150 resultaten

1626-07-21

R.A.H. O.R.A. 6531 fol 150, 146-150/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

fidei commissaire erfgenamen van mr Willem Schouten en diens huisvrouw juffr. Catharina van Uyttenbroeck, transporteren aan Ludolff van Haerlaer ende Geldolff van Harlaer, casteleyn tot Petten, mitsgaders Adriaen van Veen, wonende tot Alkmaar, ½ van omtrent 4 morgen in de Hasenpolder, streckende van de Middelweg tot de Hasenpolderse dwarsdyk, west: Loeff en Geldolf van Harlaer en Adriaen van Veen c.s, oost: de Sypse sadinge ofte putten, zuid: de ingelanden van de Zype. Mitsgaders nog ½ van 2 morgen gelegen als boven, streckende van de Middelweg tot aan t lant toecomende de ingelanden van de Zype, oost en west: als boven. De andere helft van dit land wordt getransporteerd aan Sr Maerten van Papenbroek

1626-08-08

R.A.H. O.R.A. 6531 fol 151/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

de E. Adriaen van Veen, weesmeester der stad Alkmaar, als procuratie hebbende van Gerrit Jansz Stuyrman, schepen tot Petten, transporteert aan Geldolff Gerritsz van Harlaer, casteleyn tot Petten, een stuck weiland gelegen in de banne van de Zype, gelegen in de grote ......, groot 2 morgen 150 roeden, oost: ....... Jacobsz Spangaert, zuid: Geldolf Gerritsz van Herlaer, noord: Cornelis Maertsz backer, beide tot Petten

1626-12-12

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 124v
Transportregister Zijpe

Allert Jansz Bergen, wonende op de Zype, verkoopt aan de E. Eduard Jacot 20 gld sjaars, losbaar den penn. 20. Onder verband van 8 morgen 120 roeden in de zuyder C, zuid: d'erven Munter, noord: Jan Maertsz Persyn, streckende van de grote sloot tot aan de Ruyge wech

1627-01-22

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 125
Transportregister Zijpe

Jan Jansz, geassisteerd met zijn vader Jan Garbrantsz, heeft voor de waarnis van een stuk weylant genaemt "de Santven", gelegen in de ban van Valckooch opte Cooch, groot 4 geersen, oost: Jan Sybrantsz, zuid: Volckert Pietersz, west: Gerrit Willemsz erfgenamen ende de Starre, bij hem aan Cornelis Claesz Schroor op 1627-01-12 opgedragen, speciaal verbonden een stuk weiland met het huis daarop staande, groot 16 morgen in de polder van de Grote C, oost: de Ruygewech, noord: Bartholt Cromhout, west: Jacob Bicker. Afgelost 1635-03-03

1627-04-06

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 129
Transportregister Zijpe

de E. Lancelot van Bredenrode verkoopt aan mr Roelof van Kessel een losrente van 50 gld sjaars, losbaar met 800 gld, onder verband van 82 morgen nollen in de Sype, in de S in de cleynde d en f aen de westerzijde, ende h en s en k aan de oosterzijde, gecomen van de grafelijkheid, oost: de Belckmerweg, zuid: Corn. Poth en Jan Claesz Vierhuysen, west: de Sypse dyck, noord: Lancelot van Brederode en de erven Pieter Claesz Puij. Afgelost 1628-04-27

1627-12-06

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 135
Transportregister Zijpe

Theunis Gerritsz Calis, buerman tot Petten, verkoopt aan Cornelis Gerritsz Jeuwel, lakencoper tot Schagen, 6 gld 16st 4 penn jaarlijkse losrente, losbaar met 109 gld, onder verband van een stuk land groot 2 morgen in de Zype, in de grote L, west: Heyndrick Jansz Laeckeman, oost en zuid: Geldolff van Haerlaer, noord: Cornelis Maertsz backer

1627-12-13

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 135v
Transportregister Zijpe

Jan Ericsz, wonende op de Zype, heeft tot meerder versekering van de waarnis van een stuk saetland genaamd "jonge Jansacker", groot 13 sneesen, in de ban van Eenichenburch, besuyden Surmenhuysen, belend zuid en west: Ysbrant Adriaensz v. Duijn, noord: Dirck Adriaensz backer, door hem comparant op 1627-12-14 [!] voor schepenen van Enichenburch tbv Jan Pietersz anders mr Jan te Crabbedam opgedragen, speciaal verbonden de ½ van 5 morgen in de Zype, in de grote A cleyne b, noord: Floris Barthoudsz, zuid: Claes Boeckes erven, oost: de oude Seedijck

1628-03-26

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 137v
Transportregister Zijpe

Jan Pietersz Bylevelt verkoopt aan Dirck Vlaming, oud schepen van Amsterdam, een losrente van 80 gld sjaars, onder verband van 8 morgen 210 roeden in de grote Q [?] cleine d, oost: Claes Boeckgens erfgenamen, zuid: Symon Gerritsz, west: Geldolf van Harlaer, noord: de Burgerweg. Noch een stuk land van 6 morgen in de grote Q cleine I (of J ?), noord: Maerten Papenbroek, zuid: Gerrit Jacobsz Spanjaert, west: Geldolf van Herlaer, oost: de Belckmerwech. Afgelost 1644-04-02

1628-12-04

R.A.H. O.R.A. 6531 fol 181/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

Ryckert Aerjensz van Crabbedam verkoopt aan Geldolff van Harlaer, castelein tot Putten, 4 morgen 314 roeden contribuabel lants gelegen in de polder van de grote …, zuid en west: Cornelis Maertensz backer, noord: Geldolff van Haerlaer voirs, oost: Symon van Bergen. Belast met 13 gld sjaars voor de grafelijkheid

1629-03-07

R.A.H. O.R.A. 6531 fol 189v/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

baljuw en dijkgraaf en schepenen van de Zijpe oorkonden dat Adriaen van Veen voor hem selven ende zich sterk makende voor de E. Louff van Harlaer ende Geldolff van Harlaer, casteleyn tot Petten, vercoopt 1625-06-01 aan Henrick Jansz Laeckeman, wonende tot Petten, twee erven gelegen annex an malcanderen in de Hasepolder, breet 27 voeten, zijnde no 7 en 8, belend noord: Jan ...., zuid: Seger Pouwelsz

Pieter Pau, baljuw en dijkgraaf van de Zype, Aernoult de Valc en Henric Druyff, schepenen