150 resultaten

1622-10-09

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 94
Transportregister Zijpe

Allert Jansz, wonende op de Zype, erkent schuldig te zijn aan Frerick Dirksz 1800 gld ter cause van de coop van t hypotheeke hiernae ten onderpand gesteld. Rente 5%, onder verband van huys zoo goet als t huijs van Leenert Jelisz aan de Belckmerwech, en zoo wanneer zyns comparants schoonvader en schoonmoeder overleden zullen zijn noch op te brengen in mindering als voren 1000 gld. De resterende 300 gld zal hij op rente mogen houden zolang hij wil, daarvoor verbindende 8 morgen 120 roeden land, als 2 morgen 35 roeden in de polder van de [suyder G ?] en de resterende 6 morgen 85 roeden in de Suyder G, zuid: de erfgenamen van Jan Munter, noord: Jan Maertsz Persyn, streckende van de Grote Slootskade tot aan de Ruyge wech

verleden voor Pieter Harmensz van Persyn en Johan Pietersz Bylevelt als schepenen en heemraden

1623-07-04

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 100
Transportregister Zijpe

Frederik Stoffelsz, poorter dezer stede, verklaart dat Ariaen Stoffelsz zich voor hem borg gesteld heeft, t.b.v 1) Dirck Steenhuysen, apothecaris, voor 200 gld, 2) Jochum Willemsz, caescoper, 300 gld, 3) Jan Maertsz backer, 150 gld, 4) Pieter Willemsz van Egmont, 400 gld, 5) Frans Adriaensz Sell, 200 gld, 6) Niesgen Cornelisdochter, 600 gld, 7) Tryn Frans, weduwe Cornelis Jansz Doeven, 102 gld, 8) nog 925 gld die de voorn. Adriaen Stoffelsz van de penn. Lysbeth Frerics, zyn comparants dochter, toebehoren, opgelicht en voor hem comparant aan Cornelis van Bronckhorst ende ander betaald heeft. In totaal tesamen 2877 gld. Ariaen Stoffelsz heeft zich bovendien borg gesteld voor het bewijs van zijn comparantsdochter ter weeskamer Alkmaar, ten bedrage van 3500. Om Ariaen Stoffelsz van al deze borgtochten te ontlasten, stelt de comparant tot onderpand 18 morgen in de Sype in de grote T, noord: de huisarmen v.d. Zype, zuid: Jacob Jansz uyt het Goch, strckende van de Boschweg tot de middelegalementsloot

1623-09-27

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 101
Transportregister Zijpe

Hendrik Evertsz van Geesteren, poorter te Alkmaar, als gemachtigde van de E. joncheer Lancelot van Brederode, residerende in den Hage (procuratie dd 1622-05-30 voor notaris Cornelis Jansz Baert te Alkmaar), verkoopt aan Floris Barthoutsz, poorter van Alkmaar, een losrente van 100 gld sjaars, losbaar met 1600 gld, onder verband van de landen van de heer van Brederode in de Zype in de grote V, in de Mosselwiel, groot 96 morgen 441 roeden, mette woninge daeropstaende, gelegen aan 2 partijen, gecomen van Ariaen Boijckesz

1623-10-20

R.A.H. O.R.A. 6531 fol 93/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

Adam Hinderduijn, lantdrost van West Friesland en het Noorderquartier, transporteert aan de E. Geldolff Gerritsz van Harlaer de gerechte helft onderdeelt van 1) 13 morgen 220 roeden egalementen gelegen in de Sijpe in de grote C in de westeynde van de cleijne a, met ½ van de stolp en de woninge daerop staende, noord: Claes Jacobsz Haringcarspel, zuid: de Schager wegsloot; 2) [½ van] 23 morgen 2 roeden in de grote T [?] int oosteynde van de cleyne k, zuid: de Schagerwegsloot, zuid: de erven mr Cornelis Roos, noord: de wederhelft die de voors. Harlaer es competerende. Ende by haer tesamen van Cornelis en Abraham van Lochorst gecoft

Pieter Paeu, bailliu, Heyndrik Willemsz moutmaker en Maerten Aeriaensz Stuijlingh, schepenen van den lande van de Sijpe

