4957 resultaten

1485-04

folio 5 IV 1484-1486
Transportregister Haarlem

de kerckmeesters van St Nicolaeskerck bij Spernwouderpoorte verkopen Ermgart Hesicxdochter, Jacob Aerntsz wijf, Geertruid Jacobsdochter en Angnijese Hesicxdochter 6 R gld per jaar. Heffer: Ermgaert en na haar dood Angnijese

1485-04

folio 5 IV 1484-1486
Transportregister Haarlem

Katrijn Outgersdochter Jan Pietersz weduwe met haar zwager Jan Dircsz als voogd, verkoopt Heertgen Mathysz de backer twee huijstgens en erven an malcanderen, noord: die kerck, ende daer after an in Sinte Jansstraat, tusschen de voors. Katrijn mittet hoeckh[huijs] an de een zide, Adriaen Jansz an die ander zide, after streckende an Adriaen voors.

1485-04

folio 5 IV 1484-1486
Transportregister Haarlem

Louwen Aelbrechtsz schuldig aan Geert Jacobsdochter 9 R gld

1485-04

folio 5 IV 1484-1486
Transportregister Haarlem

Frans Dircsz verhuurt Bairt Jansz van Ursen een stuk land te Ursem, groot 1 morgen, 3 jaar lang om 28 st per jaar

1485-04-12

folio 5v IV 1484-1486
Transportregister Haarlem

Aelbrecht Reijlofsz van Hoirn schuldig aan Dirc Aerntsz, poorter van Haarlem, 2 £ gr Vls. Onderpand het Rynscip dat hij daarvoor gekocht heeft. Testes: Joest van Zantvoert, Jacob Coppertsz en oick Berwout Pietersz. Verleden 12 April 1485

1485-04

folio 5v IV 1484-1486
Transportregister Haarlem

Machtelt Henricsdochter Jan Aerntsz weduwe met haar zoon Henric Jansz als voogd maakt in rechten testamente Jan Zijbrantsz, daer moeder of was Alijt Jansdochter, doen sij leefde derselver Machtelts dochter, ¼ deel van het huis en erf mitten broutou, dat Machteld nu ter tijt woenlic bezit, op Bakenesse, an d'een zyde: Dirc Huijgez, an d'ander zyde: Gysbrecht Aerntsz, streckende voir van der Sparen after an de Clercx stege

1485-04

folio 6 IV 1484-1486
Transportregister Haarlem

Huyge Milde Roijncxz is schuldig Machtelt Roijncxdochter 21½ R gld

1485-04

folio 6 IV 1484-1486
Transportregister Haarlem

Claes Cuijper Adriaensz is sculdich Machteld voirs [Roijncxdochter] 25 R gld

1485-04

folio 6 IV 1484-1486
Transportregister Haarlem

Thomas Feddez en Jan Jacobsz verkopen tesamen Dirck Jansz Poirtlap, 1½ vierendeel van huis en erf buyten St Janspoort, an d'een zide: mr Jacob, an d'ander zyde: mr Jan Vlaminck, streckende voir van de Heerstraat, after an Lysbet Berten

1485-04

folio 6 V 1484-1486
Transportregister Haarlem

Pieter Jansz heeft gelooft te vrijen en te quijten Willem Symonsz de som van 103 R gld, daar de voors. Willem voern. staet en geloeft heeft als borge int weesbouck deser stede