1968 resultaten

1626-12-08

R.A.H. O.R.A. 2100 fol 47v
Transportregister Egmond

schout en schepenen te Egmond oorkonden dat mr Jacob van Teijlingen, oud burgemeester van Alcmaer, verkoopt aan Johan Cornelisz Vuytenhage wonende op de Houve, een huis, erf en boomgaert te Egmond op de Houve bij de cappelle aldaer, uitcomende met een poorte aen de Hoffstraet ofte laen, oost: het kerckhoff ofte t'oude bleyckvelt van den huyse van Egmont, zuid: mr JAcob van Teylingen, west: de erfgenamen van wijlen mr Aelbert Hovius, noord: een gemeene buerewech ofte voetpad, belast met een erfpacht van 39 st per jaar tbv de grafelijkheid. Indien de koper begeert de houten plancken heyninge staende tussen dit vercofte en de camers van de vercoper vergroot of verhoocht te hebben, gebeut dat op beider kosten. Koopsom 2600 gld

Jacob van der Nieustadt, bailliu en schout te Egmond, Mies Dirricsz en Cornelis Jacobsz Jongebrechten, schepenen

1627-01-08

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 48v
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmond oorkonden dat de weeskinderen van wijlen Reijnier van Selden, daer moeder aff es Aeltgen Geenen, hebben gecoft van Sr Pieter van Son, koopman te Amsterdam, een stuk land in de ban van Egmont in de Egmondermeer, genaempt "het Suyderstuck van de Ommeloop van Osselyck", groot 698 roeden 3 voeten, eertijds gecomen van de grafelijkheid van Egmond, belend oost, zuid: een kadyck, west: Aelbert Jacobsz [Walenburch] met groot Osselick, noord: de wagenweg. Koopsom 1280 Kar gld

schepenen: Clement Symonsz en Mies Dirksz

1627-02-18

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 49
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmond oorkonden dat Gerrit Jansz Mosch, onse buerman, tot naerder en meerder verseeckering van een stuck weylant groot 7 geersen min 2 sneesen, genaempt "het Osselweijte", gelegen te Dirrcxhooren in de ban van Harencarspel, belend west: Jan Jansz met zijn boomgaert, met Claes Corn.z c.s, oost: Pieter Neuts [?] kinderen, tot een speciaal onderpand gesteld een huys met een stuk land groot 1½ morgen in de ban van Egmond Binnen, west: de Heerewech, noord: het voors. huys, oost, west: een gemene wech

schepenen: Jan Hillebrantsz, Jan Willemsz

1627-02-27

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 50
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmond oorkonden dat Thonis Gerritsz Loosen, duinmeyer tot Egmond te Reynegom, verkoopt aan Jan Engelsz, bleecker tot Egmond Binnen, een stuck lants gelegen in desen banne bewesten Egmond, groot 1 morgen, belend oost: Jan Cornelisz Vuytenhage, noord: de wildernis, zuid en west: Jan Claesz Alckemade. Mits datten voors. Jan Claesz een dam zal hebben ut en in te varen over dit land tot opt land van Anna Engelsdochter daer bewesten aen gelegen. Ende dat voirts tot oorbaer van dit vercofte lant mede gaen sal en blyven eenen notwech van de bleykerije van Jan Engelsz voors. af langs de Nollen heenen tottet selve vercofte lant toe. Koopsom 300 Kar gld

Jacob van der Nieustadt, bailliu en schout te Egmond, Dirrick Dirricksz en Jan Willemsz Limmen, schepenen

