecht, noord: Harper Remmen erven

Mies Dircksz en Cornelis Jacobsz, schepenen in Egmond

1626-06-11

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 23v
Transportregister Egmond

Jan Adriaensz Coopman heeft gecoft van Adriaen Florisz (Ari Florisz: 1634-06-04, 1629-07-06) ½ van een stucke lants gelegen in desen banne op Somerwegen, genaempt "de halve camp" groot in het geheel 700 roeden, oost: Loeff van Harlaer, zuid: Floris Willemsz weduwe, west: Jacob van Egmont, noord: Andries Crijnsz [lijndraijer]. Koopsom 439 gld. Tselve lant heeft gecoft Van Jan Adriaensz voors. Pieter Pietersz Theunen, voor de som van 477 gld

1626-06-17

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 24
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmond oorkonden dat Claes Cornelisz, wonende in de Varnebroeck in de ban van Alcmaer, als procuratie hebbende van Aeff Jacobsdochter, weduwe en boelhouster van wijlen Cornelis Pouwelsz, wonende in de Vernebroeck (procuratie dd 1626-06-16 voor notaris Cornelis Jansz Baert te Alkmaar), transporteert aan Nicolaes van Seevanck, schout van Alckmaer, een stucke lants gelegen in onsen banne van de Suijder meer, wesende het 9e stuk weiland, groot 2 morgen 103 roeden 13 voet, belend oost, zuid: de ringsloot, west: Adam Hinderduijn, noord: de erfgenamen van Ponciaen Jacobsz. Verkoopster cedeert de kwijtschelidg die bij wijlen Cornelis Pouwelsz verkregen werd. Koopsom 1070 Kar gld

Jacob van der Nieustadt, baljuw en schout tot Egmond, Jan Willemsz Limmen en Mies Dirricsz, schepenen aldaar

1626-06-18

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 40
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmond oorkonden dat Symon Willemsz Ruijmgaer, biersteker en poorter te Alcmaar, erkende schuldig te zijn aan Heyndrick van den Hove, brouwer van de Starre binnen Haerlem, 800 Kar gld, onder de verplichting van eerst genoemde zijn bieren van laatstgenoemde te betrekken, onder verband van zijn huis en erf tot Egmond Binnen, aldaar "d Abdye" uythangt, belend oost: de Heerewech, zuid: mr Jacob Clopper, west: Aeckel Willemsz, noord: Heindrick Jansz

Jacob van der Nieustadt, baljuw en schout tot Egmond, Mies Dirricsz en Cornelis Jacobsz Jongebrecht, schepenen aldaar

1626-06-30

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 25v
Transportregister Egmond

Pieter Maertensz Timmerman te Egmond Binnen verkoopt aan de Ed. Johan Cocq, wonende te Amsterdam, een jaarlijkse losrente van 45 gld, losbaar met 1000 gld, onder verband van zijn drie derdeparten van een crofte saetlants met huysinge daer op staende, tot Egmont Binnen, belend het geheel noord: Jan Willemsz en Jacob Cornelisz Walenburch, oost: de Heerewech, zuid, west: een wech;met nog een stucke weylants gelegen aen den Hoogendyck tussen Egmont en Reynegom, belend oost: de erfgenamen van Symon Cornelisz, zuid: Isbrant van Rietwijck, west: de Hoogedyck, noord: Huijbert Valck, schout tot Huysduynen. Afgelost 1643-06-14

getekend: A. van Dortmont, secretaris

1626-06-30

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 26
Transportregister Egmond

Jacob Heyndricsz, onse buerman, erkent schuldig te zijn aan Aelbert Willeboorts en Jacob van Egmont als voogden van zijn kinderen geprocureert bij wijlen Catryn Gysbertsdochter, als bij namen Cornelis, Hendrik, Engel en Guerte Jacobsdochter, een jaarlijkse losrente van 9 gld 7st 8 penn, losbaar met 150 gld, de kinderen aanbestorven van de erfenis van wijlen haer bestevader en bestemoeder van moederszijde. Verder erkent Jacob nog aan zijn kinderen schuldig te zijn over het bewijs van hare overleden moeders erve, 240 gld tegen den penn. 16. Hij belooft de kinderen op te voeden. Onderpand: zijn huis en 2 croften land daeraen gelegen tesamen groot 2 morgen, belend zuid: Jan Adriaensz Coopman en Adriaen Valexz, west: Aelbert Willeboortsz, west en noord: de wildernis