150 resultaten

1636-02-16

R.A.H. O.R.A. 6532 fol 119/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

schepenen en heemraden van de Zype oorkonden dat Herck Aerjens, bode van de Zype, als gemachtigde van Henrick Gerritsz backer, voogd van de onmondige kinderen van Jan Jansz molenaar, geprocreert bij Tryn Jansdochter, wonende tot Petten, transporteert aan Jan Gerritsz Hoedt, weesmeester en armvoogd tot Petten voor hem zelf en voor Aerjen Crynsz, syn confrater in officio, tbv Geert Jans, weduwe Cornelis Jansz Baert, wonende tot Petten, een partij contribuabel land, groot 5 morgen, gelegen in de Q, wesende ⅓ part van 16 morgen 420 roeden, waarvan de twee ander parten toebehoren Symon Jansz, chirurgijn, noord: Geldolff van Harlaer, zuid: de Schoorlse dijk, west: de Sypse dijk. In margine: staet ook fol 112v [dd 1635-06-12]

1637-02-28

R.A.H. O.R.A. 6532 fol 143/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

schepenen v.d. Zype oorkonden dat Jan Evertsz, wonende tot Camp, transporteert aan de eerbare Barbara Adamsdochter, weduwe Geldolff van Vladderacken, zeker huijs in de Hasepolder, staande op erfpachtgrond. Erfpacht 4 gld 5st sjaars, west: de Schorelse dyk, zuid: de laijhoeck, oost: de Hasepolder, noord: de Vaart bij de sluis

Johan Bylvelt en Dirck Groen, schepenen

1638-03-01

R.A.H. O.R.A. 6532 fol 165/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

schepenen in de Zijpe oorkonden dat Neel Jansdochter, weduwe Willem Cornelisz Voogt, wonende in de Hasepolder, met haar zwager Pieter Dircsz als voogd, verkoopt aan de eerbare juffr. Barbara Adams, weduwe Geldolff van Fladderacken, zeker huis staande op erfpachtsgrond in de Hasepolder an de Zype, noord: Barbara Adamsdochter, zuid: juffr. Backer, west: de Schoorelse dyk, oost: de nieuwe vaart

Dirk Groen en Cornelis van Teylingen Bas, schepenen

1639-02-19

R.A.H. O.R.A. 6532 fol 174v/Transportregister Zijpe
Transportregister Zijpe

schepenen van de Zype oorkonden dat Gerrit Jacobsz Spangiaert, wonende in de Zijpe, transporteert aan Pieter Gerritsz Eenigenburch, wonende in de Zype, seekere partij contribuabel land met getimmerte in de Zype in de polder Q, groot 6 morgen, zuid: Pieter Jansz Backer, noord: Pieter Gerritsz Eenigenburch, west: de weduwe Geldolph van Fladderacque, oost: de Belckemerwech

mr Jacob van Teylingen en Cornelis van Teylingen Bas, schepenen

1641-12-30

R.A.H. O.R.A. 6355 fol 2v
Transportregister Zijpe

Baert Jansz Heringcarspel, als procuratie hebbende van Dirck Cornelisz van t lant, waert in de Hasepolder (procuratie dd 24 december l.l voor notaris Cornelis de Haes), verkoopt aan Floris Andriesz van der Baen, wonende tot Petten, ½ van 3 morgen 130 roeden land in de Sype, in de polder B, gemeen en onderdeelt met Sasker Philipsz, noord: Claes Jansz Schutter, zuid: de weduwe Symon Appel, oost: de egalementsloot, west: de notwech. Belast met 12 gld 7st 8 penn staande op het gehele land, waarvan de ander ½ toecomend Claes Cornelisz Rietvelt

1642-02-01

R.A.H. O.R.A. 6355 fol 3v
Transportregister Zijpe

Anna Adriaens, weduwe Jacob Pietersz, wonende in de Zijpe, en Gerrit Maertsz van Bredenrode als getrout hebbende Aef Jans, weduwe Dirck Pietersz, mede [?] wonende aldaar, verkopen aan Bartelmies Willemsz 4 ½ morgen, gelegen in de Sype in de polder J, noord en west: Anna Ariaens, oost: Cornelis van Teylingen Bas, zuid: Pieter Gerritsz grofsmid tot Medemblik

1642-09-19

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 98
Transportregister Zijpe

Pieter van Persijn, wonende tot Hoorn, verclaerde tot nader versekeringe van de waernisse van een huis en erf binnen Alkmaar, aen de noordzijde van de Leet, genaempt "het Wapen van Delft", bij hem comparant verkocht en op 1641-04-26 voor schepenen aldaer opgedragen aan mr Jacob Ruyter, speciaal verbonden heeft ½ van 12 morgen land in de Zijpe in de polder B, streckende van de groote sloot tot aen de Oude Vriese Zeeyck, leggende int gemeen en onverdeelt met Reijnier van Parsijn, syns comparanten broeder, hun aangecomen uit het sterfhuis van hun overleden ouders, noord: Hendrik Cromhoult, zuid: de molentocht gaende oost en west

1642-11-15

R.A.H. O.R.A. 6355 fol 13v
Transportregister Zijpe

Maerten Cornelisz backer, buerman tot Petten, nagelaten zone en mede erfgenaam van Cornelis Maertsz, backer, in zijn leven wonende aldaar, verkoopt aan zijn zwager Floris Andriesz [van der Baen] de westerhelft van een stuck lant gelegen in de Zype in de grote O, getekend in de caerte met C letter c, groot in t gheel 9 morgen 194 roeden, hem toebedeeld uit de goederen van zijn vader, oost: Floris Andriesz als gehuwd met zijn comparants suster met de wederhelft, west: de Sypse Hasendyk, zuid: de erfgenamen van Heyndrik Jansz Lakeman, noord: Pieter Swager

1642-11-25

R.A.H. O.R.A. 6355 fol 14v
Transportregister Zijpe

jvr Helena van Foreest, weduwe Adriaen van Veen, rentmeester van de Hontsbosse, geassisteerd met haar zoon en voogd mr Jacob van Veen, baljuw en dijkgraaf van de Heer Hugowaerd, verklaart dat zij in conformite van de acte van coop tusschen haer en jvr Barbara van Fladderacken, weduwe Geldolff van Fladderacken, op den 1641-11-28 opgericht, wel en wettelijk verkocht te hebben ende diensvolgens nu opdraagt aan jvr Barbara, haer portie en aenpart van de landen gelegen in de Hasepolder, voor zoveel haar en haar overleden man daarin heeft gepossideert ende voor sulcx als syselve met de voors. coperse in t gemeen heeft bezeten, bestaende in verscheydene stucken, daervan haer comparants portie is bedragende omtrent 9 morgen etc

1642-11-29

R.A.H. O.R.A. 6355 fol 15v
Transportregister Zijpe

Johan Bylevelt, schepen in de Zype, verkoopt aan Adriaen Willemsz van Broeck op Langedyck 8 morgen 210 roeden in Sype polder in de kleine k, oost en zuid: Jacob Symonsz Bergen, west: Barber Adams, noord: de Burgerwech. De coper erkent deswege 4150 gld schuldig te zijn