150 resultaten

1618-02-24

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 59v
Transportregister Zijpe

Geldolf Gerritsz van Harlaer, casteleyn van de Hontsbosse tot Petten, bekent van de heren van de Reeckening gecoft te hebben een stucke lants gelegen in de grote G getekend met A, groot 9 morgen 577 roeden. Hij vestigt hiertoe een losrente van 40 gld sjaars

1618-06-23

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 51v
Transportregister Zijpe

Ewout Jacobsz verkoopt Eert Pietersz tot Schagen een losrente van 75 gld, losbaar met 1200 gld, onder verband van 11 morgen 188 roeden in de grote C, zuid: Elbert Lucasz, west: de groote Slootskade, noord en oost: de erfgenamen van Cornelis Bol. Afgelost door de zoon van Jacob van der Geest, tegenwoordig een van de possesseurs van het voors. lant, 1624-01-15

1619-07-14

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 72
Transportregister Zijpe

mr Adriaen Anthonisz, oud burgemeester van Alcmaer, verkoopt aan de kinderen van Floris Barthoudsz een jaarlijkse losrente van 11 gld, losbaar met 200 gld, uitbetaald door Jacob van Teylingen, als voogd van de voorn. kinderen. Onder verband van 5 morgen land mette woninge daarop staande, in de Zijpe, noord: de erfgenamen van Jhelis Jochumsz, west: de Belckmerwech, zuid en oost: de erfgenamen van Jan Lenerts

1619-11-01

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 75
Transportregister Zijpe

Dirck Cornelisz Boijkes, wonende op de Sype, verkoopt Ariaen Claesz Rodenburch, soon en nagelaten kind van Claes Rodenburch, erfgenaam voor ⅓ part van Catharina Rodenburch, weduwe geweest van Heyndrick Woutersz Jager, een losrente van 40 gld sjaars, losbaar met 800 gld, wanneer t voors. kind mondig geworden is. Onder verband van 17 morgen land gelegen in de Sype in de polder van de Noorder G in de kleine b en c, streckende van de grote sloot tot de wagewech, noord: jr Otto van Seventer, zuid: Adriaen Berchout

1621-06-02

R.A.H. O.R.A. 6531 fol 53v/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

baljuw en dijkgraaf v.d. lande Zype en schepenen en heemraden aldaar oorkonden dat de E. Loeff van Haerlaer verkoopt aan de E. heren hooftingelanden tbv het gemeene land van de Zijpe, ruim (?) 2 morgen lants egalementen, eertyts gecomen van der grave van Egmond, gelegen inde Hasenpolder, in de hoeck van dezelve polder, zuid: de Schoorlse dijk, noord: t gemene lant v.d. Zijpe, oost: de Sijpse dyck, west: mr Jan Schouten

Pieter Pau, baljuw en dijkgraaf, Gerrit Dirksz Langedyck en Reynier Coetenburg, schepenen en heemraden

1622-03-05

R.A.H. O.R.A. 6531 fol 60v/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

baljuw en dijkgraaf v.d. lande Zype en schepenen en heemraden aldaar oorkonden dat Heynrick Evertsz Geestranus, poorter van Alkmaar, als gemachtigde van de E. Joost Jacobsz van Adrichem, coopman tot Delft, als man en voogd van Catryna Gerritsdochter van der Dyck, gepasseerd voor Jacob v.d. Geest, notaris te Alkmaar, dd 1622-01-15, verkopen aan Ariaen van Veen, weesmeester te Alkmaar en Geldolff van Harlaer tesamen, 16 morgen 300 roeden contribuerende landen in de bedykte Hasenpolder an die Sype annex, gecomen v.d. graaf van Egmond, west: mr Jan Schouten, streckende van de Schoorlsendyk tot an die Hasendwarsdijk

Pieter Pau, baljuw en dijkgraaf, Arnoud de Valc en Gerrit Dirksz Langedyck, schepenen en heemraden

1621-06-14

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 83v
Transportregister Zijpe

dr Adam van Foreest, ontvanger van de gemenelants middelen over t quartier van Alkmaar, als gemachtigde van de E. Lancelot van Brederode (gepasseerd 1621-06-08 l.l) vestigt tbv Pieter van Tongeren een losrente van 50 gld, losbaar met 800 gld, onder verband van 26 morgen lants met de boet daarop staande, gelegen in de grote S, zuid: Sara van Tongeren, weduwe Jan Munter, zuidoost: de heer Eduard Jacot, noord: de Middel Egalementsloot, noordwest: de Sypse dijk barmte. Afgelost 1634-09-09

1622-04-25

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 89v
Transportregister Zijpe

kerkmeesters van de Zype, krachtens resolutie van de hoofdingelanden van de Zype ende de authorisatie bij deselve hoofdingelanden op haar gedepecheert 6 april j.l, verkopen aan Floris Barthoutsz een jaarlijkse losrente van 25 gld, losbaar met 500 gld, onder verband van 47 morgen 60 roeden, genaemd "het gemeenelants stuck ofte kerckeland", noord: de erfgenamen van Felicx Schoorl, zuid: de dwarssloot langs de de St Maartenswech, streckende van de grote slootskade tot aen de Ruygewech

Arnout de Wallere, Ysbrant van Rietwijck en Jan Claesz Vierhuijsen, kerkmeesters; Pieter Harmensz van Persijn en Reinier Coetenburch, schepenen

1622-07-02

R.A.H. O.R.A. 6531 fol 70/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

baljuw en dijkgraaf en schepenen en heemraden van Zijpe oorkonden dat de E. Aeriaan van Veen, waerschap van de Hontsbosse tot Alkmaar, en Geldolf Gerritsz van Harlaer, casteleyn van dezelve Hontbossche, kopen van mr Jan Schouten 3 ½ morgen in de Hasenpolder, oost: de landen gecomen van de commies van Bergen, zuid: Geldolf Gerritsz van Harlaer, casteleyn, west: de Schoorlse dijk, noord: Loeff van Harlaer

Pieter Pau, baljuw en dijkgraaf, Arnoud de Valc en Heyndrik Druijff, schepenen en heemraden

1622-09-01

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 92v
Transportregister Zijpe

Ysbrant van Rietwijck verkoopt aan mr Dirck Scrivelius wonende tot Leyden, een losrente van 45 gld sjaars, losbaar met 900 gld, onder verband van 31 morgen 300 roeden gelegen in de westerdeelen van de grote P, noord: Louris Jansz, zuid: Evert Nanningsz Debbichael, streckende van de Belckmeerwech tot de ooster Egalemensloot. In margine: verbindt i.p.v. deze 31 morgen nu 26 morgen, also 5 morgen vercoft zijn aan Aert Corn. molenaer en uit de hypotheek ontslagen, blijkens een missive dd 1630-02-20 van Dirk Schrevelius, rector te Leiden, actum 1630-03-15. Afgelost 1631-10-11

Pieter Paeu, baljuw en dijkgraaf, Jan Pietersz Stoop en Jan Gysbertsz Paeu, schepenen