150 resultaten

1645-10-02

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 116v
Transportregister Zijpe

Cornelis Willemsz, wonende in de Hasepolder, verkoopt joffr. Barbar Adams, weduwe Geldolf van Fladderracquen, een losrente van 17-10-0 sjaars, losbaar met 350 gld. Bekende voldaen te zijn, also dese spruyt over reste van de cooppenn. van t nagenoemde hypotheek. Verbindt speciaal een huijs en anderhalf erve in de Hasepolder, noord: de brouwer van de Ruyt, zuid: Floris Andriesz [van der Baan], oost: de Heereweg, west: de Schoorlse dyk

1646-05-16

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 118
Transportregister Zijpe

Claes Willemsz kuyper, wonende in de Zype, verkoopt aan Kornelis Kolterman, zone van de E. Salomon Kolterman tot Haerlem, een rente van 50 gld sjaers. Losbaar met 1000 gld. Onder verband van een huys met 15 morgen land met ½ vogelcoije, gelegen in de Zypepolder in de polder van de grote P, zuidwest: Gerrit Pietersz, noordoost: de Santdijk, noordwest: het Lievelant, zuidoost: de Belckmerweg. Afgelost 1650-06-25

1646-05-30

R.A.H. O.R.A. 6549 fol 118, 121, 129
Transportregister Zijpe

Anna Comen Jansdochter, weduwe Symon Jansz chirurijn, wonende tot Petten, geassisteerd met Dirc Ariensz timmerman tot Alcmaer, erkent schuldig te zijn aan de erfgenamen van haar overleden man 335 gld, spruytende uit de scheiding van de nalatenschap van Symon voirs. Onder verband van ½ van 11 morgen land in de Zype in de polder L, oost: de Schaeppolder, zuid: de Schoorlse Zeedyk, west: Cornelis Jacobsz, secretaris, noord: de weduwe Geldolf van Haerlaer. Op 9 oct. d.a.v. vestigt zij t.b.v. Machteldt Capelmans, j. dr. te Alkmaar, een losrente van 24 gld, losbaar met 400 gld op het voorn. perceel. Op 1648-04-07 verklaart Anna Jans voors. dat Jan Jacobsz, haer comparantes zusterrs zoon, aen de armen van Petten ten achter wesende 200 gld, daervoren zij haar borge heeft geconstitueerd. Met consent van Fien Fiensz, mede wonende tot Petten, als gecoren voogd, verbindt zij het voors. land

1648-05-22

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 72v
Transportregister Zijpe

Jan Walichsz wonende in de Zype verkoopt aan Pieter Lambertsz biersteker in de Zype een huis op erfpachtsgrond in de Zype aen de Schagerweg, noord: de Ruygenwech, zuid: Pieter Lambertsz voors. Erfpacht 27-2-4- tbv Wouter Brant. De koper ontvangt 5-0-0 sjaars erfpacht van een gedeelte van dit erf daer de voors. last in t geheel op staat nu beslagen werd ende bij Pieter Jansz Wever. Laatste transport 1639-03-12. De beterschap om 390 gld

1648-08-11

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 73v
Transportregister Zijpe

Sasker Philpsz, buyrman tot Petten, verkoopt aan Floris Andriesz, zijn mede buurman, ½ van een stuk land groot int geheel 3 morgen 40 roeden in de Sype, in de polder R (B ?), oost: de Egalementsloot, noord: Claes Jansz Tuijt, zuid: Tryn Cornelis, west: de buerpacht. Belast deze helft met 6.1.14 erfpacht

1648-08-29

R.A.H. O.R.A. 6355 fol 74
Transportregister Zijpe

Sierck Siersma, secretaris v.h. baljuwschap Nieuwe Nierop en notaris binnen Alkmaar, als gemachtigde van jvr Agatha Pieter Ballendochter, weduwe Cornelis Claesz van Rijck (procuratie 1648-08-27 voor notaris Jacob Schout te Haerlem), verkoopt aan de E. Salomon Colterman een hofstede met de woning en landerijen, groot 33 morgen in de Sype, oost: de Belckmerwech, noord: Jan Reyersz Haringma, west: de middel Egalementsloot. Zoals Agatha dit van de heer van Alkemade bij transport verkregen had. Koopsom 8000 gld

