150 resultaten

1666-04-03

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 245v
Transportregister Zijpe

Jan Jansz alias Jan Garbrantsz Brero, in de Sijpe, verkoopt aan Laurens Hendricsz Spiegel, coopman te Amsterdam, een partij land groot 77 morgen, en in ongelden groot 71 morgen en 572 roeden, met het huis en verder getimmtere en plantagie, gelegen in de grote S, kleine F.H. K en A, oost: de Belkevertswech, west: de middel egalementsloot, zuid: Arien Frericsz weduwe, noord: Jan Cornelisz Streeck. Belast met 10000 gld tbv de erven Schaep tot Amsterdam. Laatste transport 1648-09-30

1666-03-25

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 245
Transportregister Zijpe

Reijnier van Persijn, wonende ter Goude, verkoopt aan de erfgenamen van Jan Jansz Groot, in zijn leven gewoond hebbende tot Hoorn, de helft van een party contribuabel land, gelegen in de grote B de cleijne J, groot in t geheel in ongelden 12 morgen 415 roeden, noord: Jacob Cromhout, zuid: Silvester Heerman, streckende van de Groote slootscade tot aan de Vriesse Zeedijk. Dezelfde verkoopt aan de erfgenamen van Edelt Oomen, in zijn leven lakencoper te Hoorn, 2 morgen 150 roeden onderdeelt, uit de bovengenoemde 12 morgen 415 roeden. Dezelfde verkoopt aan Maria van Persyn, huisvrouw van Pieter Pronck tot Hoorn, 4 morgen 57½ roeden onverdeelt met de bovengeschreven 12 morgen 415 roeden

1666-09-08

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 247v
Transportregister Zijpe

Geldolf Stuijling, schepen van Alkmaar, als gemachtigde van Daniel Kick, coopman te Amsterdam, als voogd van Brigitta Stuijling, nagelaten dochter van wijlen schepen Gerard Stuijling en Geertruijd van Fladderacque (procuratie gepasseerd te Alkmaar 1666-07-15 voor notaris Jacob Walichsz Brederoo) verkoopt aan Cornelis Jacobsz, oudsecretaris en biersteker op Petten, en Aeltje Jacob, wonende in de Hasepolder, een huis en erf op de hoeck van de wester regel huijsen in de Hasepolder, west: de Schoorlse dijk, zuid: Cornelis Willemsz Vooght, noord: de Hase dwarsdyk, ofte de bermte daarvan, oost: Symon Cornelisz ofte de wech. Laatste transport 1650-05-21 op Gerard Stuyling (vgl 1668-04-05)

1667-09-17

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 254v
Transportregister Zijpe

Andries Floris tot Petten, voor zichzelf, en als gemachtigde van weesmeesters van Petten, van Jacob Ariaensz Neef en Seger Teunisz als voogden over Lientge Floris (acte dd 1667-08-20 te Petten geapasseerd). Noch Lenert Florisz voor zichzelf en Seger Ariaensz coeckebacker tot Alcmaer voor zichzelf en ook namens zijn zuster en broeders, mitsgaders voor Trijn Cornelis, weduwe Pieter Pietersz timmerman, zijn moeije. Noch Cornelis Maertsz backer, wonende tot Petten. Verder nog de voorn. Andries Florisz daartoe geauthoriseerd door weesmeesters te Petten als oppervoogden over de onmondige kinderen van Maerten Cornelisz backer, en hem sterck makende voor Jacob Ariaensz, zijn mede geauthoriseerde. Allen erfgenamen van Aecht Lenerts, tot Petten overleden. Verkopen aan Symon Cornelisz schipper in de Hasepolder een huis en erf in de Hasepolder, een huis en erf aldaar, oost: de wech, noord: Cornelis Willemsz Boot, west: de Schoorlse dijk, zuid: Jan Teunisz. Belast met 13½ st jaarlijkse erfpacht

1667-11-07

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 255
Transportregister Zijpe

Cornelis Bouwensz Croonen x Maritgen Heemskerk. Item Jacob Walichsz Brederoe als testamentaire voogd over Cijtje en Jan Heemskerk, nagelaten kinderen en erfgenamen van wijlen Aris Cornelisz Heemskerck, verkopen aan Jan Rolbergen ½ van 7 morgen land in de Zype in de polder C, daarof hem Rolberch de wederhelft of toebehoort

1668-04-05

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 254v
Transportregister Zijpe

Cornelis Jacobsz, out secretaris en biersteker tot Petten, voor ¼, en procuratie hebbende van Aeltge Jacobs (gepasseerd voor baljuw en secretaris te Petten 1668-04-02) verkoopt aan de heer Geldolf Stuyling, schepen van Alkmaar, ½ van een huis en erf in de Hasepolder, op de noorderhoeck van de westerregel huysen, west: de Schoorlse dyk, zuid: Cornelis Willemsz Voocht, noord: de Hasendwersdyk of de bermte daarvan, oost: Symon Cornelisz ofte de wech. Koopsom 1257 gld (vgl 1668-05-25 en 1666-09-08)

1668-05-25

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 256, 256v
Transportregister Zijpe

Geldolph Stuijlingh, oud schepen van Alkmaar, verkoopt aan Dirck van Becum en Evert Pietersz van der Meij, brouwers in de brouwerij van t Swaert, ½ van een huis en erf op de hoeck van de Wester regel huysen in de Hasepolder, west: de Schoorlsedijk, zuid: Cornelis Willemsz Vooght, noord: de Hase dwersdyck of de bermte van dien, oost: Symon Cornelisz de weg. Koopsom 1050-0-0 (vgl 1668-04-05)

1669-03-25

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 261
Transportregister Zijpe

Andries Florisz, biersteker tot Petten, verkoopt aan E. Jacob Schatter van Broesen, casteleyn van de Hontbossche, een partij contribuabel land, gelegen in de Zype in de letters de groote …. (hoofdletter niet over te nemen) cleyne C, groot 4 morgen 345 roeden 8 voeten Hontsbosse maet, in dijkgeld groot 4 morgen 105 roeden, in de verponding 4 morgen 397 roeden, zuid: Leentje Floris, oost: Leenert Florisz, west: de Hasendijk, noord: de erfgenamen van Pieter Pietersz timmerman. Koopsom 1944-15-0

1654-05-16

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 163v
Transportregister Zijpe

Catarina Walraven, weduwe van Jan Martsz Engelsman en haar dochter Maria Walraven, beide geassisteerd met Harck Harcxsz Cooren als gecoren voogd, zo voor zich zelve en de rato caverende voor haar zoon Jacob Walraven, allen wonende aldaar, een vrije rente van 187-10-0 per jaar, losbaar met 3000 gld, onder verband van 35 morgen land met het huis daarop in de Sype aen de Belckmerwech in de polder O.T, oost: de Belckmerweg, zuid: de weduwe van schepen Harencarspel, west: de Egalementsloot, noord: Harc Harcxz

1652-06-08

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 151
Transportregister Zijpe

Jan Maertsz Engelsman, wonende tot Alcmaer, x Catarina Walravens, erkent ontvangen te hebben uyt de erfenis van Brechje Rijsers de somma van 2200 gld. belooft deselve te restitueren indien het casus fideicommissi, daermede deselve sijn geaffecteert, mocht comen te exsteren. Verbindt speciaal 7½ morgen land in de polder T.O., mede gecomen uit deze erfenis, oost: de comparant, zuid: de Belckmerweg, west: Harck Harcksz coopman, noord: de Egalementsloot