150 resultaten

1659-06-14

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 171v
Transportregister Zijpe

vrouwe Eduarda Hoogelant, laatst weduwe van jr Niclaes van Teylingen, wonende tot Alcmaer en geassisteerd met haar swager en voocht in desen jr Jacob van Poelenburch heere van Poelenburch, verkoopt aan Wouter Jacobsz Hogermolen, mede wonende tot Alcmaer, een party land met het getimmerte daarop staande, gelegen in de Zype in de polder T, groot 31 morgen 298 roeden, oost: Marten Papenbroecx lant, noord: de Seedyck, zuid: Dirc Jansz, west: Pieter Willemsz, met een vrije overgang tot op de Boschweg. Koopsom 4724 gld. Laatste transport 1655-02-12

1663-03-20

R.A.H. O.R.A. 6355 fol 199
Transportregister Zijpe

Pieter Jansz Sloot, wonende tot Schagen, draagt op involge de koop of ruiling met Michiel Symonsz in zijn leven gemaect, aan Anna Jans, weduwe Michiel Symonsz en haar kinderen, omtrent 2 morgen 80 roeden land in de Zype, in de grote J, cleyne h, oost: Laurens van de Kamers erfgenamen, zuid: Sylvester Heermans, west: de Ruygeweg, noord: mr Ewout [Jacobsz] chirurgijn. Laatste transport 1652-02-23

1663-10-19

R.A.H. O.R.A. 6355 fol 216
Transportregister Zijpe

Alijt Jans, weduwe Sasker Philipsz, wonende tot Petten, verkoopt den E. Cornelis Duijvensz, wonende tot Gorcum, 2 ackers lant, groot 1 morgen, in de Zype, in de polder F, zijnde een deel van kavel --, zuid en oost: Gerrit Jacobsz Lock, noord: Cornelis Yffsz (vgl 1664-06-10)

1664-06-10

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 227v
Transportregister Zijpe

Jacob Walichsz van Brederoe, notaris tot Alkmaar, als procuratie hebbende van Cornelis Duijvesz tot Gorcom, gepasseerd voor de notaris Pieter Heukelingh dd 4 juni l.l, verkoopt aan mr Ewout Jacobsz chirurgijn en Jan Garbrantsz alias Jan Jansz Brero, beide wonende in de Zype, 2 ackers land tesamen groot 1 morgen, noord: Gerret Jacobsz Lock, west: Jan Lenertsz, zuid: Pieter Jansz Petten, oost: Jan Cuijper. Laatste transport 1663-10-19. Koopsom 850 gld (vgl 1666-03-19 en 1663-10-19)

1666-03-19

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 244v
Transportregister Zijpe

mr Ewout Jacobsz, chirurgijn aan de Schagerbrug en Jan Jansz [Bredero] alias Jan Garbrantsz mede in de Zype, vercopen aan Dirck Jansz smit aen de Burgerbrug twee acker saetland, groot tesamen 1 morgen, gelegen in de grote F en de kleine G, noord: Gerrit Jacobsz Lock, west: Jan Leendertsz, zuid: Pieter Jansz tot Petten, oost: Jan Cuyper. Laatste transport 1664-06-20. Koopsom 725-0-0

1664-03-21

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 220v
Transportregister Zijpe

Arien Pietersz Nieuweboer, wonende tot Sijbelhuijsen, en Henrick Allertsz Brero tot Hargen, als ooms en voogden van de nagelaten kinderen van Gerrit Pietersz Weijboer en Jannetje Allerts [Brero], beide overleden, transporteren in conformite de verkoping door Jannitge Allerts gedaan (geapprobeerd op huiden door het gerecht van Zype), aan de heere Henrick Hoogcamer, wonende in de Zype, 2 morgen 30 roeden land in de Zype, in de grote letter G, cleyne F, oost: Huybert Boertjes erven, zuid: Cornelis Yven, west: Ariaen Pietersz voors, samen met Cornelis Aelbertsz, noord: Nordingens provenhuis. Bekennende voldaan te zyn alsoo de cooppenn. van desen tot 1000 gld contant de kinderen sullen strecken in minderinge van de lanthuur die hij en haer moeder bij afrekening aan de voors. Hoochcamer schuldig zijn

1664-08-12

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 227v
Transportregister Zijpe

Pieter Persijn, wonende tot Hoorn, verklaart dat hij aan zijn dochter Maria van Persijn met haar tegenwoordige man Pieter Pronck, onder andere goederen voormaals ten huwelijke heeft belooft en gegeven, soo hy alsnoch geeft by desen een stuck lants gelegen in oude Sype, aen de Belcmerwech met een huijs daerop, zynde het land groot 29 morgen 92 roeden, tegenwoordich gebruict bij Ariaen Cornelisz Swens. Hij doet volkomen afstand van huis en land tbv zijn dochter

1664-01-18

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 218
Transportregister Zijpe

Baert Jansz Heringcarspel, Jan Jansz Rolbergen en Pieter Garbrantsz Slingelant, als curators over de boedel van Jacob Brasser, gewesen brouwer tot Alkmaar, verkopen (met approbatie van schepenen van Alkmaar, 1663-01-18) aan Mathys Marcelisz, mede brouwer aldaar, en Claes Claesz, biersteker in de Zype, ieder voor ½, een huis en erve in de Zype, noord: de Burgerwech, zuid: Gerrit Pietersz schuijtvoerder, west: de grote slootscade. Belast met een erfpacht tbv de heer van Hagoort. Koopsom 1320 gld

1666-03-05

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 247v
Transportregister Zijpe

Pieter Andriesz tot Egmond op Zee, als oom en bloedvoogd van de kinderen van Floris Andriesz [van der Baan] tot Petten, verkoopt aen Claes Jansz Teuijt, bode van de Zype, een stuk land groot in de ongelden 3 morgen 100 roeden, gelegen in de grote R, wester cleyne B, zuid: Maerten Jansz, noord: Claes Jansz Teuijt, oost: de Middelegalementsloot, west: die buyrelaen jegenwoordich aan dit lant verhielt ofte Steven Aertsz en Neeltge Aelberts. Belast met 12 gld 7st 8 penn erfpacht sjaars. Laatste transport 1641-12-31 en 1648-08-11

1666-03-13

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 244v
Transportregister Zijpe

Paulus Reijersz in de Hasepolder verkoopt aan Arien Gerritsz Binck in de Zype een partij lands, groot 3 morgen 30 ½ roeden, gelegen in de grote letter R de cleyne ooster A, zuid: de Burgerwegsloot, oost: Cornelis Pietersz Naaters weduwe, oost en noord: Jan Cornelisz Blois