4957 resultaten

1485-04

folio 7v VI 1484-1486
Transportregister Haarlem

Guerte c me [coman ?] met Dirc de Weever [?] als haar gecoren voogd verkoopt aan Adriaen Willem Jansz weduwe, ½ van huis en erf op t Grote Heyligland, an d'een zide: Pieter uijten Hage, an d'ander zide: de Bernaditen buiten Haerlem, after streckende an Pieter voorn.

1485-04

folio 7v VI 1484-1486
Transportregister Haarlem

Claes Pietersz Voel voor hemzelf en voor zijn broeder jonge Claes, indien hij levende is, daer hij voir loeft te waren, erkent dat Nel Dirck Janszoons weduwe hem voldaan heeft de erfenis hun aanbestorven bij dode van Clair Jan Gebbenz weduwe, hoir oudemoeder, in haar leven derselver Nellen moeder. Borge voor jonge Claes voirs. die uytlandich is, is Jacob Symon Geryt Loenz

1485-04

folio 7v VI 1484-1486
Transportregister Haarlem

Willem Govertsz, brouwer, is schuldig Jan Jacobsz Cuijper 90 R gld

1485-04

folio 7v VI 1484-1486
Transportregister Haarlem

Katryn Jacobsdochter met Dirc Claesz als voogd, verkoopt aan heer Zybrant Roelofsz, priester, een huis en erf in St Jansstege, tussen an d'een zide: heer Claes Florisz, priester, an d'ander zide: Guurtgen Willem Engbrechtszoons weduwe, after streckende an St Jans muur. Met Claes Dircsz als voogd, erkent hij haar een lijfrente van 14 R gld per jaar schuldig te zijn

1485-04

folio 8 VI 1484-1486
Transportregister Haarlem

Jan Jacobsz cuyper schuldig aan Claes van der Meer en mr Jacob Boudynsz, doctoir, 50 R gld

1485-04

folio 8 VI, VII 1484-1486
Transportregister Haarlem

Willem Claesz voor ½, Gerit Claesz als man van Yeff ….. voor ½, verkopen aan Arys Jacobsz decker, een huis en erf in de Stoefstege, an d'een zide: Maritgen Gosens, Allaert Jansz en Jacob Raet, an d'ander zide: de Cellebroers, after an Jacob Raet

1485-04

folio 8 VII 1484-1486
Transportregister Haarlem

Frans Dircsz vercoopt Geryt Jan Huijssersz een huis en erf in de Zijlstraat, an d'een zyde: Jan Pietersz, an d'ander zyde: Cille Caygen (Caggen ?), afterwaerts streckende an die Beeck

1485-04

folio 8 VII 1484-1486
Transportregister Haarlem

Jan Foppez verkoopt Dirc Pieters een huis en erf in de Batte Jorysstraat, an d'een zide: Dirc Spycker, an d'ander zide: Galen erfgenamen, after streckende an Claes Jannen erf

1485-04-26

folio 8 VII 1484-1486
Transportregister Haarlem

Pieter Claesz stierman van Wormer is schuldig Pieter Jansz Stol, poorter van Haerlem, vier last harincx, te betalen en te leveren ut de harinckteelt nu toecomende etc. Tot onderpand stelt hij 1/16 deel van de buijs daer hij mede ten harinck varen sal. Verleden 26 April

1485-04

folio 8v VII 1484-1486
Transportregister Haarlem

mr Dirk Luijtgensz, stedemeester van Naerden, als man en voogd van Katrijn Gijsbrechtsdochter en Tyman Gysbrechtsz geven in rechter aelmissen ende puerlick om Godswillen, aan die Cellebroeders binnen Haarlem, alle erfenis hun beiden aanbestorven by dode van hun beijder broeder mr Gerrit Gysbrechtsz, barbier