150 resultaten

1601-08-10

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 6v
Transportregister Zijpe

Louris Jacobsz Smit belooft te indemneren, costeloos en schadeloos te houden Pieter Mathys Raphorst ende Maerten Dircsz tot Echterop van alsulke borgtochte als zij te zynen behoeve hebben gesteld bij Pieter Olofsz organist als voogd van Heyltgen Willemsdochter, nagelaten dochter van Willem Jansz, brouwer, van de som van 100 gld tegen 8%, volgens de obligatie dd 1594-06-18. Ende ook eenen Cornelis Claes Puijner ende Heertgen Cornelis houtcoper, haar achterwesen ter somme van 100 gld. Hij verbindt hiervoor zijn huis en erve in de Sype by de Schagerbrug aan de noordzijde daarvan, belast met 28 st 8 penn jaarlijkse erfpacht, oost: Joost Cornelisz, west: Cornelis Claesz Puijner en Heertgen Cornelisz

1604-08-04

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 11v
Transportregister Zijpe

Claes Jacobsz pelser erkent schuldig te zijn aan Pieter Harmensz van Persyn 80 gld ter cause van geliquideerde en afgerekende penn. van goet Delfts bier bij hem al overlange van de voors. Persijn gecocht en ontvangen. Hij verbindt hiervoor zijn huis en erve aen de zuidzijde van de Schagerbrug, noord: de Schagerwech, zuid en oost: mr Willem Schouten, west: de grote slootskade. Op 1625-09-22 erkent Pieter Harmensz van Persijn zich deswege voldaan en betaald

1608-10-11

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 23v
Transportregister Zijpe

Mathys Jansz van Stralen (Stralen ?), wonende op de Zijpe, verkoopt Maritgen, Jacob en Barthout, kinderen van Floris Barthoutsz geprocreert bij wijlen Tryntge Pieters van Teylingen, zijn overleden huisvrouw, een jaarlijkse losrente van 25 gld, losbaar met 400 gld. Onder verband van een stuk land in de Zype, bij en omtrent de Bocht in de polder van de grote C, groot int geheel 30 morgen 80 roeden, met den huyse, woninge, timmeragie, gebou en plantagie daerop staende, genaamt t Vosgen, bij hem comparant tegenwoordich bewoont, streckende t voors. lant int geheel van de groote sloot tot aen de Vriesche Seedijk, zuid: Philps Doubleth, rekenmeester in Holland, noord: de E. Elbert Lucasz, coopman te Amsterdam

Dominicus Boodt, baljuw en dijkgraaf, en Pieter Harmensz van Persyn en Floris van Teylingen, schepenen en heemraden van de Zijpe

1609-02-10

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 17v
Transportregister Zijpe

Jan Aeriaensz backer verkoopt aan Josina Barthouts en Augustyn van Teylingen, kinderen van Bartholomeus van Teylingen, een losrente van 50 gld sjaars, losbaar met 800 gld, onder verband van een huis en erve met 2 morgen land in de Zype, in de polder van de groote A int parck van de cleyne a, oost: de E. jr Otto van Seventer, zuid: de Ringsloot van de Schoorlse Zeedyk, west: de groote sloot, noord: Jan Dircksz. Borg: Claes Aeriaensz Boeckges die speciaal verbindt 5 morgen 60 roeden land in de Sype in de polder van de grote A int parck van de cleyne a, oost: de Vriese Seedyk, noord en zuid: juffr Elisabeth van Egmond, west: de Vroesloot (?)

