1968 resultaten

1626-07-02

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 27-28v
Transportregister Egmond

Jan Garbrantsz Dijck, secretaris tot Castricum, procuratie hebbende van de gemene erfgenamen van wijlen Reijer Jansz en Hillegont Reijersdochter, gewoond hebbende tot Heyloo, gepasseerd voor Cornelis Jansz Baert, notaris te Alckmaer op 1626-05-19, transporteert: - aan Jacob Maertensz Clerck, poorter van Alckmaer, 2 morgen weyland in de ban van Egmont in de Suydermeer, waarvan Ponciaen Jacobsz de verdere portie is competerende volgens de getransfigeerde opdrachtbrief, belend oost: de Ringsloot, west: de weduwe van Jan Jacobsz, zuid, noord: de weduwe van Ponciaen Jacobsz. Koopsom 928 gld; - aan Cornelis Ponciaensz wonende tot Heyloo, de helft van een stuck rietland gelegen in de Egmondermeer bij het Schelvisgat, wesende het tweede stuck rietlants geteyckend met B, groot in het geheel 732 roeden 5 voeten, daervan de wederhelft aan de weduwe van Ponciaen Jacobsz toebehoort, oost: de Cruijssloot, zuid: mr Clement Boon, west: Jacob Cornelisz, noord: het notwegien van t Etgroets stuck; - aan Jacob Ponciaensz ½ van seecker dyckgen in onsen banne van Egmont, groot in het geheel 84 roeden, oost: het Abdyer lant, west: de cleijne Alcmaer camp, noord: de Streckercamp. Koopsom 70 gld

1626-07-03

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 29
Transportregister Egmond

Jan Jansz Wankel, coorencoper en poorter van Alkmaer, verkoopt aan Jan Aelbertsz backer op die Houve, huis en erf op die Houve, aldaer "de Swan" uyt placht te hangen en hij, koper, in woont, belend oost: Huybert Thomasz c.s., zuid: de Hoffstraet ofte laen, west: de Heerewech, noord: Thonis Miesz; erfpacht 12 st per jaar voor de grafelijkheid; 1632-10-26: de custingbrief voor de koopprijs groot 1450 Kar gld wordt geroyeerd

Willem Poleman, secretaris te Egmond

1626-07-16

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 40
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmond oorkonden dat Cornelis Jansz, wonende tot Heemskerck, verkoopt aan de Grafelijkheid van Holland, een stuck lants gelegen in de ban van Egmont, groot 4 morgen, genaamd "Moeijvelt", belend oost: de heer officier Nieustadt, den verkoper met Jan Maertensz, zuid, west, noord: de wildernisse

Jacob van der Nieustadt, bailliu en schout tot Egmond, Cornelis Gerritsz Louwen en Mies Dirricsz, schepenen

1626-07-16

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 30
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmond oorkonden dat Pieter Jellen, eertijds onse buerman ende nu cramer tot Bergen, x Geerte Wilhelmsdochter, die weduwe was van mr Pieter Wichbout, zichzelf borg gesteld heeft voor de restitutie van de goederen die Geerte Wilhemsdochter in lijftocht heeft, krachtens het testament van mr Pieter Wichbout, waarvan de eigendom toebehoort aan de kinderen van mr Pieter, volgens de scheiding voor de weeskamer te Alkmaar tussen Geerte Wilhemsdochter en deze kinderen gemaakt. Tot onderpand stelt hij zijn stucke lants gelegen in onsen banne van Egmont opte halff vier en deels, groot 1000 roeden, belend oost: het dyckgen van de halff vierendels, zuid: Isbrant van Rietwijck, west: een gemene wech, noord: de Kerckenackers

Jacob van der Nieustadt, bailliu en schout tot Egmond, Mies Gerritsz en Cornelis Jacobsz, schepenen

1629-08-25

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 41v
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmond oorkonden dat Claes Claesz, wonende tot Egmond op Zee, verkoopt aaan Willem Adriaensz van Nederpelt, laeckencoper te Egmont op Zee, ⅓ part in 2 croften land in onsen banne van Egmond te Reijnegom, groot tesamen 1050 roeden, belend oost: de weduwe van Huijch Willemsz, zuid: een gemene lytwech, west: Neel Jansdochter, noord: de Broeckingen, zoals dat hem van zijn vader aangekomen was. Koopsom 423 gld

