925 resultaten

1626-02-25 (1)

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 195
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Cornelis Jacobsz voor hemzelf, Jan Huybertsz als man en voogd van Maritgen Jacobs, Floris, Jacob, Jan, Cornelis, Willem, Aechte, Geertge, beide geassisteerd met hun broer Floris als gekozen voogd, en Jacob Symonsz x Maritgen Gerritsdochter, tesamen broers en zusters, nagelaten kinderen van wijlen Lysbeth Jacobs, ............. (open) als last en procuratie hebbende van Jacob, Jan, Geertgen en Evertgen en Maritgen Jacobsdochter, allen nagelaten kinderen van Aechgen Jacobs, wonende te Hamburch, Jacob Reijersz voor hemzelf, nagelaten zoon van Rijsgen Jacobs, en Jacob Willemsz, nagelaten zoon van Willem Jacobsz, alle gesamentlijk voor de eene ½, en Arys Jansz Dod, Cornelis Jansz Dodt, Jan Jansz Roos, Dirc Otgersz x Knijer Jans, elcx voor haar zelf, Grietgen Jans, geassisteerd met haar zoon Jan Gysbertsz Dod, Adriaentgen Jans weduwe, geassisteerd met haar zoon Jan Engelsz, en Engel Claesz Dod voor zichzelf, samen voor de andere helft, erfgenamen van wijlen Pieter Jacobsz en Tryn Louweris, in haar leven gewoond hebbende binnen de ban van Aelbertsberg; zij transporteren aan Outgert Pietersz, oudschepen van Haerlem, een stuk lands gelegen aan de noordzijde van de Cleverlaan in de ban van Aelbertsberg, groot 5 maden, oost: die Delft, west: de wech, zuid: de Cleverlaan met zijn Gr [?] van Brederode, noord: Joost Vergraft. Koopsom 4000 Kar gld

Dirck Luijtsz Groen, provisioneel schout, Gilliaem Bossu en Jan Willemsz Noom, schepenen in Tetrode

1626-02-25 (2)

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 196
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat dezelfde erfgenamen van wijlen Pieter Jacobsz en Trijn Louwerisz, in hun leven buurluiden te Aelbertsberg (zie no 1 van dezelfde datum), transporteren aan Florys Gerritsz, zoon van de voornoemde Lysbeth Jacobs, mede erfgenamen voor ⅛ part in ⅕ part van ½, een huijs, hooijhuijs, cleyn schuurtje op de wech met erve, boomgaart en ruime werf, in de ban van Aelbertsberg, oost, zuid: Pieter van Steenkist, noord: het laentje aan de verkopers toebehorende, waarvan Arys Jacobsz, Pieter van Steenkist, en Jacob Willemsz ook bruikwaar hebben, west: Arijs Jacobsz. Koopsom 900 Kar gld

Dirck Luijtsz Groen, provisioneel schout, Ismael Joorisz en Jan Symonsz Campen, schepenen in Tetrode

1626-03-10

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 199
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Aechte Cornelisdochter, weduwe, geassisteerd met haar zoon Pieter Dircksz Roohaen, erkent schuldig te zijn aan de eerbare Maritgen Cornelis, weduwe van doctor Augusteijn van Teylingen, een rente van 100 Kar gld, losbaar met 200 Kar gld, onder verband van ¼ part in 4 garenbleeckerijen met al het waijt- en teelland, soo alst by haer comparants vader Cornelis Pietersz Langeneel is nagelaten, leggende gemeen met haar andere broers en zusters in de ban van Tetrode, groot tesamen in het geheel 14 morgen 1 hont, oost: het Leprooshuis buiten Haarlem, noord: de erfgenamen van Jan Willemsz c.s, west: de wildernis: noord: -; 1629-12-19 afgelost

Dirck Luijtsz [Groen], provisioneel schout, Gilliaem Bossu en Ismael Joorijsz, schepenen in Tetrode

1626-05-20 (a)

