1968 resultaten

1625-07-25

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 12v, 20v
Transportregister Egmond

schout en schepenen te Egmond Binnen oorkonden dat Adriaen Aelbertsz Decker tot Egmond, verkoopt aan de eersame Jelis van Eenigenburch wonende te Alkmaar, een jaarlijkse losrente van 12 gld 10st per jaar, onder verband van 2 percelen: 1) "de Schillipcroft" gelegen bewesten Egmont in St Aelbertsbuert, oost: Pieter Gijsen (1626: Pieter Jellen), zuid: de Schillipcroft (1626: wech), west: Cornelis Sieuwen, noord: Gerrit Claesz Keijser (1626: groot 450 roeden), 2) "Maritgen Rijken croft" off ackers op Noortvelt gelegen, oost: de gemene wech, zuid: Dirric Dirricsz, west: Dirck Willemsz, noord: Purmereynt. Afgelost: 11 Mrt 16.5; 1626-03-05: Adriaen Aelbertsz Decker tot Egmond (1629-07-06, 3a) is schuldig aan de Ed. Loeff van Harlaer, wonende op die Houve een losrente van 6 gld 5st per jaar, onder verband van genoemde 2 partijen land, mitsgaders zijn huis en erf daer hij in woont te Egmond in de Visstraet

Cornelis Gerritsz en Gerrit Reijersz, schepenen; 1626: Jacob van der Nieustadt, bailliu en schout tot Egmont

1625-07-31 (1)

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 36
Transportregister Egmond

Aelbert Aelbertsz Lacher en zijn vrouw Anna Cornelisdochter hebben subject gemaecht de navolgende parthyen als in den testament van date den 12e october 1615: - de helft van de Wester Wilnes met een hoeckgen van Aelbert Kock, groot 2 morgen, belend oost: de ooster Wilnesse; - de Bieseyden groot 2 morgen, oost: de Hoogendyk

1625-07-31 (3)

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 35v
Transportregister Egmond

Dirrick ende Diakel Willemsz in haar leven gewoond hebbende tot Haerlem, hebben bij haren testamente van date 19 Maart 1611 de navolgende landen verbonden tot in den derden graet incluys: Egmont 1) stuck lants gelegen op Allersmaet, groot 4 morgen, oost: Matten ackers, zuid: de Cromme ackers, 2) stuk land gelegen op Noortvelt, groot 1 morgen, oost: de Hoogendijck, 3) stuk land genaempt "Alc ooms thuyn", gelegen bewesten "de Abdye" ende "t huijs te Egmont", benoorden de Visstraat, groot 1 morgen, 4) stuck lants genaempt Dirrick van Naerden thuyn, groot 1 morgen, oost: de Visstraetswech

1625-07-31~ (2)

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 34v
Transportregister Egmond

testament van wijlen Thonis Symonsz en zijn vrouw Maritgen Symonsdochter, in haer leven buren tot Egmond, gemaakt 1563-03-20 door wijlen heer Jan Adriaensz, notaris te Alkmaar, syn subject restitutie tot in de vierde graet, deze nabeschreven goederen: 1) de hoffstede daer Grietgen Aelberts Thonisdochter op woont, metten aencleven, als mede de hoffstede ende croft daer Pieter Maertsz haer zoon op woont (1636-05-21, 1644-06-06, 1655-06-02, 1656-05-01, 1657-05-19, 1658-06-16, 1659-05-05); 2) een croft lants tot Egmond in de Droonen, groot 900 roeden, met daer besuyden aen gelegen een parthije genaempt Pieter Bessen thuijn, groot 400 roeden, is nu verheelt aen de crofte besuyden de voorn. crofte van 900 roeden, belend oost: een lytwech, zuid: Dirck Gerritsz en ten dele Cornelis Pietersz Moeij, west: de Heerewech, noord: Reijer Claesz; 3) 2 weijden over de Vennen tot Egmond gelegen, groot tesamen 3 morgen, oost: het dyckgen, west: de Egmondervaart, zuid: Nanning Michielsz van de Camer, waarvan de ene gepossideert wert bij Grietge Aelbertsdochter en de andere bij de weduwe of kinderen van Frederik Ramp, in leven burgemeester van Haerlem, 4) 4 maden lants in de noorder helft van de ooster Wilsnes, gemeen met de wilsnessen gecomen van Pieter Dirksz Clopper, oost: de Egmondervaart, zuid: de Zuyder Wilsnes, west: Reijer Claesz c.s, noord: de erfgenamen van Harmen Thomasz, wert nu gepossideert bij de erfgenamen van Maerten Claesz in de Beverwyck, 5) een campje lant gelegen tussen Damme, groot 1 morgen, oost: Reijer Claesz mette Wilsnes, noord: Henrick Boelisz, zuid en west: Jacob Cornelisz Walenburch, nu gepossideert bij Reijer Claesz en Aelberts [!] Lacher, 6) in de 2e St Aelberts acker uit de suyt aff, groot styff een sack (?) saijens, oost: de lytwech, zuid, noord: Reijer Claesz

1625-08-01

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 36v
Transportregister Egmond

extract uyt het testament van wijlen Niesgen Cornelisdochter, weduwe van Cornelis Claesz Spout, gepasseerd voor Huybert Jacobsz van der Lijn, notaris te Alkmaar, 1619-03-08, "heeft voorts sij testatrice begeert dat alle goederen die de voorn. kinderen van Anna Cornelisdochter, Claes Cornelisz en Teetgen Cornelisdochter, uyt crachte deser, van haer testatrice zullen erven of vercrygen, niet en sullen mogen vervreemden van haren bloede": a) 2 stucken lants in de Egmonder meer in de ban van Egmond, het ene genaamd "Nataers", het andere "t Middelstuck", groot tesamen ± 7 morgen, b) een rentbrief sprekende op Cornelis Bastiaensz van Limmen, wonende tot Wimmenum van 18 gld 15st per jaar, losbaar met 300 gld