1610-06-13

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 24v, 25
Transportregister Zijpe

jhr Johan van Egmont erkent schuldig te zijn aan Nicolaes Seijs, coopman tot Amsterdam, tegenwoordich wonende in de Beverwijk, 3240 gld ter zake van geleend geld. Rente 8%, onder verband van 67 morgen 480 roeden land in de Zijpe in de groote C, als 45 morgen 120 roeden in de cleyne a, en 22 morgen 360 roeden in de cleyne b, aen malcanderen annex, tesamen belend noord: mr Niclaes Cromhout, zuid: de St Maartensbrug. Streckende van de Vriese Zeedyk tot aan de groot sloot met de groote woninge aen de St Maertensbrug, daerop staande. Dezelfde erkent aan dezelfde schldig te zijn 3240 gld. Hij verbindt hiervoor hetzelfde perceel

Pieter Harmensz van Persyn en Jan Jacobsz Graeff, schepenen en heemraden

1611-01-28

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 25v
Transportregister Zijpe

Claes Adriaensz Boeckges verkoopt Maritgen, Jacob en Barthout, kinderen van Floris Barthouds, geprocreert bij Catharina van Teylingen, een losrente van 62 gld 10st sjaars, losbaar met 1000 gld, die hij ontvangen heeft uit handen van mr Jacob van Teylingen als voogd. Hij verbindt hiervoor een stuk land in de Zype, in de grote A in de cleyne a, groot 5 morgen 60 roeden, zuid: jr Otto van Seventer, west: Floris Barthoutsz, noord: Jan Ericxz, oost: de Vriese Zeedyk. Afgelost op 1618-11-27

1615-03-14

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 34v
Transportregister Zijpe

Evert Nanningsz Debbichael verkoopt aan Augustyn van Teylingen een losrente van 62 gld 10 st sjaers, losbaar met 1000 gld, die hij ontvangen heeft uit handen van mr Jacob van Teylingen als voogd. Onder verband van een stuk land in de Sype in de grote suyder G, genaemd de Gouden hoeck, gelegen aen 5 percelen, groot in t geheel 19 morgen 300 roeden, west en noord: Gerrit Dirksz lantmeter, zuid: de dwarssloot langs de Eenigenburcherwech, oost: de groote slootskade. Afgelost 1631-03-15. Dezelfde verkoopt aan Maritgen Floris, Jacob ende Barthoud Floriszonen, een losrente van 37 gld 10st sjaars, losbaar met 600 gld, ontvangen van mr Jacob van Teylingen, onder verband van het voors. land

Dominicus Boodt, baljuw en dijkgraaf, en Dirk Beugel en Claes van Seevanck, schepenen en heemraden van de Zijpe

1616-02-25

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 38v
Transportregister Zijpe

Evert Nannings Debbichael verkoopt Niesgen Cornelisdochter, weduwe Cornelis Claesz Spout, een losrente van 50 gld sjaars, losbaar met 800 gld. Onder verband van 13 morgen gelegen in de grote V mette woninge, schuren, boomgaert etc, streckende van de Belckmerwech tot aan de Middelegalementsloot, noord: Pieter Harmensz van Persijn, zuid: Bartel Cromhout. Noch een stuk land groot 12 morgen, genaamd de Claerven in de grote P, streckende van de Belckmerweg tot aan de ooster egalementsloot, belend als voren. Afgelost 1626-11-21

1616-07-04

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 45v
Transportregister Zijpe

Claes Dircsz Luyt neemt aen in erfpachte van jonker Jacob Huygensz van der Dussen 57 roeden land in de Sype in de grote C, noordoost: de dycksloot, noordwest en zuidoost: de heer v.d. Dussen, zuidwest: St Maertenswech, zijnde deze 57 roeden eertyts gecomen van jr Johan van Egmont ende laetst gecoft van jr Franois (!) Henderson, die dieselve erfpacht uitgegeven heeft aan de voorn. Claes Luyt. Erfpacht 6 gld sjaars

1617-08-16

R.A.H. O.R.A. 6547 fol 46
Transportregister Zijpe

mr Adriaen Anthonisz verbindt voor de vrijwaring van een soutketel met zijn erve en boomgaert, liggende binnen Alcmaer en bij hem aan Cornelis Thomasz, seijlmaker, vercoft, een stucke lants groot 5 morgen mette woninge daerop staendt, in de Sijpe in de grote L ende cleyne f (?), zuidoost: de erfgenamen van Jan Lenertsz, west: de Belckmerweg, noord: Jhelis Jochumsz