1627-02-27

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 49v
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmond oorkonden dat Dirrick Willemsz, gewoond hebbende op die Houve en nu te Alckmaer, verkoopt aan de eersame Cornelis Evertsz wonende tot Hoorn, een getransfigeerde rentebrief, gepasseeerd voor Jacob Elbertsz en jonge Claes Florisz, schepenen in de stede Wydenes, dd 1531-02-08, inhoudende een losrente van 6 Kar gld per jaar gepasseerd bij Pieter Claesz, speciaal verzekerd op een vrij huys, werff en vrij saeltland, groot 300 roeden. Mitsgaders nog op 1½ morgen vrij land, tesamen gelegen in de ban van Wydenes

schepenen: Mies Dirricxz en Dirric Dirricsz

1627-02-27

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 50v
Transportregister Egmond

voor schout en schepenen in Egmond verkoopt de eersame mr Willem van Veen, advocaet, wonende binnen Alckmaer, aan Jan Engelsz, bleycker tot Egmond Binnen, een stuck land gelegen in Egmond, genaempt Saverige Ven, groot 633 roeden, belend oost, west: Lambrecht Isbrantsz, wonende in de Beverwijck, zuid: t lange Weijtgen, noord: Slijckant. Koopsom 1250 Kar gld

1627-03-06

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 51
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmond oorkonden dat Hendrick Dirricsz x Alit Gerritsdochter verkoopt aan Gerrit Jansz van de Mosch, een huis en erf en crofte lands tot Egmond Binnen, groot 1 morgen, belend oost, zui: een gemene wech, west: de Heerwech, noord: een gemene steech; tot waarborg verbindt hij een huis en erf in Egmond Binnen, oost: de Peperstraat, noord: de gemene steech, zuid, west: Gerrit Jansz mettet huis en erf en crofte land. De edele Dirrick Gerritsz, oud bergemeester alhier, stelt zich borg en verbindt daartoe een crofte land, gelegen tot Egmond Binnen, groot 1 morgen, belend oost: de Hoogedyck, zuid: de Doelen, west: een gemene wech, noord: Griet Jacobsdochter

Jacob van der Nieustadt, bailliu en schout te Egmond, Jan Willemsz Limmen en Dirric Dirricsz, schepenen

1627-03-15

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 51v
Transportregister Egmond

schout en schepenen in Egmond oorkonden dat de eersame mr Willem van Veen, advocaat, wonende binnen Alkmaar, verkoopt aan de eersame Andries Crijnsz, lyndraijer en coopman te Egmont op Zee, een stuk land in de Egmondermeer in de Graescampen, genaempt "de Heckcamp", gecomen van de graefschap van Egmond, groot 716 roeden (waarvan 300 één morgen maken), belend oost: de Hoorencamp, zuid: de Hoffdyck of wagewech, west: Aelbert Willeboertsz, noord: Loeff van Harlaer, zoals wijlen Isaac le Maire dit voorheen en hij dat bezeten hebben. Koopsom 2295 gld

Jacob van der Nieustadt, bailliu en schout te Egmond, Mies Dirricxz en Cornelis Jacobsz Jongebrecht, schepenen

1627-03-21

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 52
Transportregister Egmond

Reyer Adriaensz, buervrijer tot Wimmenum, heeft gekocht van Cornelis Ghysbrechtsz op de Houve, een stucke (land) in de ban van Egmond bij de Houve, groot 1½ morgen, oost: Cornelis Thomasz, west: de wildernis, zuid: de kinderen van jonge Reijn, noord: Joost Adriaensz, voor de som van 665 gld

schepenen: Mies Dircsz en Cornelis Jacobsz

1627-03-17

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 52
Transportregister Egmond

Mies Dirricxz, schepen alhier [Egmond Binnen], heeft verreuijlt aen Jan Willemsz Pruijm, schuytvoerder tot Egmond, 1/32 part scheeps aen [?] stuerman Meynert Cornelisz tegen een hoeckge lants gelegen tot Egmond, belend oost: Jan Willemsz Pruym, noord: Henrick Reijersz bruijker, zuid: Dirrick Gerritsz en Jan Hillebrantsz, west: Jan Heyndricsz, op taxatie van Jacob van der Nieustadt, baljuw en schout van Egmond en Jan Willemsz Limmen en Jan Hillebrantsz als schepenen; scheepspart en hoekje land tesamen getaxeerd op 100 gld