Jacob van der Nieustadt, bailliu en schout tot Egmond, Mies Dirricsz en Cornelis Jacobsz Jongeberecht, schepenen

1626-08-27

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 42v, 105
Transportregister Egmond

Claes Dirricsz, backer, en poorter te Alkmaar, verkoopt aan de broers Ewout en Pieter Joosten, en backers tot Alckmaer, ⅓ part in zekere hysinge en erve, den boomgaert en den vischvyver, daeraen, om en bij gelegen, tot Egmont op de Hoeve, belend oost: [Lambert Jansz], west: de Beeck, zuid: Joost Adriaensz, noord: het voetpad of de Egmondervaert; boven het fiche staat: geroijeert; 1629-06-23: Claes Dircksz, backer, verkoopt aan Eibout [Ewout] en Pieter Joosten, backers tot Alkmaer als voren, koopsom 600 gld contant

1629: Pieter Ariaensz Heiligedach, substituut baillius en schout tot Egmond, Claes Pietersz en Mies Dirricxz, schepenen aldaar

1626-09-07

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 43/Transportregister Egmond
Transportregister Egmond

Jan Jansz kaeskooper en Dirrick Symonsz, molenaer, hebben met Dirrick Gerritsz, wonende tot Wormerveer, gecoft van Pieter Adriaensz Thorenburch, de helft van een wintpapiermolen daer de copers de andere helft van Jacob Symonsz gecoft hebben, met ½ van de huysinge daeraen behorende, leggende op den Bre[d]endyck bij de Hoeve en dat in conformite van de oude brieven daervan in het voorgaande protocol fol 142 geregistreerd. Koopsom 1500 gld. Noch hebbende deselve van Jacob Symonsz tot Castricum gecoft: de wederhelft van deze molen voor fl 825, een van de twee pampiermolens mette gereetschap en huijsinge, volgens de aengevinge op 11 Marti 1614, wesende de suyderste ofte cleynste molen, staende op het einde van de Breedyck bij de Hoeve, voor 1000 gld; 1625-09-03: 1 verlij gedaen voor Cornelis Gerritsz Louwen, schepen, van de opdracht

1626-09-14

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 43v
Transportregister Egmond

Cornelis Gerritsz constitueert tbv Jan Cornelisz Utenhage, wonende op de Houve, een losrente van 3 gld per jaar, hoofdsom 48 gld, verzekerd op zijn huis en erve daer hij in woont, gelegen te Egmond Binnen, belend oost: Jacob Jansz molenaar, zuid: de steech, west en noord: mr Willem van Veen

1626-09-19

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 44
Transportregister Egmond

Jan Adriaensz Coopman, wonende op de Houve, als man en voogd van Neel Jansdochter, verkoopt aan Reynou Jansdochter, zuster van zijn vrouw, de helft van een croft land te Egmond, groot 475 roeden, oost: de lytwech, zuid: Dirric Dirrcsz, west: Heyndrick Reijersz, noord: de Schillipwech, zoals hen aangekomen bij dode van haar moeder Neeltje Syversdochter; van welke vercopinge hij comparant bekende van wege de voorn. Reynou Jansdochter uit handen van Pieter Maeijersz en Jan Heyndricksz, deszelfs voogden, voldaan te wesen met 318 gld

Mies Dircksz en Cornelis Jacobsz, schepenen in Egmond

1626-10-06

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 47
Transportregister Egmond

noch is in gelycke forme bij denselven ontvanger (van de geestelijke goederen) opgedragen aan Aris Cornelisz Knechten, buerman tot Wymmenum, een stucke lants genaemd "de Tichgelen" gelegen in de voors. ban, groot 700 roeden, oost: de erfgenamen van jhr P van Bronckhorst, west: de Kanonnicken, zuid: het Houverbosch, noord: de Tichgellaen of Simon Hillebrantsz. Koopsom 700 gld

Jan Willemsz en Dirric Dirricsz (met zijn merck), schepenen