150 resultaten

1650-01-05

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 88
Transportregister Zijpe

Gerrit Maertsz van Bredenrode, wonende tot Hargen, verkoopt aan Dirk Reyersz Dol, wonende in de Sype, een stuk land groot 2 morgen in de Sype in de letter C, zuidoost: Claes Pieter Huyberts, noord: de Groote Sluyscade, noordoost: de molentocht, zuidoost: Gerrit Maertsz van Brederode

1650-03-25

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 44
Transportregister Zijpe

Dominicus Boot van Wesel, hoofdingeland van de Wieringerwaard, verklaart dat zijn enige zoon Roemer van Wesel is gecomen tot zijn 25 jaren en dat hij heeft goedgevonden hem te emanciperen en te ontslaan uit zijn vaderlijke macht. Om hem niet te behoeven onderhouden geeft hij hem als gift onder levenden het huys en vogelcoy in de Sype in de polder P met de landen daartoe behorende, getekent met de kleine h en g, groot tesamen 35 morgen, zuidoost: de Ruygewech, noordwest: de Eg., zuidwest: het bos v.d. heer Alewijn, noordoost: Sr Willem Jansz Camaij. Noch een party land in de voors. polder P, getekend met de cleyne k, zuidoost: de Ruygewech, noordoost: het bos van de heer Alewyn, zuidwest: de Keynsewaart, noordwest: de Egalementsloot, groot 18 morgen. Belast met een erfpacht tbv de grafelijkheid van Holland. Noch ⅓ part in 9 morgen land in de polder J, gecomen van wijlen joffr. Maria Tesselscha Roemer Visschers, zijn comparants schoonzuster, met ⅙ part van de huysen daarop staande en van de uitgegeven erfpachten. Alsmede een partij nollen in de Sype bij de Coghmer cluft (?) in de grote T, in t zuytende van de cleyne E, noordoost: Claes Jansz Bruyningh

1651-02-15

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 108
Transportregister Zijpe

Dirck Pietersz Walraven en Adriaen Jansz Spranger, wonende beide tot Hoorn, als gemachtigden van 1) Melis Dircsz x Claertge Willems, 2) Pieter Pietersz Bruijn x Tryntge Willems, dochters van Willem Jacobsz Walraven, zijnde de procuratie gepasseerd te Hoorn voor notaris Cornelis Masier, 1650-11-21. Bovendien als wettige voogden over de onmondige kinderen van Willem Jacobsz Walraven. Dirck Pieters Walraven voorn. alleen als bloedvoogd over de onmondige kinderen van Garbrand van Walraven. En oock als lasthebbende van oudburg. Allart de Groot, mede bloedvoogd over de kinderen van deselve Garbrand Walraven ende Jacob Walraven, meerderjarige zoon van Garbrant Walraven. Alle mede erfgenamen van Brechtje Rysers, die een dochter was van Jan Jacobsz Ryser en sulcx by scheydinge aen t navolgende land gedeeld. Verkopen aan Pieter Cornelisz Keyns en Harck Harcxz Cooren, beide wonende tot Alcmaer, een party land groot 38 morgen met het huis daarop staande, gelegen in de Sijpe in de polder van de grote T in de cleyne J en H, noord: de egalemenstloot, west: Jan Maertsz Engelsman, oost: Garbrant Walraven, zuid: de Belckmerweg. Laatste transport 1623-06-23 op Jan Jacobsz Rijser, toen groot 97 morgen 519 roeden, waarvan dit een gedeelte is (vgl 1651-06-13)

1651-03-11

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 112
Transportregister Zijpe

Pieter Pietersz Akersloot, tot Harlingen, Adriaen Pietersz Akersloot, tot Amsterdam, Cornelis Pietersz Akersloot mede tot Amsterdam, Annitge Pieters Akersloot x Pieter Jansz Valcken tot Hoorn, en Frans Jacobsz de Adam tot Harlingen, als vader en voogd van Jacob Fransz, geprocreert bij Ariaentge Pieters Akersloot, tesamen voor haar zelven en haer sterck maken voor Jan Lollis tot Harlingen als vader en voogd van zijn dochter Lysbeth Jansz, geprocreert bij Maritje Pieters Akersloot. Allen erfgenamen van Pieter Adriaensz Akersloot en Lysbet Pieters Hagens, verkopen aan Jacob Cornelisz Evendich, wonende buyten Schagen op de Suevaart, een stuk land gelegen in de Sype, groot in oncosten 23 morgen 440 roeden, mettet huijs daaropstaende, genaamd "Akerslootshofstede", bij de Keijnserbrug aan de Grote Sloot, oost: de groote sloot, west: de Ruijge weg, noord: Sr Willem Six, zuid: Cornelis van Foreest de jonge. Koopsom 9564-10-4- tegen 4% (afbetaald 1677-02-05). Als er tarwe op dit land verbouwd wordt, dan sullen de vercopers de eerste sak daarvan ontvangen tot een gedachtenis

