4957 resultaten

1485-03

folio 3 II 1484-1486
Transportregister Haarlem

Claes Jansz Beije als man en voogd van Lysbeth Lottynsdochter en Maritgen Lottynsdochter, met haar zwager Claes voors. als voogd, erkennen dat Neel Claesdochter hun voldeed de erfenis van wylen hun broer Jan Bet Lottynsz

1485-03

folio 3 II 1484-1486
Transportregister Haarlem

Kathryn Jan Claesz weduwe met haar voogd Jacob Ysbrantsz verkoopt Zybrant Meijnertsz een huis en erf in Hontscoepsteghe, an d'een zyde: de Vuyle Beeck, an d'ander: Jan van Boeten, after streckende an Jan voors. Zijbrant verkoopt dit huis aan Thaed Meeus Jelys weduwe, met Henric van der Huel als voogd

1485-03

folio 3v II 1484-1486
Transportregister Haarlem

Zybrant Meynertsz en zijn vrouw Yeff Wolbrantsdochter maken elkander de bruikwaar van hun woonhuis met inboedel etc. gelegen in de Hagestraat en van huis en erf in Hontscoepstege, hun leven lang

1485-03

folio 3v II 1484-1486
Transportregister Haarlem

Willem Govertsz de backer verkoopt Arijs Gerytsz een huis en erf op de hoek van de Hagestraat, an d'een zyde: Harck Jansz de cuper, an d'ander zyde de straat voors, after streckende an Jacob Gerytsz

1485-03

folio 3v II 1484-1486
Transportregister Haarlem

Jan Dircsz drayer verkoopt Gerijt Jansz pottebacker een huis en erf gelegen op de Coude Hoirn, an d'een zide: Bouwen Allartsz, an d'ander zide: Claes Baerntsz, afterwaerts streckende an Jan Melisz en Heertgen Cromke

1485-03

folio 3v II, III 1484-1486
Transportregister Haarlem

Frans Dirksz verkoopt aan Claes van der Laen 21 st pacht op Jan Engbrechtsz huis en erf op die Oude Graft, ½ van 18 st op Jacob Dircsz huis en erf op de Oude Graft, ½ van 13 st op Jacob de Cuijpers huis en erf op Oude Graft, ½ van 3 sc sjaers op Dirc Rembrantsz huis en erf in de Cocxstege, ½ van 12 sc op Jan Houckgens huis en erf in de Voircamp an der stede Vest, ½ van 8 sc gr sjaars op Dirc van Baerns huis en erf in de Camp, ½ van 5 sc 8 d gr op Jan van Galen huis en erf in de Houtstraat, ½ van 7 sc 7 d gr sjaars op Jan Arijsz huis en erf op t Cleyne Heilige Lant, ½ van 16 sc 8 d gr sjaars op Walich de huijtcopers huis en erf in de Zijlstraat, ½ van 15 d gr sjaars op Pieter posteybackers huis en erf bij de Halle, ½ van 20 st gr sjaars op Jan Louwen huis en erf op ten hoeck van de Batte Jorijsstraat, ½ van 21 sc gr sjaars op mr Margrieten [!] huis en erf op t Sant, ½ van 14 sc Holl sjaars op Claes Garbrantsz huis en erf in de Gasthuisstrate, ½ van 5 sc Holl sjaars op Jan Jansz de wielmakers huis en erf in de Cruijsstraat

1485-04

folio 4 III 1484-1486
Transportregister Haarlem

Claes Henricsz voor hem selve en als voogd van zijn twee zusters Dirc en Yde, erkent dat Wairnair Baerntsz als man en voogd van Griet Symonsdochter, hem voldaan heeft van het testament van Aecht Symon Henricszoons weduwe, der drie kinderen oude moeder

1485-04

folio 4v III 1484-1486
Transportregister Haarlem

Claes Suijcker in de naam van zijn wive Angnijze Maryn Willemszdochter, erkent dat Lysbet Claes van Yperensdochter Martyn Willems weduwe hem voldaan heeft van de erfenis van wijlen Martyn Willemsz, der voors. Agniezen vader. Voecht Willem Martynsz ende lijt hiervoeren sculdich te wesen 100 R gld, te betalen op 4 halve jaren

1485-04

folio 4v III 1484-1486
Transportregister Haarlem

Henric Henricsz vercoopt Herman Jansz glasemaker ½ van de molen, molenwerf etc. buyten de Cruyspoort, geheten St Jansmolen, west: die heerwech, oost: Pouwels de barbier, noord: buijshuysen, zuid: Daniel Joostz

1485-04

folio 4v III, IV 1484-1486
Transportregister Haarlem

de kerckmeesters van St Nicolaeskerck bij Spernwouderpoorte verkopen Jacob Aerntz, Roeloff Claesz en Ermgaert Aerntsdochter 6 R gld per jaar lijfrenten. Heffer: Jacob zolang hij leeft