150 resultaten

1654-01-11

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 137
Transportregister Zijpe

Gerrit Maertensz van Bredenroode, wonende tot Hargen in de ban van Schoorl, verkoopt aan de E. Jacob Sijen, jegenwoordich tot Amsterdam, een party groetland, groot 3 ½ morgen in de Sype, in de polder C, west: de molensloot ofte het land bij den coper gekocht van Symon Dircsz Dol, noord: de molentocht, zuid: Claes Pieter Huyberts, oost: Jan Jansz Gorcom, met overpad over het land aan de oostzyde tot op de Vriessendyk. Afkomstig van wijlen zijn schoonvader Pieter Huyberts. Laatste transport dd 1617-01-24 op Pieter Huyberts, waarvan dit land een gedeelte is

1654-01-11

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 137v
Transportregister Zijpe

Symon Dircxz Dol in de Zijpe als gemachtigde van zijn vader Dirc Reyersz Dol (procuratie dd 14 Jan l.l) verkoopt aan Jacob Sijen een stucke groet lants gelegen in de Sype, in de polder van de grote C, zuid: Claes Pieter Huyberts, noord: de molentocht, west: de grooteslootscade, oost: Gerrit Maertsz Bredenrode. Groot 2 morgen, met overgang aan de oostzijde tot aan de Vriesse Zeedijk. Laatste transport 1650-01-04

1655-06-21

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 146v
Transportregister Zijpe

Floris Andriesz [van der Baan] tot Petten, verkoopt Dirck Willemsz Boode in de Hasepolder wonende, een huis en erf in de Hasepolder, oost: Dirck Ariensz, west: Floris Andriesz, zuid en noord: de weg. Koopsom 252-10-0

1655-09-17

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 147v
Transportregister Zijpe

Maarten Cornelisz, backer, in de Hasepolder, verkoopt aan zijn zwager Floris Andriesz [van der Baan] tot Petten, de ½ van een stuk land in de Zype in de polder L, getekent in de caerte met de letter C, groot in t geheel 9 morgen 44 roeden, zuid: Floris Andriesz, west: Floris Andriesz met de wederhelft, noord: Pieter Pietersz, hebbende zijn uitpad aan de Vriessen Hasedijk. Laatste transport 1649-02-19. Koopsom 1800 gld

1656-05-11

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 150v
Transportregister Zijpe

Aris Cornelisz Heemskerk, notaris te Alkmaar, als gemachtigde van de E. heer Frederic van Dorp, heere van Maesdam etc, raad in den Hove van Hollant, Seelant en Vriesland, tegenwoordig ambassadeur extra ordinaris bij zyn Kon. Maj. in Sweden (procuratie dd 1655-12-22 voor notaris Pieter van Groenevelt te 's Gravenhage), verkoopt aan Jan Ryser, poorter van Alkmaar, een partij weiland groot 6 morgen 321 roeden 1 voet Sype maet, in de polder L in de Sype, oost: de weduwe van Herencarspel, zuid: de Schoorlse Seedyc, noord: de weduwe Jochem Jelisz. Koopsom 3888-8-8 gld

1656-12-19

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 153
Transportregister Zijpe

de E. Gerard van Fladderacquen verkoopt aan Isaac Lourisz Broesen, casteleyn van de Hontbosse, een partij land genaamd "de acker", bij de coper voor dese gebruyct, gelegen in de Hasepolder aan de westzijde van de Vaert, west: de Schoorelse dyc, noord: Teunis Jansz, oost en zuid: de Vaert

1657-03-27

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 143
Transportregister Zijpe

Cornelis Gerritsz en Pieter Symonsz, beide wonende in de Zype, als geordonneerde voogden over de kinderen van Arien Elen Neesman, verkopen met consent van mr Pieter Romburch als erfpachtheer, en met approbatie van het gerecht dd 19 maart l.l, aan Jan Jansz alias Jan Garbrantsz [Brero], mede in de Sype, een party land, groot 21 morgen erfpachtgrond met het huis daarop in de Zype in de polder N.S, zuid: Arien Frericsz en Jan Claesz tesamen, noord: de erfgenamen van Nicolaes du Gardyn, oost: de egalementsloot, west: de Belckmerwech. Erfpacht 150 gld sjaars. Erfpachtbrief dd 1655-02-26 bij voors. Jan Elisz verkregen

1657-06-22

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 158
Transportregister Zijpe

Dirck de Vlaming van Outshoorn, wonende tot Amsterdam, als getrout gehad hebbende juffr. Cornelia de Jongh, die tevoren in huwelijk gehad heeft Salomon Colterman en uit diens erfenis bekomen heeft o.a. de navolgende hofstede en landerijen (test. van zijn huisvrouw dd 1656-07-06 voor notaris Kittensteyn te Haarlem gepasseerd waarbij hij als voogd is gesteld van hun kind bij de voors. juffr. Cornelia), verkoopt aan de heer Jacob Baert, oud schepen en raad van Alkmaar, een hofstede als huysing, bouwhuijs, stallinge en landerijen, tesamen 33 morgen 404 roeden in de Sype in de polder O.C, oost: de Belckmerwech, west: de middel egalementsloot, noord: Jan Reyersz Haringman, zuid: de weduwe van burgemeester Nanning Keyser, behorende hieronder een partij land aan Huybert Jansz in erfpacht is gegeven. Nog voor 3 jaar verhuurd aan Aelbert Dircsz. Laatste transport 1648-08-29 op Salomon Colterman. Koopsom 12530 gld

1657-10-17

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 159
Transportregister Zijpe

Jan Brunt, poorter van Alkmaar, als getrout hebbende Eva Rietvelt, verkoopt aan Jan Jansz Rolbergen ende Aris Cornelisz Heemskerck, 7 morgen lands in de polder C in de Zijpe, zijn huisvrouw aangeerft van haar ouders. In afrekening en contract tussen hen gesloten 15 oct. j.l

1658-10-11

R.A.H. O.R.A. 6533 fol 163v
Transportregister Zijpe

Anna Huyberts, weduwe Dirc Jansz alias Jan Coltermans Dirck, geassisteerd met Jacob Jansz in de Zype, verkoopt aan Aelbert Dircsz, mede in de Zijpe, een huis en erf, groot 800 roeden, gelegen aan de Keynser- en Belckmerwech, zuidoost: de Belckmerwech, oost: de Keynserwech, noordoost: burgemeester Baert. Erfpacht 6 gld sjaars tbv burgemeester Baert. Koopsom 992 gld (afbetaald 1670-05-17)