4957 resultaten

1485-04

folio 8v VII 1484-1486
Transportregister Haarlem

Guerte Nannen weduwe met Willem Nannincxz als voogd verkoopt aan Vrerick Gerytsz een huis en erf buiten Scalcwyckerpoort, an d'een zyde: Martyn Jansz, Garbrant Dircxz en Lambert Volkertsz [doorgehaald: der stede vest an die ander zyde], streckende voor van de zomerwech after an der stede Vest

1485-04

folio 8v VII 1484-1486
Transportregister Haarlem

Herman Woutersz is sculdich Symon van Loo 50 R gld

1485-04

folio 9 VII,VIII 1484-1486
Transportregister Haarlem

Diewer Claes Wyntgensz weduwe, met Claes Jansz als voogd, aan Vrederick Bertolmeeusz een schuur mitten erve op die Voldersgraft, an d'een zide: heer Claes te Zieken, an d'ander zide: Jan Claesz lapper, afterwaerts streckende an dieselve Dieuwer

1485-04

folio 9 VIII 1484-1486
Transportregister Haarlem

Haes Jansdochter Claes Jacobs weduwe, met Wouter van Rolland als voogd, is schuldig Gerijt Claesz in de Valck tot behoef Geryt Claesz, wonende tot Utrecht, 44 R gld

1485-04

folio 9 VIII 1484-1486
Transportregister Haarlem

Outger Claesz, snijder, aan Mathijs Jacobsz een huis en erf in de Grote Houtstraet, an d'een zide: Claes lapper, an d'ander zide: Geryt van der Hoel, afterwaerts streckende in die Geerstraet

1485-04

folio 9 VIII 1484-1486
Transportregister Haarlem

Alijt Symonsdochter van Hoirn, Vrederick Pietersz weduwe met Aelbrecht Jansz als voogd, erkent schuldig te zyn aan Symon Pietersz, hoir broederszone, de somma van …… [niet ingevuld]

1485-04

folio 9v VIII 1484-1486
Transportregister Haarlem

Symon Pietersz erkent schuldig te zyn Alyt Symonsdochter, Vredric Pietersz weduwe, 4 R gld sjaars haar leven lanc gedurende. Hy stelt tot onderpand een stuck lants dat hij leggende heeft in de ban van Uytgeest, geheten "Lise gerst"

1485-04-27

folio 9v VIII 1484-1486
Transportregister Haarlem

Kathryn Jansdochter met Wigger Pietersz als gecozen voogd verkoopt Jacob Jansdochter van der Meer, een huis en erf in de Cornelisstege tussen an d'een zide: Griet Jansdochter, an d'ander zide: t gasthuys, after streckende an Berwout Baertsz. Verleden 27 April

1485-04

folio 9v VIII 1484-1486
Transportregister Haarlem

Burgemeesters anno LXXXV: Geryt de Visscher, Jan van Foreest, Dirck Potter, Jacob Engbrechtsz. Tresoriers: Andries Thomasz, Claes Pietersz Hals, Dirck Henricsz, Dirck Claesz de Vriese. Scepenen: mr Pieter Ballinck, doctoor, Jan van der Meer, Symon van Loo, Gerijt Jan Huijssersz, Dirck Spijcker, Adriaen van der Voirde, Joest van Hillegom

1485-05

folio 10 VIII, IX 1484-1486
Transportregister Haarlem

Margriet Pieter Baertsz weduwe, met Claes Kibbe als gecoren voogd, verkoopt aan Claes Bouwensz twee huysen en erven mitter broutou, ende hiertoe nog een cleyn huijstgen ofte varckenschot in Hontcoepstege, also groot en cleyn als dat al tesamen gestaen en gelegen is an de Burchwalsgraft op de hoeck van de Hagestraat, an d'een zide: die Hagestraet voors, an d'ander zide: Baernt Jansz, glasemaker, after streckende an Willem Arijsz. En van t huijsgen of varckenschot in Hontscoepstege zijn lendens an d'een zide: Jan Claesz.., an d'ander zide: Jan Wolbrantsz, afterwaerts streckende an Jan Wolbrantsz voirs