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 199v-201
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Frans Barentsz Coussebant voor 2/4 part in 3 derde parten, Dieuwer Cornelis, weduwe Engel Florysz, geassisteerd met haar gecoren voogd Cornelis Florisz, voor ¼ part in 3 derde parten, Maritgen Floris jongedochter, geassisteerd met haar gecoren voogd Cornelis Florisz, ook voor idem, Jan Huijbertsz voor hem zelf, Willem Willemsz Graeff x Neeltgen Huijberts, Gerrit Gerritsz Haecken als man van Hillegont Huyberts, Frederick Pietersz Couhorn, als vader van Pieter en Maritgen Fredericx, syn twee onmondige kinderen geprocreerd bij wijlen Meynsgen Huijberts, Sijntgen Vercruijssen, weduwe van Gerrit Huybertsz en hun zoon Jan Gerritsz, geassisteerd met haar vader Joost Vercruijsse. Ende Marten Claesz wonende tot Santfoort x Guertgen Frederickx, weduwe van Wigger Huijbertsz, bij wie hij heeft geprocureert Frederick ende Jan Wiggersz onmondige kinderen, voor de welcke hij belooft te caveren. Alle kinderen en erfgenamen van wijlen Huybert Jansz voor ¼ part. Zij transporteren aan Hans Willemsz van Le[e]rberge en Chyntgen van der Beeck gesamentlyk ½ van een blekerij tegenwoordig gebruikt bij Gilliaem Bossu ende Abraham Bossu. Mitsgaders ½ in de bovencroft met huijs ende boomgaert daer op staende, soo als die nu tegenwoordig bij Gerrit Cornelisz Burgonge gebruict wordt. Ende noch ½ van een stuck waijtlant groot 1 morgen 3 hont, wat van de stad Haerlem in erfpacht utgegeven is, jaarlijks 25 gld, waarvan de coper de helft ten laste nemen, na de 5 jaren huur. Leggende alles gemeen metten Gilliaem Bossu in de ban van Tetrode. Huurcedulle gemaect door Floris Jacobsz en Guiliaem Bossu, van 200 gld per jaar. De copers mogen dadelijk aanvaarden de woning waar Gerrit Cornelisz Burgonge op woont met croft en boomgaard en ½ van erfpacht. Verder moeten zij voor 1 jaar in huur nemen 3 morgen 2 hont land toebehorende aan Arent van der Hooch voor 90 gld. Het geheel is belast met 1800 gld tegen den penning 16. Koopsom is van deze helft 3200 Kar gld, boven de last van 2000 gld, waarvan 200 gl zijn afgelost, dus nu 1800 gld bedraagt

Gerrit Jacobsz Dyckman [schout], Jan Dircksz en Hendrick Baertsz (met zijn merck), schepenen in Tetrode

1626-05-20 (b)

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 201v, 202v
Transportregister Bloemendaal

dezelfde dag erkent Seyntge van der Beeck, jongedochter, met haar broer Joost van der Beecke als voogd, schuldig te zijn aan Dieuwer Cornelis, weduwe van Engel Florisz, een losrente van 45 Kar gld per jaar, losbaar met 900 Kar gld, onder verband van ¼ part in de Bovencroft met huijs en boomgaert daeropstaande, en ¼ part in een blekerij tegenwoordig gebruikt bij Gilliaem en Abraham Bossu, en nog ¼ part in een stuk weiland groot in het geheel 1 morgen 3 hont, belast met 25 gld per jaar tb.v de stad Haarlem. Dezelfde dag vestigt Hans Willemsz van Leerberge, bleker en buerman in de ban van Tetrode tbv Maritgen Florys jongedochter, een losrente van 35 Kar gld, losbaar met 900 Kar gld, onder verband van ¼ part in de blekerij gebruikt bij Gilliaem Bossu en Abraham Bossu, ¼ part in de Bovencroft met huijs en boomgaert daarop staande, en nog ¼ part in een stuk weiland groot in het geheel 1 morgen 3 hont, belast met 25 gld per jaar tbv de stad Haarlem. 1631-02-07: door Hans afgelost

1626-05-28

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 203v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Aechge Cornelisdochter, weduwe van Dirck Roo, geassisteerd met haar gecoren voogd Daniel Gillisz, erkent schuldig te zijn aan Pieter Ramp, een losrente van 60 Kar gld 10st per jaar, losbaar met 1000 Kar gld, onder verband van: - haer bleyckerye mette huijsinge en duyncroft, gelegen in de ban van Aelbertsberg, noord: Jacob Huygensz Gael en Joost van der Graef [= Graft], en verder rondsom die wildernisse; - nog ¼ part in 4 blekerijen met al het weijt- en teelland, zoals dat is nagelaten door haar vader Cornelis Pietersz Langeneel, leggende gemeen met haar c.s, in de ban van Tetrode, groot in het geheel 14 morgen 1 hondt, oost: het Leprooshuis, west: de wildernis, zuid: Arent van Veen, noord: de erfgenamen van Jan Willemsz c.s. Welck verbant zal duijren totdat die voors. blekerye te volle zal zijn betaald