1623-12-30

R.A.H. O.R.A. 6531 fol 94v/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

baljuw en dijkgraaf en schepenen van de Zijpe oorkonden dat de E. Geldolf Gerritsz van Harlaer verkoopt aan Cornelis Jansz Wijck, poorter tot Schagen: 1) 13 morgen 220 roeden egalementen, gelegen in de grote C in de westeynde van de cleyne a, met de stolp ende woninge daarop staende, noord: Claes Jacobsz Haringcarspel, zuid: de Schagerwegsloot, 2) nog 23 morgen 200 roeden gelegen in de grote T int oosteynde van de cleyne K, zuid: de Schagerwegsloot, noord: de erven mr Cornelis Roos. Laatste transport de quytschelding bij hem en Adam Hinderuijn van de E. Cornelis van Lochorst, coopman te Amsterdam, en Adam van Lochorst verkregen dd 1618-11-19, en de quitschelding van Adam Hinderduyn dd 1623-10-20

Pieter Paeu, baljuw en dijkgraaf, Pieter Harmensz van Persyn en Jan Pietersz Stoop, schepenen

1624-03-30

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 105
Transportregister Zijpe

Griete Pieters Slachten d'oude, weduwe Claes Harcxz, geassisteerd met haar zoon Harck Claesz van B[r]edenroode, geeft in erfpacht aan Cornelis Jansz Scherp, 23 morgen 312 roeden egalementen, gelegen in de ooster C, zuid: Jacob Schaep, van Amsterdam, noord: Jacob Becker, streckende van de Ruygeweg tot de ooster Egalementsloot. Met conditie dat de voors. Scharp op het voors. land moet timmeren een stolp of huys, waardig 400 gld. De erfpacht bedraagt 2 gld 15st 8 penn. per morgen. Ghijs Jansz op de Sype en Cornelis Jacobsz van Calverdyck stellen zich borg voor haar

1624-06-10

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 107
Transportregister Zijpe

Claes Euwoutsz op de Sype aan de Grote Sluys verkoopt aan Huybert Jacobsz van der Lijn, notaris te Alkmaar, een losrente van 37 gld 10 st, losbaar met 600 gld, onder verband van 25 morgen 500 roeden land met de woning daarop staende, in de Zype, in de grote V, zuid: mr Lancelot van Bredenrode, noord: Euwout Jacobsz, oost: de Bosweg, west: de Sypse dyk. Afgelost 1630-05-27

1625-01-13

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 112
Transportregister Zijpe

Lancelot van Bredenrode verkoopt aan Floris Barthoudsz een losrente van 100 gld sjaars, losbaar met 1600 gld, onder verband van 82 morgen nollen in de Sype in de grote S in t westeinde van de cleyne d en b, en in de oostereynde van de cleyne f, h, k en a, oost: de Berkmerweg, west: de egalementsloot, noord: de Sypse dyck, zuid: de erfgenamen van Bardesius. Afgelost 1628-04-27

1625-02-07

R.A.H. O.R.A. 6531 fol 121v/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

baljuw en schepenen van de Zype oorkonden dat Pieter Jacobsz Breet tot Petten verkoopt aan Cornelis Maertsz Backer, offslager tot Petten, de voorste helfte van 9 morgen 81 roeden, gelegen in de Sijpe in de grote .. (??), oost: Pieter Jacobsz Breet met de achterhelft van t voors. land, zuid: Cornelis Maartsz Backer, west: de Hasenpolderse Sijpse dyck, noord: de casteleyn tot Petten [Geldolf Gerritsz], belast met 13 gld sjaars tbv de grafelijkheid, zijnde ½ van 36 gld op t geheele perceel

1626-05-23

R.A.H. O.R.A. 6531 fol 144/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

voor baljuw en schepenen van de Zype transporteert Pieter Jacobsz Breet aan Rycquert Aeriaensz van Crabbedam 4 morgen 340 roeden land in de Zype, in de polder van de grote .. (??), zuid: Cornelis Maertsz backer, noord: Geldolff Gerritsz casteleyn, oost: Symon van Bergen. Belast met 13 gld sjaars, losbaar den penning 18 (vgl 1625-02-07)