1651-06-13

R.A.H. O.R.A. 6355 (6533 ?) fol 113
Transportregister Zijpe

Dirck Pietersz Walraven als last hebbende van Melis Dirksz, Pieter Pietersz Bruijn en Jacob Walraven, volgens akte by henlieden ondershands gepasseerd te Hoorn in presentie van Abram van Boecq. als notaris. Item nog dezelfde als voocht van de onmondige kinderen van Garbrant Walraven en van Willem Jacobsz Walraven, mitsgaders ten dese mede geauthoriseerd bij de heeren burgemeesteren mr Allert de Groot en Adriaen Jansz Spranger, mede voogden over de onmondige kinderen resp, volgens acte bij haer onder de hant gepasseert 1651-02-13, zijnde all de voors. constituanten en onmondige mede erfgenamen van Brechje Rijsers, en verklaarden zij comparanten in conformite de koop bij de voors. Brechje in haar leven gemaect met Garbrant Walraven tot Hoorn, thans te transporteren aan Garbrant Walraven 13/15 parten van 25 morgen lands in de Sype, in de polder van de grote C, west: Pieter Cornelisz Keijns c.s, zuid: de Belckmerweg, oost: Nicolaes du Gardyn, noord: de Egelementsloot (vgl 1651-02-15)

1651-06-23

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 113
Transportregister Zijpe

Servaes Brasser, burgemeester van Alkmaar, als gemachtigde van Srs Geurt Akersloot, Arien Akersloot, Geertruyd Akersloot x Philp Anthony, Catharina Akersloot x Jacobus Wiltschut, en Gerrit Akersloot. Allen kinderen en erfgenamen van Cornelis Adriaensz Akersloot en Weijntgen Gerritsdochter, wonende binnen Amsterdam, tesamen voor zich zelf en voor Aefge Akersloot (procuratie voor notaris Albert Eggericx te Amsterdam dd 25 Mei j.l) verkopen aan Sr Cornelis van Foreest de jonge, zekere partyen van landen liggende in de polder K in de Sijpe, groot 23 morgen 440 roeden, zuid: de grote Slootscade, west: Cornelis Paulusz, noord: de Ruijche wech, oost: Cornelis van Foreest

1651-07-05

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 114
Transportregister Zijpe

Bartholomeus Willemsz, wonende in de Zype, verkoopt aan Cornelis Jansz Hoorn, mede wonende aldaar, ½ van een stukje weytland, waarvan de wederhelft den koper toebehoort, gelegen in de Zype in de polder van de letter groote H en cleyne g, groot 2 morgen 71 roeden, noord: de Schagerweg, west: Jacob Jansz, houtcoper, zuid: Johan van de Camer, oost: Jan Joosten Glimmer. Met de belasting van 500 gld toecomende aan de weduwe van Samson van Bronchorst, tegen 6% sjaars en nog 200 gld tbv Jan Piet Sloot en nog 200 gld toecomende ..... [open]. Laatste transport 1647-06-17

1652-02-23

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 119v
Transportregister Zijpe

Pieter Rensz in de Zijp verkoopt aan Jan Cornelisz Blois, wonende in de Schermer, een partij land, groot 2 morgen in de Zype in de grote R, zuid: de Burgerwechsloot, oost: de weduwe Jacob Jansz, west: Gerrit Ericxz, noord: de erfgenamen Cornelis Pietersz Sweevelt

1652-06-21

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 126v
Transportregister Zijpe

Cornelisge Hendrix, weduwe Gerrit Ockertsz tot Petten voor ½, Maritge Cornelis, weduwe Almer Dircs,z vleeshouster voor ¼, en Adriaen Christiaensz scoenmaker als voogd over het nagelaten voorkind van Almer Dircsz voors (met authorisatie van het gerecht van Alkmaar) ook voor ¼ part. Tesamen erfgenamen van Hendrick Jansz van Petten verkopen aan Floris Andriesz tot Petten een stuck lant in de Zijpe in de grote L, op de caart getekend B, groot 4 morgen 592 roeden, oost: Claes Jansz Tuijt, west: de Hasendyck, zuid: juffr. Barbara Adams van Fladderacquen, noord: Floris Andries. Laatste transport dd 1618-03-20, waarvan dit een gedeelte is. Koopsom 2643 gld

1653-06-20

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 133
Transportregister Zijpe

Jacob Garbrantsz Walraven en Vechter Garbrantsz Walraven wonende tot Hoorn, voor zich zelf als voor hun drie zusters, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Garbrant Walraven, verkopen aan Claes Adamsz, wonende in de Zype, 24 morgen land met het huis daarop staande, gelegen in de Zype, in de polder O.T, oost: de Belckmerwech, noord: Cornelis Jansz Luijtgensz, zuid: Harck Harcxz Cooren, west: de Egalemensloot, zooals hun vader dat heeft bezeten. Koopsom 6000