1625-08-02

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 13v, 2100 fol 109v
Transportregister Egmond

schout en schepenen van Egmond oorkonden dat Jan Evertsz, wonende op de Houve, verkoopt aan Johan de Mist, baliluu van Opmeer ende Heerencarspel, een losrente van 37 gld 10st per jaar, losbaar met 600 gld, onder verband van zijn huis, erve en boomgaard tot Egmont op de Houve, daer hij in woont, oost: de Heerestraet, west: Roodenburch, zuid: Thonis Pietersdochter, weduwe van Jan Jacobsz [Meske], noord: Cornelis Gerritsz Gijsen, waert (1621: onse waert in t Roode Hart), met "Meuttencroft" ten deele; 1621-12-04: Jan Evertsz, van Amsterdam, wonende op die Houve, verkoopt aan Cornelis Couck, wonende tot Alkmaer, een losrente van 12 gld 10st per jaar, losbaar met 200 gld, met hetzelfde onderpand

Cornelis Gerritsz en Gerrit Reijersz, schepenen van Egmond; 1621: baljuw en schout: Jacob van de Nieustadt, Aeriaen Cornelisz en Jan Jansz Franchoys, schepenen

1625-10-12

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 37v
Transportregister Egmond

extract uit het testament van Aecht Jans Verduijnsdochter, vrouw van Jan Jansz Heerts, timmerman, gepasseerd 1620-04-02 voor Huybert van Lijn, notaris te Alkmaar. Mits en onder conditie dat de goederen bij haar zoon Cornelis Jansz Heerts van haer t erve te nemen bij denzelven noch zijn kinderen ofte kintskinderen niet en sullen mogen werden vercoft, belast, beswaert of veralieneert: 1) de crofte lant genaemd "de half Vierendeels" tot Egmond, groot 1½ morgen, noord: Alit Frans Boonen, zuid: Luduw Symonsdochter, 2) stucke lants genaemd "het drie hoeckige campgen" in de ban van Egmond, noord: de Egmondervaart, zuid: de kerk van Heyloo, oost: de Ringvaart, 3) stuck lants gelegen op Noortvelt, daer bruycker aff es Aelbert Aelbertsz Laster, 4) een acker op Noortvelt, groot ½ morgen, daer bruycker aff is Cornelis Gerritsz Kolff (Koeff ?)

1625-10-16

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 15, 190v, 191
Transportregister Egmond

schepenen van Egmond oorkonden dat Cornelis Dirricsz, wonende tot Haerlem, als outste zoon en voocht van Cornelia Cornelisdochter, weduwe van Dirrick Dirricsz, in zijn leven burgemeester en brouwer binnen Haarlem, de rato voor zijn moeder, broeder en zusters caverende ende hem sterck makende, transporteert aan Cornelis Jacobsz Walenburch, onse mede schepen, een huis en erf in de Visstraat tot Egmond Binnen, oost: Cornelis Jansz Bestert, west: Aelbert Aelbertsz, noord: een gemene straat, zuid: Jan Adriaensz Coopman en Aelbert Aelbertsz. Koopsom 600 gld; 1635-06-01: Ariaen Claesz, onze mede buerman, erkent schuldig te zijn aan Cornelis Jacobsz Walenburch, onze mede buerman, 995 Kar gld ter zake van de coop van een huis en werf te Egmond Binnen, belend oost: Cornelis Jansz Bestert, noord: de gemeene wech, zuid, west: Aelbert Aelbertsz Lacher; Cornelis Jacobsz Walenburch draagt over een kwijtschelding waarmee hij het huis verkregen heeft op 1625-10-16

Jacob Cornelisz en Volkert Jansz, schepenen van Egmond; 1635: Cornelis van Brinchoff van Moeriaen, baljuw en schout tot Egmont, Jan Hendricksz en Volckert Jansz, schepenen

1625-10-23

R.A.H. O.R.A. 2101 fol 15v
Transportregister Egmond

schout en schepenen oorkonden dat Jan Adriaensz, coopman op die Houve, verkoopt aan zijn broer Engel Adriaensz Coopman, een nieuw huijs, barch en 82 roeden 4 voeten erf, in onsen banne op die Hoeve, belend oost: Adriaen Pietersz Tsemmen [lees: Theunen] (1629-05-20, 1630-07-20), zuid: Aris Jansz Voerman, noord, west: een wech. Koopsom 706 gld (vgl 1624-08-15)

Cornelis Gerritsz Louwen en Gerrit Reyersz, schepenen van Egmond

1624-08-15

R.A.H. O.R.A. 2100 fol 167
Transportregister Egmond

Adriaen Pietersz Theunen [waert in St Albert op die Hoeve] aan Jan Adriaensz coman, een erf groot 82 roeden 4 voet, vant westeynde van des vercopers croft after sijn huijs op de Houve gelegen, oost: dese croft, zuid: Aris Jansz Voerman, west, noord: de gemene wech. Koopsom 150 gld, te betalen op 2 Maijdagen (vgl 1625-10-23) [Egmond Binnen]

getuigen: Jan Heyndricksz, Clement Symonsz