150 resultaten

1629-04-24

R.A.H. O.R.A. 6531 fol 192/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

Herck Aerjens, bode van de Zype, als procuratie hebbende van Henrick Gerritsz, wonende te Petten, voogd over de minderjarige kinderen van Jan Jans molenaer, geprocreert bij zijn huisvrouw Tryn Jansdochter, in zijn leven wonende tot Petten, gepasseerd voor Geldolff Geldolff Gerritsz, casteleyn tot Petten, notaris publyck en zekere twee getuigen, den 1629-04-24 gepasseerd, transporteert aan Geert Jans, weduwe Cornelis Jansz Baert, wonende tot Petten, ruim 5 morgen land gelegen in de Zype in de polder van Q, wesende ⅓ part van 16 morgen 24 roeden contribuerend land, waarvan de andere twee parten toebehoren Symon Jansz, chirurgijn, mede wonende aldaar, noord: de casteleyn tot Petten, zuid: de Schoorlse dijk, west: de Zijpse dijk

1630-06-08

R.A.H. O.R.A. 6532 fol 24v/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

schepenen en heemraden van de Zype oorkonden dat Cornelis Maertsz backer, oud burgermeester en afslager tot Petten, verkoopt aan Geldolff Gerritsz, casteleyn tot Petten, een huys en erve in de Hasepolder daer "Amsterdam" uythangt, mitsgaders een klein koehuijsgen daar bezuyden an, oost: de weeskinderen van Maritgen Gerritsdochter, zuid: Willem Cornelisz Voocht, west: de oude Schoorlse zeedijk, noord: de Hasepoldersdwarsdijk

Johan Bylvelt en Dirck Groen, schepenen en heemraden

1632-01-20

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 17
Transportregister Zijpe

jhr Lansloth van Brederode erkent schuldig te zijn aan de eerbare jouffrouwe Leonora Vivien, weduwe jhr Floris van Teylingen, 3500 Kar gld onder verband van een stuk land in de Zype in de grote N egalementen, groot 26 morgen, noord: Pieter Oom, west: de erfgenamen van Cornelis Pot, streckende van de Belckmerweg tot de ooster Egalementsloot. Afgelost 1633-12-08

1633-07-09

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 27v
Transportregister Zijpe

Maritge Dane, weduwe Dignum Pietersz, wonende tot Petten, geassisteerd met haar voogd Cornelis Claesz, wonende bij Jan Boyis [?], erkent schuldig te zijn aan de E. Sasbout van der Dussen, wonende te Delft, als erfgenaam van juffr. van der Hooch, de somma van 40 gld, spruytende uyt sekere obligatie dd 1601-05-22. Zij verbindt hiervoor een huis en erf in de Hasepolder, belend noord: Anne Willeborts

1634-01-28

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 38
Transportregister Zijpe

Jan Cornelisz (boven staat: Reyers), buerman in de Zype, verkoopt aan Aechte Dircsdochter, weduwe Jan Maertsz van Persijn, een losrente van 120 gld sjaars, losbaar met 3000 gld, onder verband van een woning met 19 morgen land in de polder van de Suyder en de Noorder .. (?) kleine i, noord: Pieter Willemsz Hessel (Kessel ?), zuid: Allert Jansz, streckende van de Grote Sloot tot de Ruijgeweg. Op 1657-05-05 hebben Pieter en Cornelis Jansz, zoons van Jan Cornelisz voors. 800 gld afgelost in handen van mij Johan van Brederode, in presentie van J. van Beyeren, notaris. Op 20 december lossen Pieter en Cornelis 700 gld af van rek. van Jan Willemsz Clock

1634-05-10

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 44v
Transportregister Zijpe

doctor Arent van Persijn verkoopt aan het Huiszitten comptoir aan de Oude Zijde te Amsterdam een losrente van 180 gld sjaars, losbaar met 3600 gld. Onder verband van 20 morgen land in de Zype, in de polder van de grote C kleine b, belend oost: de Boswech, zuid en noord: Nicolaes Gardijn, west: de Egalementsloot. Afgelost 1657-06-06

1635-04-19

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 55
Transportregister Zijpe

Maritgen Jans, weduwe Pieter Hermansz van Persyn, verkoopt tbv t Huiszittencantoor van de O.Zijde tot Amsterdam, een losrente van 150 gld, losbaar met 3000 gld. Onder verband van 22 morgen in de Zype, in de polder van de cleyne a en de grote B, noord: Lammert van Tweenhuysen, west: de grote sloot, zuid: Dugardijn, oost: de Vriesendijk. Dr Arent van Persijn verkoopt aan zijn moeder Maria Jansdochter, weduwe Pieter Harmensz van Persijn, een losrente van 120 gld sjaars, losbaar met - , onder verband van een stuck land in de Zijpe, in de polder van de Grote U, groot 20 morgen, zuid en noord: Niclaes Dugardyn, west: de Egalementsloot, oost: de Boschweg

1635-06-31 (!)

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 54v
Transportregister Zijpe

Anna Jacobsdochter, weduwe Teunis Gerritsz tot Petten, geassisteerd met haar voogd Willem Heyndricsz vleijshouder, verkoopt aan Gerrit Cornelisz alias comen Gerrit, wonende binnen Alkmaar, 31 gld 7st 8 penn. losrente sjaars, losbaar met 530 gld. Onder verband van een stuk land in de Zype, in polder van de Q, groot 2 morgen 154 roeden, noord: Cornelis Maertsz backer, zuid: Geldolf Gerritsz, casteleyn tot Petten, west: Hendrik Jansz Laeckeman. Afgelost 1648-03-20

1635-06-12

R.A.H. O.R.A. 6532 fol 113v/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

Geert Jans, weduwe Cornelis Jansz Baert, geassisteerd met Syme Jansz, chirurgyn, wonende tot Petten, verkoopt op aan Claes Adriaensz Verbeeck, brouwer in de Posthoorn te Haerlem, seeckere pertge contribuabel lant in de Sype, in de polder Q cleyne a, groot 5 morgen, wesende een ⅓ part van 16 morgen 420 roeden, oost: de erfgenamen van [Jacob] Jacobsz Schaep, west: de slaperdyk, zuid: de Schoreldyk, noord: Geldolff van Vladeracken. Eodem die verkoopt Verbeeck dit perceel weer aan Cornelis Jacobsz.zoe schryver [?] tot Petten, belend oost: de erfgenamen van Jacob Schaap, west: de Slaperdijk, zuid: de Schoorldijk, noord: Geldolff van Harlaer (vgl 1636-02-16)

1635-12-08

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 57v
Transportregister Zijpe

Henrick Gerritsz backer, wonende in de Hasepolder, erkent schuldig te zijn Geldolff van Vladderacken, casteleyn van de Hontsbosse, 450 gld. Onder verband van zijn huis en erf in de Hasepolder, noord: Tryn Jacobsdochter, oost: de landen v.d. Hasepolder. Afgelost 1664-04-23