Gerrit Jacobsz Dyckmans [schout], Jan Dircksz en Hendrick Baertsz (met zijn merck), schepenen in Tetrode

1626-06-10

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 214v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Jan Gerritsz x Maritgen Pietersdochter, Jacob Pietersz, Lysbeth Pieters, jongedochter geassisteerd met haar zwager Jan Gerritsz voors, verkopen aan Bartel Nysz, garenbleeker in de ban van Aelbertsberg, een stukje van een croftge lants, groot 80 roeden in de ban van Aelbertsberg, belend west, noord: Bartel Nijs, oost: de weduwe van Arent Pietersz, zuid: de verkopers zelf. Koopsom 120 gld

Gerrit Jacobsz Dickmansz, schout, Gillis Lucas en Jacob Willemsz, schepenen in Tetrode

1626-06-10

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 205
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Abraham Bossu x Catalintgen van der Knocke, weduwe van Adriaen Jansz All, verkopen aan Catalina Hooftmans, weduwe van Joost Hooftmans, 1/12 part in de navolgende bleyckery, huysinge, landen ende boomgaert, soo alst den voornoemden Adriaen Allen eertijts bij Thamis Jansz Allen is opgedragen ende hem is opgestorven bij Jacob Ariaensz en Fijl Adriaens: 1/12 part in 1) die blekerij die tegenwoordig bij Catarina Hooftmans gebruikt wordt, 2) in een stuk weiland genaemt die Achterweyt, 3) een stuk weiland genaemt die Cortekamp, in het bouhuys met de werf en boomgaard. Ende alles met sulke vrij- onvrijheden zoals het door Jacob en Fijl Adriaens is nagelaten, leggende alles gemeen en onverdeeld met Aris Cornelisz dreger, Gerrit Jansz Allen en de voorn. Catalina Hooftmans en haar c.s, in de ban van Aelbertsberg. Belend het geheel zuid: Willem Pietersz Couhorn [Coudehorn], west: Catalina Hooftmans, noord: Maritgen Adriaensz, oost: Dirck Weij en die Delft. Koopsom van dit 1/12e part 470 gld

Gerrit Jacobsz Dickmansz, schout, Gillis Lucas en Jacob Willemsz (met zijn merck), schepenen in Tetrode

1626-07-01

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 206v
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Huybert Symonsz van der Swaen, duinmeier tot Santfoort, transporteert aan Johan van Wingerden, rentmeester van Brederode, de som van 125 Kar gld, die hem comparant nog zijn resterende uit zekere custingbrief sprekende op Jan Philipsz en zijn goederen, wonende in de Vogelesanc, gepasseerd voor schout en schepenen dd 1623-06-21. De koop is 115 gld gereet geld; 1629-10-24: afgelost

Gerrit Jacobsz Dickmansz, schout, Symen Dircksz en Jan Dircksz, schepenen in Tetrode

1626-07-01

R.A.H. O.R.A. 1065 fol 206
Transportregister Bloemendaal

schout en schepenen in Tetrode oorkonden dat Maritgen Jans, weduwe van Symen Cornelisz Campen, geassisteerd met haar gecoren voogd Daniel de Keijser, transporteert aan haar zoon Jacob Symonsz Campen, een stukje land genaempt "die Gijer" in Aelbertsberch, zuid: die Beeck, west: Neeltgen Thunis, weduwe van Engel Jan Dodden en Claes Arijsz, noordoost: Jan Symen Campen. Belast met 7 duijts Brederodes erfhuur. Het geheel is getaxeerd op 300 gld. Hier af voor zijns vaders erfenis 100 gld. Blijft suijver te betalen voor die verbeteringh van hetgeen dat hij jegens zyn moeder gereijlt heeft, 200 gld contant geld

Jan Jacobsz Dickman, schout, Gillis Lucas en Jan Dirksz, schepenen in Tetrode