150 resultaten

1652-04-13

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 150
Transportregister Zijpe

Gerrit Pietersz Weijboer in de Sype verkoopt Pieter van Persijn, wonende tot Hoorn, een losrente van 50 gld per jaar, losbaar met 1100 gld, onder verband van ½ van een partij land gelegen in de polder B. cleyne A, groot in het geheel 6 morgen 92 roeden 4 voeten, zuid: de heer van Dussen, oost: de Seedyck, noord: Nicolaes du Gardijn, west; de Groote Sloot; 1663-12-15 afgelost

1651-06-14

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 148
Transportregister Zijpe

Garbrant Walraven verklaart dat hij zijn kinderen bij Trijn Jans Rustenburg heeft bewezen (volgens akte onder de vrienden berustende) enige goederen waarvan geacht werd een gedeelte verbonden ende restitutie subject te mogen sijn; dat mede hij comparant ontfangen heeft, gelijck alsnoch bekent ontfangen te hebben uijt de erfenis van Brechje Rijsers de somma van 2200 gld, de welke mede fidei commis subject zijn. Ten einde nu aan zijn kinderen behoorlijke zekerheid te stellen tot vergoeding en restitutie van de voors posten, soo heeft hij comparant daarvoor speciaal verbonden 13/15 part in 25 morgen land gelegen in de Sype in de polder van de grote T, west: Pieter Cornelisz Keijns cs, zuid: de Belckmerweg, oost: Nicolaes du Gardin, noord: de Egalementsloot

1650-05-05

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 142v
Transportregister Zijpe

Cornelis Cornelisz Bregman de jonge, wonende tot Schagen, als gemachtigde van sr Willem Schaep van Croesbeeck tot Amsterdam, voor hem zelve en zich sterck makende voor sr Gerrit van Papenbroeck, deszelfs schoonbroeder, mede wonende aldaar (1650-0422: procuratie voor Aris Cornelisz Heemskerk, notaris te Alkmaar) geeft in erfpacht aan Gerrit Adriaensz van Heemskerck en Gerrit Cornelisz van Schoorldam, beide wonende in de Oude Sype, een partij vrij land groot 136 morgen, met twee huizen daarop staande, gelegen in de Sype in de polder .., oost: de Egalementsloot, west: de Sype dyck, noord: Sybrant Jansz en Adriaen Saskersz, zuid: Jan Symonsz Nop. In margine: debet dicere in de grote T

1650-02-22

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 139v
Transportregister Zijpe

Cornelis Paulusz, wonende in de Zype, verkoopt aan juffr Catarina Harlaers, vrouw van Cornelis van Teylingen Pieters, schepen, een losrente van 40 gld per jaar, losbaar met 800 gld, onder verband van een huys en boedt met 17 morgen 480 roeden land in de Sijpe in de letter K, cleyne G (?), zuid: Jan Claesz Cramer c.s, oost: de Grote Sloot, west: de Ruygewech, noord: de erfgenamen van Arien Cornelisz Akersloot

1649-07-30

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 136
Transportregister Zijpe

Claes Jansz, boode van de Sype, verkoopt Jannitge Claes, weduwe van Jan Willemsz, wonende tot Alcmaer, een losrente van 25 gld per jaar, losbaar met 500 gld, onder verband van een stuk land groot 2 ½ morgen gelegen in de Sype, in de polder L, west: Heyndrik Jansz Lakemans erven, zuid en oost: Barbara Adams, noord: Floris Adriaensz

1655-03-27

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 169
Transportregister Zijpe

Jan Jansz alias Jan Garbrandsz [Brederode], wonende in de Zijpe, erkent schuldig te zijn aan jr Jacob Nobel tot Alkmaar 500 gld, rentende den penning 16, onder verband van 21 morgen, zijnde erfpachtgrond, met het huis daarop staande, gelegen in de Sype in de polder N.S, zuid: de weduwe en kinderen van Pieter Groen, noord: de erfgenamen van Nicolaes du Gardijn, oost: de Egalementsloot, west: de Belckmerweg

borg: zijn schoonvader Jan Claesz [Hoven] van Schagen

1655-04-30

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 170
Transportregister Zijpe

Jan Cornelisz schipper, wonende in het navolgende huis, verkoopt Jan Cornelisz Blois, wonende in de Schermer, een losrente van 40 per jaar, losbaar met 1000 gld, onder verband van 2 morgen land, gelegen in de Sype in de polder letter L, met het huis daarop staande, west: de Belckmerwech, oost en zuid: Allert Cornelisz, noord: de Burgerwech. Afgelost 1702-03-25

1655-10-30

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 173v
Transportregister Zijpe

Pieter van Persijn, wonende tot Hoorn, erkent ontvangen te hebben van Maerten Pietersz Feckes, wonende tot Alkmaar, 220 gld, te weten 200 gld per reste en in voldoeninge van een custingbrief bij Jan Pietersz Pasbegonnen verleden tbv Grietge Reijers ter sake de vercopinge van een huis en erf aan de westzijde van de cleyne St Annastraat op de noordhoek van t Fnidsen te Alkmaar, en de rest over interest van dien tot May l.l. toe verschenen. Pieter belooft nu Maerten van deze custingbrief cost- en schadeloos te houden, onder verband van ½ van een woninge en omtrent 30 morgen land in de Sype in de polder P, noord: schepen Johan van Steenhuijsen Baertsz, oost: Dominicus [Boot] van Wesel, west: de Belckmerwech

1656-03-16

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 175v
Transportregister Zijpe

Symon Jansz Cramer aan de groote Sluijs in de Zijpe erkent schuldig te zijn aan juffr. Geertruydt van Fladeracque, weduwe van schepen Gerardt Stuyling, brouster in de brouwerij van de Starkroon te Alcmaer, 600 gld (bestekbrief !), onder verband van huis en erf in de Zype aan de Groote Sluys, zuid: de comparant, west: de Vaaart, oost en noord: de Seeduijck en Wech. Afgelost 1670-07-18

1658-05-24

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 4
Transportregister Zijpe

Jan Jansz Garbrants, wonende in de Zype, erkent schuldig te zijn aan zijn schoonvader Jan Claesz Hoven 1500 gld, onder verband van een stuk land met huis, groot 74 morgen, gelegen in de polder S, oost: de Belckmerweg, noord: Jan Cornelisz Streeck, west: de Seedijck, zuid: Ariaen Vrericsz. Noch een partij lands met het huis erop staande, gelegen in de Wester N, groot 21 morgen, west: de Belckmerwech, zuid: Jan Claesz Hoven, oost: de Egalementsloot, noord: de erfgenamen van Gardijn; op 1666-04-03 ontslaat Jan Claesz Hoven deze landerijen uit het verband