150 resultaten

1643-02-10

R.A.H. O.R.A. 6355 fol 18v
Transportregister Zijpe

Lodewyk le Feber, wonende te Amsterdam, als geinstitueerde erfgenaam van zijn overleden huisvrouw Josina van Persijn, die een dochter en mede erfgename was van Pieter Harmensz van Parsijn, voor d'eene helft, ende Jacob Watervis, wonende in de Beemster, als procuratie hebbende van Balthazar Joseph en Jean Coymans, cooplieden tot Amsterdam, voor de andere ½ (procuratie dd 5 februari l.l) verkopen aan jhr Jacob Nobel, wonende tot Alkmaar, 6 morgen 133 roeden lands in de Zype, tussen de Burger- en Maertensbruch in de Grote B cleine i, zynde contribuabel land, oost: de oude Vriesche Zeedyk, zuid en noord: derfgenamen van Sr. Maerten van Papenbroeck, west: de groote sloot. Koopsom 3878 gld

1643-03-13

R.A.H. O.R.A. 6355 fol 22
Transportregister Zijpe

Jan Garbrantsz, wonende in de Zype, verklaart dat hij op 1631-01-28 van de heer Eduard Jacot here van der Dussen in erfpacht heeft genomen 37 morgen land leggende voor egalemente in de polder N, belend toen, zuid: Reyner Coetenburch, noord: de Cruijs Egalementsloot, west: de Belckemerwech, oost: de ooster Egalementsloot, voor 14 gld sjaars. Daar hij de erfpacht niet voldaan heeft, wordt hij nu genoodzaakt dit land met alle door hem geplaatste opstallen weer aan de heer Jacot af te staan. Eodem die verkoopt hij aan genoemde heer van der Dussen 5 morgen egalementen gelegen in de Zype, in de grote N, oost: de Egalementsloot, west: de Belckumerwech, zuid: Wouter Brandt en Hans Romburck, noord: de erfgenamen van Melchior Boudaens

1643-03-28

R.A.H. O.R.A. 6355 fol 26v
Transportregister Zijpe

Gerrit Maertsz van Bredenrode, wonende aan de Slaper in de banne van Schoorl, als getrout hebbende Aef Jans, die weduwe was van Dirck Pieter Huyberts, verkoopt aan Cornelis Jansz van Hoorn, wonende in de Sype, een stuk land in de polder C, groot 2 ½ morgen, west: de groote slootscade, oost: de middelroesloot, noord: Gerrit Gijsen, zuid: de molentocht. Koopsom 1300 gld

1643-12-18

R.A.H. O.R.A. 6355 fol 37
Transportregister Zijpe

Garbrant Jacobsz, caescoper, vercoopt aan Samson van Bronckhorst 2 morgen 349 roeden 6 voeten land in de Syp in de grote D, kleine A, oost: de Vriessche dijk, zuid: de Schagerweg, noord: Egbert van Bosvelt en Cornelis Claesz Costerman

1644-02-15

R.A.H. O.R.A. 6355 fol 39v
Transportregister Zijpe

Cornelis Reyersz, wonende aen de Boswech, verkoopt aan Tesselscha Roemer Visschers, weduwe Albert Jansz Crombalch, een huis en erf op de gront van haer copersse aen de Schagerbrugge in de polder J, zuidwest: het predicantshuijs, noordoost: de weduwe Aeriaen Kesen

1644-02-22

R.A.H. O.R.A. 6355 fol 23v
Transportregister Zijpe

Huybert Jansz Schuytvoerder verkoopt aan Symon Wybrantsz Borst een stuk land groot 2 ½ morgen 123 roeden in de Sype in de polder Q [?], zuid: Pieter Pauw, west: de Ruygewech, noord: Hiob Leenertsz, vleeshouwer, oost: Jan Reyersz

1644-07-08

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 42
Transportregister Zijpe

Reynier van Persijn, wonende binnen ter Goude, nagelaten zoon en mede erfgenaam van Pieter Harmensz van Persyn, in zijn leven hoofdingeland in de Zype, verklaart te approberen de vercoping van 8 morgen land in de Zype bij zijn broeder Pieter van Persijn in den jare 1640 aan Pieter Gerritsz Nieuweboer en Claes Cornelisz verkocht, alsmede de opdracht op de 7e Juli 1640 gevolcht

1644-09-23~

R.A.H. O.R.A. 6355 fol 38v
Transportregister Zijpe

Floris Andriesz [van der Baan, zie ook fol 39], biersteker tot Petten, verkoopt aan Rens Jansz, schipper en cramer in de Hasepolder, zeker huys daer de coper jegenwoordich in woonachtigh is, oost: Oloff Olphertsz waert, noord: de Zeedyk, west: Jan Willemsz, bode, zuid: de sloot

1645-06-17

R.A.H. O.R.A. 6355 fol 49v
Transportregister Zijpe

juffr Barbara Adams van Vladderacquen, weduwe Geldolff van Vladderacquen, in zijn leven casteleyn van de Hontsbossche en duinen van Petten, geassisteerd met haar zoon en gecoren voogd in deze jhr Gerardt van Vladderacquen, verkoopt aan Lambert Cornelisz (boven staat: Reyniersz) Wynanden c.s, brouwers van de drie Ruiten te Alkmaar, een huijs, camer, schuyr en erve op de hoek van de wester regel huysen tot Nien Petten. Mitsgaders het ledich erf daer besuijden aen gelegen, west: de Schoorlse Zeedijk , noord: de Hasen dwersdyk, oost: Rens Jansz, zuid: Cornelis Willemsz. Erfpacht 18 st jaarlijks van de Schoorlse baruite (?). De beterschap om 1850 gld

1645-10-02

R.A.H. O.R.A. 6355 fol 51
Transportregister Zijpe

juffr Barbara Adams, weduwe Geldolf van Fladderacquen, geassisteerd met haar zoon en voogd jhr Gerard van Fladderacquen, verkoopt aan juffr. Elisabeth van Papenbroeck, weduwe Sr Maerten van Papenbroeck, 3 morgen land, gemeen leggende met de voorn. coperse in de Hasepolder, aen de Sadycken van de de Hasedyc, west: de coperse, oost: de Sadycken. Dezelfde verkoopt aan Cornelis Willemsz, wonende in de Hasepolder, een huis en 1 ½ erve in de Hasepolder, zuid: Floris Andriesz, oost: de Heerewech, noord: de brouwers van de Ruyter, west: de Schoorlse dyk