1648-09-17

R.A.H. O.R.A. 6355 fol 74v
Transportregister Zijpe

de heer Jacob Baert, schepen en raad van Alkmaar als gemachtigde van jvr Alyd van Beverwijc Dircsdochter, laatst weduwe van Dominicus Boot, baljuw en dijkgraaf van de Zijpe en Wieringerwaard (procuratie dd 1648-08-04 voor Johan Schooremans, notaris te Dordrecht) verkoopt aan jhr Arent Boot, zoon van Dominicus Boot, ½ van 6 morgen 166 roeden land in de Sype in de polder B, daarvan hem de andere helft is toebehorende. Belast met een rente van 10 gld 10 st sjaar tbv de Grafelijkheid

1648-09-30

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 75
Transportregister Zijpe

Cornelis Brechman te Schagen, als gemachtigde van de eerbare joffr. Catharina Moens, weduwe en boedelhoutster van wijlen de heer Pieter Schaep, en ook van Johan Schaep, poorter van Amsterdam (procuratie dd 29 sept. te Amsterdam gepasseerd voor Gerrit Coren, notaris te Amsterdam), draagt op tot een vrij eigen in gevolge de coop daervan bij de voors. juff. Moens en Johan Schaep, met Jan Jansz [Brero vgl 1666-09-03] huijsman wonende in de Sype gemaect, aan dezelve Jan Jansz een stuk land eertyts gecomen van de raadsheer Brederode, groot 77 morgen. Zoo nollen als ander, met huijs, schuijr en getimmertge, gelegen in de Sype, in de polder van de grote S, oost: de Belckmerweg, west: de wester egalementsloot, zuid: de erfgenamen van wijlen Dirck Groen, noord: Jan Cornelisz Streeck, tegenwoordig gebruikt bij Gerrit Jansz van Schagen. Koopsom 12000, betaald met een custingbrief van 10.000 gld en 2000 in 4 termijnen van 500. Van de 10.000 gld moet 400 gld rente per jaar betaald worden

1648-12-07

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 77
Transportregister Zijpe

Jan Colterman, notaris en procureur tot Haarlem, als gemachtigde van jvr Geertruij van Deutecom, weduwe van de E. David Colterman, in zijn leven baljuw van Kennemerland, als moeder en voogd van haar twee minderjarige zonen bij de voors. David geprocreert (procuratie dd 6 Dec. l.l. gepasseerd voor Pieter Jeweldael, secretaris en notaris te Calantsooge). Item de E. Johan van Beresteyn, gewesen secretaris van Kennemerland, voor zich zelf en mede namens mr Clement Boon, advocaat te Alkmaar (mits desselfs indispositie), tesamen als mede voogden over de voors. kinderen, bekennen verkocht te hebben in den jare 1645 aan molenmeesters van polder C [?] in de Zype en tbv deze polder, en transporteren nu in gevolge octrooi van het Hof van Holland dd 1648-11-27, twee stucken lants afgedolven en geemployeerd tot het versetten van de gemene watermolen van de voors. polder, mitsgaders tot beyde de caden, caslooten en molenwerf daertoe diende, gelegen synde tselve land in de voors.., groot 2 morgen 203 roeden 1 voet. Belend de voorn. kinderen met hun landerijen ten noorden en zuiden

1649-02-19

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 78v
Transportregister Zijpe

Floris Andriesz, wonende tot Petten, verkoopt aan zijn zwager Maerten Cornelisz, backer, wonende in de Hasepolder, ½ van een stuk land in de Zype, getekent met de grote L in de caerte met de letter c, groot in t geheel 9 morgen 194 roeden, oost: de wederhelft, hem comparant toebehorende, west: de Sypse Hasendyk, zuid: de erfgenamen van Hendrik Jansz Lakeman, noord: Pieter Pietersz, swager van de koper. Laatste transport 1642-11-15